Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  8
Hôm nay :  1222
Hôm qua :  2228
Lượt truy cập : 2531015
HỘI NÔNG DÂN TỈNH THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỮNG MẠNH VÀ PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
9 10 1217

HỘI NÔNG DÂN TỈNH THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỮNG MẠNH VÀ PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Thứ hai, 18.07.2022 10:19

ThS. Phạm Thị Hiền
Khoa Xây dựng Đảng
Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ. Thời gian qua, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

     Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, của Bộ Chính trị Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các cấp Hội đã nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện dân chủ cơ sở; tham gia giám sát hoạt động của chính quyền các cấp theo quy định của pháp luật; phối hợp với các ngành tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ về tích tụ, tập trung, dồn đổi đất nông nghiệp (từ năm 2015 - 2020) trên địa bàn huyện Đoan Hùng và Phù Ninh. Chỉ đạo các cấp hội tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thông qua các cuộc họp, hội nghị đã đóng góp hàng ngàn lượt ý kiến vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quyết định của cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt tham gia nghĩa vụ của cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân: Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra và thăm mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại huyện Cẩm Khê, Thanh Thủy; tham mưu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu, luân chuyển cán bộ Hội; bồi dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp được 181 đảng viên, nâng tổng số 23.022 hội viên là đảng viên.

     Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”. Các cấp Hội tổ chức hoạt động có hiệu quả 15 mô hình điểm về “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”, với 23 Câu lạc bộ nông dân với pháp luật tại địa bàn các xã thuộc các huyện, thành, thị trong tỉnh. Phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành chức năng thông qua công tác tiếp công dân đã giải quyết 108 đơn, thư khiếu nại, kiến nghị, 54 vụ hòa giải những vấn đề bức  xúc ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nông dân.

     Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh ký kết và triển khai thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND-MTTQ-ĐT, ngày 14/01/2021 về việc Phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 trên các lĩnh vực: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh, đảm bảo an toàn giao thông khu vực các trường học. Đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, Hội Nông dân tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện; các cấp Hội đã tổ chức 42 hội nghị tuyên truyền, cung cấp thông tin về nội dung, quy mô thực hiện dự án; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân để tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đồng thuận ủng hộ. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn về công tác tuyên truyền chính sách của Nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, kỹ năng tuyên truyền vận động trong giải phóng mặt bằng cho 213 đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo các cấp Hội tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động các hộ hội viên nông dân nằm trong vùng dự án nắm bắt được các thông tin cần thiết của dự án và nhận thông báo, cùng kê khai, kiểm điếm.

     Tuy nhiên, bên cạnh đó trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ vẫn còn một số hạn chế nhất định.

     Công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở một số cơ sở Hội có lúc chưa kịp thời; chất lượng, nội dung sinh hoạt còn chậm đổi mới, thiếu hấp dẫn; công tác quản lý sổ sách theo dõi hội viên chưa chặt chẽ.

     Việc nắm bắt tình hình và thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình tư tưởng, đời sống, sản xuất, việc làm, công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở một số đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời, chất lượng báo cáo chưa cao, một số báo cáo còn chậm tiến độ, ảnh hưởng đến việc chỉ đạo, điều hành, tổng hợp báo cáo.

     Để công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Hội đạt kết quả hơn, trong thời gian tới cần thực hiện tốt những nội dung sau:

     Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

     Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của tổ chức Hội Nông dân các cấp. Vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện các qui định về giám sát và phản biện xã hội, về góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị đối với cán bộ, hội viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ của Hội có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức để bổ sung vào nguồn cán bộ của Đảng và chính quyền các cấp.

     Tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện có hiệu quả Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp tham gia và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”. Xây dựng thành lập và duy trì các hoạt động tại các mô hình điểm “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” ở địa bàn các xã thuộc các huyện, thành, thị trong tỉnh.

     (Nguồn: Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022).

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH HẠNH PHÚC TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY PHẦN HỌC LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TÌM HIỂU VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÚ THỌ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỞNG KHU DÂN CƯ TỈNH PHÚ THỌ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM NÔNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2022
LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6
TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRONG GIA ĐÌNH VIỆT NAM - SỰ BIẾN ĐỔI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA - NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ, XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI VÀO GIẢNG DẠY
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất