Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  2789
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266604
ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM NÔNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
9 10 352

ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM NÔNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Thứ ba, 28.06.2022 03:47

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hường
Khoa Xây dựng Đảng (Tổng hợp)
Đảng bộ huyện Tam Nông hiện có 35 tổ chức cơ sở đảng với hơn 6.600 đảng viên. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ huyện luôn xác định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thì khâu quan trọng hàng đầu là phải xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng. Để xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh thì công tác kiểm tra, giám sát phải được coi trọng.

     Để công tác kiểm tra, giám sát đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả, Huyện ủy tổ chức tốt việc quán triệt các quyết định, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các văn bản của Tỉnh ủy; các Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát để các tổ chức đảng và mỗi đảng viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công tác này. Trên cơ sở đó, Huyện ủy chỉ đạo UBKT các cấp xây dựng quy chế làm việc và quy chế phối hợp giữa UBKT với các Ban đảng, các tổ chức đảng để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

     Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, đồng thời phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát các nội dung theo chương trình của Huyện ủy, của Tỉnh ủy. Huyện ủy chỉ đạo các xã, thị trấn, các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy và xây dựng chương trình kiểm tra của cấp mình để kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cơ sở.

     Cơ quan ủy ban kiểm tra, các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy đã phối hợp chặt chẽ trong việc dự thảo chương trình, kế hoạch, kiểm tra, giám sát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, thống nhất nội dung, đối tượng, thời gian thực hiện, để công tác kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát.

     Kết quả, trong nửa nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện Tam Nông đã tiến hành kiểm tra 261 tổ chức đảng và 85 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 245 tổ chức đảng và 82 đảng viên. Chỉ đạo UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 30 tổ chức đảng và 42 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 185 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 47 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 238 tổ chức đảng và 3.145 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 142 tổ chức đảng và 56 đảng viên. Thi hành kỷ luật đối với 65 đảng viên vi phạm. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc tổ chức đảng và đảng viên chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống… Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, hầu hết tổ chức đảng và cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát, chấp hành tốt nội dung kiểm tra, giám sát.

     Ngoài ra, cấp ủy và UBKT các cấp luôn chủ động giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, tập trung vào số đảng viên là cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; tập trunglãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc giám sát thường xuyên đối với các chi, đảng bộ, tổ chức đảng và đảng viên trong việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng nói chung, các quy định và hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Giám sát thông qua việc nghebáo cáo, chất vấn, trao đổi, thảo luận tại các hội nghị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, hội nghị giao ban cấp ủy... Đã phân công các đồng chí cấp ủy, thành viên UBKT phụ trách, theo dõi, nắm bắt tình hình của các chi, đảng bộ cơ sở theo lĩnh vực được phân công, đồng thời dự các cuộc họp, hội nghị của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, chi bộ; bên cạnh đó thực hiện giám sát thường xuyên thông qua việc đôn đốc, theo dõi đối tượng được kiểm tra, giám sát thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát, quyết định thi hành kỷ luật.

     Qua công tác kiểm tra, giám sát, nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, phương pháp tiến hành được cải tiến. Những vụ việc sau khi kiểm tra, giám sát làm rõ đều được xử lý nghiêm minh, kịp thời, phát huy tác dụng giáo dục, răn đe, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức đảng quan, từ đó phục vụ đắc lực cho việc thức hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

     Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ huyện Tam Nông xác định trong thời gian tới sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

     Một là: Chủ động tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; trong đó tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; bám sát vào chương trình công tác kiểm tra toàn khóa và định hướng lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, của tỉnh để tiếp tục đổi mới cả về lý luận và thực tiễn, vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của huyện.

     Hai là: Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ huyện để kịp thời tham mưu giúp cấp ủy ban hành các văn bản, kế hoạch hướng dẫn chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của kiểm tra, giám sát trong từng năm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Hằng năm, chủ động ban hành chương trình kiểm tra, giám sát xác định nội dung trọng tâm, những lĩnh vực trọng điểm của công tác kiểm tra, giám sát nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ huyện và sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, đổi mới về phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát chuyên đề, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc cảnh báo, nhắc nhở, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm vi phạm.

     Ba là: Đổi mới, thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về ý nghĩa vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, các kết luận kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng thời tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

     Bốn là: Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm, các nhiệm vụ đột xuất. Thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra đột xuất, nhất là ở những nơi có vấn đề “nổi cộm”, có dự luận xã hội bức xúc, những đơn vị chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị không cao, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm.

     Năm là: UBKT các cấp tăng cường công tác tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội. Giải quyết dứt điểm kịp thời đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên, chú trọng làm tốt làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh các điểm nóng, hiện tượng đơn thư, khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp. Tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, kịp thời kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên có nhiều dư luận phản ánh về những khuyết điểm, sai phạm, đi sâu kiểm tra những nội dung trọng tâm, trọng điểm. Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, xử lý đúng trách nhiệm người đứng đầu, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

     Sáu là: Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, kịp thời tham mưu, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT các cấp phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước, công tác điều tra, xét xử của các cơ quan khối nội chính và công tác giám sát của HĐND, các đoàn thể chính trị - xã hội.

     Bảy là: Tham mưu giúp cấp ủy các cấp xây dựng tổ chức, bộ máy, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, vững về nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới; thực hiện tốt Thông báo số 312 của Ban Bí thư về “luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển lãnh đạo UBKT các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra”, Thông báo số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Cán bộ làm công tác kiểm tra luôn nêu cao trách nhiệm cá nhân, thường xuyên bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công, chủ động phát hiện kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến tập thể, cá nhân để đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh, ngăn ngừa vi phạm.

     * Nguồn: Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát nửa nhiệm kỳ 2022 - 2025 của UBKT huyện Tam Nông.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2022
LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6
TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRONG GIA ĐÌNH VIỆT NAM - SỰ BIẾN ĐỔI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA - NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ, XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI VÀO GIẢNG DẠY
TÌM HIỂU BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI, XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀ KIỂU MỚI GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
RÈN LUYỆN PHONG CÁCH LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG - NHỮNG KINH NGHIỆM RÚT RA
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG LÃNH ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NHIỆM KỲ 2020 - 2022 CỦA CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất