Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  2532
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266347
QUÁN TRIỆT, CẬP NHẬT NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW TRONG GIẢNG DẠY BÀI "NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG"
9 10 1324

QUÁN TRIỆT, CẬP NHẬT NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW TRONG GIẢNG DẠY BÀI "NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG"

Thứ ba, 16.08.2022 02:54

ThS. Đỗ Thị Thuý Hoa
Khoa Xây dựng Đảng
Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới là Nghị quyết quan trọng, liên quan mật thiết, tác động sâu sắc đến quá trình xây dựng Đảng ở nước ta. Vì vậy trong quá trình giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị nói chung và Xây dựng Đảng nói riêng, giảng viên cần quán triệt, cập nhật các nội dung của Nghị quyết số 21 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII.

     Trong học phần Xây dựng Đảng, Chương trình Trung cấp lý luận chính trị, bài học Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được biên soạn chi tiết, khoa học, hợp lý với các nội dung cập nhật theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bài học giúp trang bị cho học viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tổ chức cơ sở đảng và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; có khả năng vận dụng kiến thức vào hoạt động thực tiễn, nhất là thực tiễn công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 (khóa XIII) ban hành Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới với nhiều nội dung quan trọng, nội dung mới về tổ chức cơ sở đảng, đặt ra yêu cầu cần quán triệt, cập nhật các nội dung Nghị quyết khi giảng dạy bài học này. Với trách nhiệm và kinh nghiệm của một giảng viên được phân công giảng dạy bài Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tôi thiết nghĩ cần quán triệt và vận dụng các nội dung cụ thể của Nghị quyết 21 như sau:

     Một là, cập nhật các nội dung đánh giá về tình hình tổ chức cơ sở đảng và năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng vào mục 2 của bài: Thực trạng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nội dung này, Nghị quyết 21 đã đưa ra những đánh giá rất toàn diện, cụ thể về kết quả đạt được và hạn chế, vì vậy giảng viên cập nhật để làm rõ hơn những nội dung đã được đề cập trong giáo trình.

     Hai là, bổ sung quan điểm và mục tiêu trong mục 3 của bài: Giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đây là hai nội dung chưa được đề cập trong bài học. Do đó, khi soạn và giảng, giảng viên bám sát Nghị quyết 21 để bổ sung.

     Thứ nhất, về quan điểm:

     “- Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

     - Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đề cao tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng và đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở, nhất là bí thư cấp uỷ.

     - Đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu, đồng thời mỗi đảng viên phải tự ý thức học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức, phong cách, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng và lời thề khi vào Đảng; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên và công đoàn, hội viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu, nhất là ở địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo, khu vực kinh tế ngoài nhà nước, vùng dân tộc thiểu số. Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.” 1

     Thứ hai, về mục tiêu, gồm mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể:

     “Mục tiêu tổng quát: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thư cấp uỷ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

     Mục tiêu cụ thể: - Đến năm 2025: Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% thôn, bản có đảng viên. Tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên. - Đến năm 2030: Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ. Tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên.”2

     Ba là, cập nhật, bổ sung các nội dung trong giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

     Trong giải pháp thứ nhất “Tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên”3 bổ sung “mô hình chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt (Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt)”và “ban hành quy chế làm việc mẫu của cấp uỷ cơ sở đối với những nơi thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị; hướng dẫn ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh, thành phố xây dựng và ban hành quy chế làm việc mẫu của cấp uỷ cơ sở bảo đảm thống nhất, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn ở cơ sở.”5.

      Trong giải pháp thứ tư “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức cơsở đảng”6bổ sung nội dung “Cấp uỷ cấp trên trực tiếp phải nắm tình hình và phân công cấp uỷ viên phụ trách, dự sinh hoạt với tổ chức đảng ở cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Lấy hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp uỷ cấp trên trực tiếp và cấp uỷ viên được phân công phụ trách.”7.

      Như vậy, quán triệt, vận dụng Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới vào giảng dạy lý luận chính trị không chỉ giúp học viên cập nhật những vấn đề lý luận về tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng mà còn giúp người học vận dụng trong thực tiễn công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ ở địa phương, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng đảng nói chung. Đây cũng chính là thực hiện yêu cầu và là mục tiêu hướng tới của giảng dạy lý luận chính trị.

      Tài liệu tham khảo:     

      1,2,,4,5,7: Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

      3,6: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị: Xây dựng Đảng, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.2021.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”
HỘI NÔNG DÂN TỈNH THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỮNG MẠNH VÀ PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH HẠNH PHÚC TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY PHẦN HỌC LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TÌM HIỂU VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÚ THỌ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỞNG KHU DÂN CƯ TỈNH PHÚ THỌ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM NÔNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2022
LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6
TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRONG GIA ĐÌNH VIỆT NAM - SỰ BIẾN ĐỔI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất