Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  2137
Hôm qua :  2004
Lượt truy cập : 2681990
KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH HẠNH PHÚC TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY PHẦN HỌC LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
9 10 406

KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH HẠNH PHÚC TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY PHẦN HỌC LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thứ sáu, 08.07.2022 14:13

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương
Khoa Xây dựng Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa lịch sử, một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước. Một trong những điểm nhấn của đại hội phản ánh nhận thức mới của Đảng về sức mạnh nội sinh và “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Lần đầu tiên luận điểm này được đề cập trong chủ đề và trong các báo cáo chính trị của đại hội, thể hiện những điều kiện, tiền đề, khát vọng mãnh liệt và quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Là giảng viên giảng dạy về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cần nghiêm túc nghiên cứu để có những nhận thức đầy đủ, sâu sắc về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, để từ đó vận dụng vào các bài giảng nhằm làm rõ những điều kiện, tiền đề và khơi dậy khát vọng phát triển trong mỗi học viên, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

     Đối với phần học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị được biên soạn với cách tiếp cận hoàn toàn mới so với giáo trình cũ trước đây. Nội dung toàn bộ phần học chỉ gói gọn trong 04 bài chủ yếu đi sâu đánh giá về những thành tựu và những bài học kinh nghiệm trong quá trình hơn 90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, thời gian cho các bài cũng rút ngắn hơn nhiều so với trước. Vì vậy, để khơi dậy được khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong các bài giảng, cần làm rõ một số nội dung cơ bản như: Cơ đồ dân tộc và vị thế đất nước sau hơn 35 năm đổi mới; khát vọng và tầm nhìn phát triển của Việt Nam; một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong lãnh đạo và phát triển đất nước. Những nội dung này không chỉ thể hiện trong một bài nhất định mà được làm rõ trong nội dung cả phần học.

     Về cơ đồ dân tộc và vị thế đất nước sau hơn 35 năm đổi mới cần được nhấn mạnh trong quá trình lãnh đạo hơn 90 năm và những thành tựu đạt được cả về lý luận và thực tiễn của Đảng. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên những chiến thắng vĩ đại trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược giành lại độc lập, thống nhất, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Để có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, đất nước ta đã bước vào công cuộc đổi mới từ năm 1986, từ một nước khủng hoảng, trì trệ, lưu thông phân phối ách tắc, rối ren, hàng hóa, vật phẩm tiêu dùng khan hiếm, đời sống các tầng lớp nhân dân gặp nhiều khó khăn chúng ta đã thực hiện được khát vọng đưa Việt Nam thành một nước năng động, phát triển, chuyển đổi thành công sang mô hình và cơ chế quản lý kinh tế mới, có mức tăng trưởng kinh tế cao, liên tục trong nhiều năm, vị thế, uy tín, quan hệ ngoại giao ngày càng rộng mở và nâng cao, được đánh giá là quốc gia có môi trường chính trị ổn định, an ninh và an toàn, là địa chỉ tin cậy cho các nhà đầu tư quốc tế. Công cuộc đổi mới là sản phẩm sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhân dân Việt Nam mang tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

      Tất cả những thành tựu đó chính là động lực và cơ sở để đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển cao hơn. Khát vọng của dân tộc Việt Nam luôn được thể hiện trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông ta, làm nên ý chí, quyết tâm và động lực tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, sóng gió. Mục tiêu, chiến lược phát triển đất nước trong những giai đoạn tiếp theo là: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

     Bên cạnh đó, với những thành tựu đã đạt được và những bài học kinh nghiệm qua các giai đoạn lãnh đạo cách mạng của Đảng, thể hiện rõ tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng trong quá trình lãnh đạo là: kiên định và đổi mới; kế thừa và phát triển; kết hợp lý luận và thực tiễn. Cùng với những bài học còn nguyên giá trị qua mọi thời kỳ: Ý Đảng, lòng Dân; Dân là gốc; sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc phải dựa vào “thế trận lòng dân”; gây dựng cơ đồ của dân tộc phải dựa vào sức dân. Chúng ta tin tưởng rằng với sức mạnh, lòng quyết tâm và khát vọng mãnh liệt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam sẽ trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

     Để vận dụng tốt những nội dung trên, người giảng viên cần nghiên cứu sâu sắc các nội dung, vận dụng linh hoạt các phương pháp trong quá trình soạn giảng các bài trong phần học; từ đó giúp học viên nắm được các nội dung cơ bản về quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng từ năm 1930 đến nay cũng như các thành tựu đã đạt được và những bài học kinh nghiệm qua các thời kỳ. Trên cơ sở đó nhằm khơi dậy khát vọng phát triển của dân tộc nói chung và khát vọng phát triển của mỗi địa phương nói riêng, cùng hướng đến một tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TÌM HIỂU VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÚ THỌ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỞNG KHU DÂN CƯ TỈNH PHÚ THỌ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM NÔNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2022
LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6
TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRONG GIA ĐÌNH VIỆT NAM - SỰ BIẾN ĐỔI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA - NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ, XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI VÀO GIẢNG DẠY
TÌM HIỂU BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI, XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀ KIỂU MỚI GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
RÈN LUYỆN PHONG CÁCH LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất