Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2735
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266550
TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “TRỌNG TÂM - TRÁCH NHIỆM - KỶ CƯƠNG - NÊU GƯƠNG - SÁNG TẠO” TRONG NHÀ TRƯỜNG
9 10 596

TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “TRỌNG TÂM - TRÁCH NHIỆM - KỶ CƯƠNG - NÊU GƯƠNG - SÁNG TẠO” TRONG NHÀ TRƯỜNG

Thứ hai, 14.03.2022 10:24

ThS. Nguyễn Thị Nhàn
Trưởng phòng TC, HC, TT, TL
Ngày 21/02/2022, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 1791/CV-HVCTQG, về việc xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua và tổ chức hoạt động của Cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành năm 2022. Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch phát động toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”.

     Kế hoạch đã xác định mục đích, yêu cầu của phong trào thi đua nhằm kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua “Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”; xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể vận động toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên tích cực hưởng ứng các nội dung của phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng gương điển hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay để nhân rộng. Thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, nhằm nhân rộng trong toàn trường.

     Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, nhà trường đã đề ra các chỉ tiêu mà phong trào thi đua cần đạt được trong năm 2022, là: 100% khoa, phòng tổ chức hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước; triển khai chương trình, kế hoạch thi đua năm 2022 của nhà trường và của đơn vị. 100% khoa, phòng, cá nhân thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công tác, phát ngôn; các quy chế, quy định của Học viện và Nhà trường. Có từ 90% trở lên cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên. Có từ 10 - 15% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Có từ 15 - 20% khoa, phòng đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” trong tổng số các đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Có từ 5% trở lên tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu, hình thức khen thưởng của cấp trên. 100% chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 100% đoàn thể nhà trường xếp loại vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

     Ban Giám hiệu nhà trường xác định các nhiệm vụ Trọng tâm là: tập trung xây dựng, hoàn thiện và trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt Đề án Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1, giai đoạn 2022 - 2027; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

     Mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường phát huy cao nhất tinh thần, Trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ được giao; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện tốt đạo đức công vụ; nói, viết và làm theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

     Tăng cường kỷ luật, Kỷ cương trong quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu, phục vụ; đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý học viên vừa thực hiện nghiêm quy định “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” vừa đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập lý luận chính trị; tiếp tục thực hiện nghiêm túc chương trình, giáo trình, quy chế quản lý đào tạo, quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng; thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng văn hóa trường Đảng, kỷ luật, kỷ cương theo Quy định 11-QĐ/TW của Ban Bí thư.

     Phát huy tinh thần Nêu gương của toàn thể cán bộ, đảng viên, học viên, trước hết là các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các khoa, phòng đến mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên trong việc xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị.

     Luôn luôn Sáng tạo, đổi mới trong các mặt công tác của nhà trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu, quản lý, giảng dạy, phục vụ; chủ động ứng phó và thích nghi với những diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

     Tăng cường tổ chức các hoạt động phối hợp giữa các trường trong cụm thi đua nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển của nhà trường.

     Đồng thời, để thực hiện tốt phong trào thi đua, nhà trường xác định cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

     Một là: Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhtheo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, với chủ đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

     Hai là: Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành bộ quy chế đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các quy định của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh  Phú Thọ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

     Ba là: Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022 đã được Thường trực Tỉnh uỷ phê duyệt tại Thông báo Kết luận số 409-TB/TU ngày 05/10/2021; tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022 và những năm tiếp theo.

     Bốn là: Chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ, giảng viên, tiếp tục cử cán bộ giảng viên học tập nâng cao trình độ, đào tạo lý luận chính trị và tập huấn nâng cao nghiệp vụ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác. Tổ chức tốt thao giảng dự giờ cấp khoa, cấp trường.

     Năm là: Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; đổi mới công tác tham mưu, quản lý hoạt động chuyên môn theo hướng bảo đảm tư duy hệ thống, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

     Sáu là: Bảo đảm an toàn trật tự, vệ sinh môi trường cơ quan, quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách, tài sản công. Cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên.

     Bẩy là: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

     Tám là: Chỉ đạo các đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và tổ chức tốt hoạt động văn hoá, thể thao, phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Động viên cán bộ, giảng viên, nhân viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể nhà trường năm 2022.

     Phong trào thi đua “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo” được Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo thực hiện liên tục, xuyên suốt cả năm 2022; tổ chức phát động từ đầu năm, sơ kết vào dịp 06 tháng đầu năm 2022 và được đánh giá, tổng kết, xét thi đua, khen thưởng vào cuối năm 2022 (trước ngày 05/11). Mục đích để mỗi tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhất công việc hằng ngày, hằng tháng và năm 2022 theo nhiệm vụ được giao.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THAM DỰ HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ SƠ KẾT QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2021
ĐỘI BÓNG CHUYỀN HƠI CỦA NHÀ TRƯỜNG TÍCH CỰC GIAO LƯU HƯỚNG TỚI HỘI THAO CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HƯỞNG ỨNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2021”
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021
KIỂM TRA CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ”
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI CAO BẰNG, BẮC KẠN
ĐẢNG ỦY DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐOÀN THỂ NĂM 2019
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA TRUNG ƯƠNG
KẾT QUẢ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019 “XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất