Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  576
Hôm qua :  480
Lượt truy cập : 1985442
KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NHIỆM KỲ 2020 - 2022 CỦA CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
9 10 53

KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NHIỆM KỲ 2020 - 2022 CỦA CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

Thứ tư, 11.05.2022 11:01

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
Nói về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của chi bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt". Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định: "Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên, thu nộp đảng phí".

     Xác định rõ vị trí, vai trò trên, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 chi ủy khoa Xây dựng Đảng luôn bám sát các Nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đã đạt được nhiều kết quả, cụ thể:

     Về công tác chính trị, tư tưởng: Chi ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, giảng viên của chi bộ. 100% đảng viên, giảng viên chi bộ thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; có thái độ rõ ràng trong việc chống suy thoái, dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

     Về công tác chuyên môn: Chi bộ đã phân công đảng viên là giảng viên giảng dạy ở các lớp; chấp hành nghiêm túc các quy định của Quy chế quản lý đào tạo, 100% đảng viên, giảng viên thực hiện nghiêm túc việc cập nhật thông tin, kiến thức mới vào giảng dạy, soạn giáo án, đổi mới về nội dung, phương pháp giảng dạy. Chỉ đạo tăng cường dự giờ rút kinh nghiệm, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, do đó, chất lượng bài giảng của giảng viên hằng năm được nâng lên rõ rệt. 100% giảng viên tham gia thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường đều đạt giỏi. Năm 2021, có 01 giảng viên đạt xuất sắc hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường; 01 giảng viên, đảng viên tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc đạt xuất sắc, được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng ở các lớp đã khẳng định công tác quản lý chuyên môn và chất lượng giảng dạy của các giảng viên, đảng viên chi bộ khoa Xây dựng Đảng là tốt, được học viên các lớp, các cơ sở liên kết đào tạo và nhà trường ghi nhận.

     Về công tác nghiên cứu khoa học: Chi bộ đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đề ra đều đạt và vượt về số lượng, chất lượng. Cụ thể:

     Năm 2020, chi bộ lãnh đạo thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa họccấp cơ sở: Nghiên cứu, biên soạn Tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Phú Thọ” trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (chỉnh lý, bổ sung năm 2020). Đề tài được hỗ trợ ngân sách tỉnh và nghiệm thu đạt xuất sắc.

     Năm 2021, chi bộ lãnh đạo thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sởvà một sáng kiến:

     Đề tài: Nghiên cứu, biên soạn Tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Phú Thọ. Đề tài nghiệm thu đạt xuất sắc, được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thẩm định và ra quyết định xuất bản thành Tập bài giảng được sử dụng làm tài liệu giảng dạy chính thức trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị.

     Đề tài: Vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy phần học “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” thuộc Chương trình Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Phú ThọĐề tài nghiệm thu đạt xuất sắc và được ứng dụng vào thực tiễn công tác chuyên môn giảng dạy của khoa.

     Sáng kiến khoa học: “Áp dụng quét mã QR để truy cập, giới thiệu, tìm hiểu các hoạt động, thông tin về Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Sáng kiến nghiệm thu đạt loại B (phạm vi cấp trường).

     Bên cạnh đó, một số đảng viên của chi bộ còn tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2021 - 2022 “Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới”.

     Năm 2022, Chi bộ lãnh đạo thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Nghiên cứu, cập nhật chủ trương, chỉ đạo của tỉnh Phú Thọ vào giảng dạy phần học "Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam" trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ". Đề tài đang được triển khai đảm bảo đúng tiến độ.

     Hằng năm, các đảng viên tích cực tham gia viết bài đăng Trang Website và viết bài Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” của nhà trường, nhiều bài được đánh giá cao; tham gia viết bài đăng Trang Website “Việt Nam thịnh vượng” của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

     Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảngThực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủyTrường Chính trị hằng năm; Căn cứ Quy chế làm việc của chi uỷ, chi bộ. Nhiệm kỳ 2020 - 2022,chi bộ thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, quy định những điều đảng viên không được làm, thực hiện Nghị quyết của chi bộ, thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; Chi bộ thực hiện tốt việc tự kiểm tra và kiểm tra theo kế hoạch của Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát chi bộ không có đảng viên nào vi phạm kỷ luật đảng và thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

     Về tham gia xây dựng cơ quan và các đoàn thể: Chi bộ lãnh đạo và thường xuyên quán triệt các đảng viên gương mẫu tham gia các hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Chi Đoàn Thanh niên, Chi hội Luật gia; tích cực hưởng ứng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao gắn với kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước, của nhà trường; tham gia xây dựng cơ quan văn hóa, môi trường sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp. 100% đảng viên nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tích cực tham gia các hoạt động và ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện.

     Nhiệm kỳ 2020 - 2022, là giai đoạn rất khó khăn đối với cả nước nói chung và Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nói riêng do dịch bện Covid-19 diễn biến phúc tạp. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy và đảng viên chi bộ khoa Xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

     Để phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, cấp ủy chi bộ cần tiếp tục thực hiện tốt những nội dung:        

      Một là, tiếp tục đổi mới phong cách và lề lối làm việc. Phát huy vai trò, trách nhiệm của chi ủy, của từng đảng viên. Thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm Bí thư cấp ủy trong mối quan hệ với tập thể chi ủy, chi bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ khoa chuyên môn.

       Hai là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt chi bộ. Thực hiện đầy đủ, đúng quy trình và đảm bảo chất lượng các bước sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 12-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Khốicác cơ quan tỉnh. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thành nền nếp việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với chi bộ, đảng viên, đảm bảo thực chất.

      Ba là, xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, khoa chuyên môn. Phát huy dân chủ và đề cao kỷ luật, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình.

     Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, đánh giá, tổng kết qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót và bổ sung các giải pháp phù hợp, sát thực tiễn để triển khai, thực hiện có hiệu quả.

     Năm là, xây dựng chi bộ và đảng bộ nhà trường vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
VẤN ĐỀ “TÍNH LƯỠNG DỤNG CỦA CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG” TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HOÁ - TÂM LINH, HƯỚNG ĐI BỀN VỮNG CHO BẢO TỒN, PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG VÙNG ĐẤT TỔ
ĐẢNG BỘ HUYỆN HẠ HOÀ CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN KHẮC PHỤC BỆNH LƯỜI HỌC, NGẠI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I NĂM 2022
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ - BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ TRONG SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ QUY TRÌNH CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY
TỪ LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐẾN SUY NGHĨ VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ HÔM NAY
VẤN ĐỀ “PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO” TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
HẠ HÒA TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG NĂM ĐẦU TIÊN CỦA NHIỆM KỲ
VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất