Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  26
Hôm qua :  2979
Lượt truy cập : 3192692
GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TỪ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH: VẬN DỤNG TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
9 10 477

GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TỪ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH: VẬN DỤNG TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Thứ sáu, 11.11.2022 15:46

ThS. Đỗ Quỳnh Phương
ĐUV, Bí thư Chi bộ khoa Lý luận cơ sở
Sáng ngày 07/11/2022, tại Hội trường lớn, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh: Vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác giảng dạy lý luận chính trị. Hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; Hội thảo đã đem lại những những giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong nhà trường.

Hội thảo có 08 đồng chí phát biểu tham luận, tập trung vào những vấn đề:  Nâng cao nhận thức về CNXH, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Mô hình của CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; về hệ thống chính trị; về phát triển văn hóa, con người, về xây dựng nền quốc phòng, an ninh, đối ngoại Việt Nam trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  

Các ý kiến tham luận đều đưa ra những nhận thức sâu sắc về nội dung tham luận trong tác phẩm của Tổng Bí thư và sự vận dụng nội dung đó vào thực tiễn giảng dạy, quản lý, phục vụ, học tập: 

Tham luận thứ nhất của đại diện khoa Lý luận cơ sở: Mô hình CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và vận dụng trong giảng dạy học phần kinh tế chính trị Mác - Lênin.

   Tham luận đã khai thác giá trị của tác phẩm của Tổng Bí thư khi đề cập đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ đó khẳng định: Các bài viết trong tác phẩm của Tổng Bí thư thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội; đồng thời đúc kết những thành tựu phát triển lý luận, những kết quả tổng kết thực tiễn mới nhất của Đảng ta trong giai đoạn đổi mới. Tham luận chia sẻ kinh nghiệm về việc vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào giảng dạy học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin, với các bài trong 02 phần: Phần 1: Kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; Phần 2: Kinh tế chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tập trung chủ yếu trong phần 2. Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc vận dụng nội dung bài viết của Tổng Bí thư để minh chứng cho nội dung bài giảng, giúp học viên thấy rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam, đồng thời giúp học viên củng cố niềm tin vào con đường phát triển của đất nước, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tham luận thứ hai của đại diện khoa Xây dựng Đảng: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng và vận dụng trong giảng dạy học phần Xây dựng Đảng.

Tham luận tập trung làm rõ 03 vấn đề: Thứ nhất, vì sao Hội nghị Trung ương 4 tiếp tục bàn về việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng? Thứ hai, những tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị Trung 4 là gì? Thứ ba, chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng? Với cách tiếp cận trên, tác giả đề cập nội dung bài viết của Tổng Bí thư đã lý giải các vấn đề một cách ngắn gọn, xúc tích, toàn diện, cả góc độ lý luận và thực tiễn.

Khẳng định bài “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” đã đúc kết nhiều vấn đề về công tác xây dựng Đảng; chứa đựng các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, cần được quán triệt sâu sắc, triển khai hành động thống nhất, hiệu quả. Tác phẩm của Tổng Bí thư là một tài liệu quan trọng, cần vận dụng trong học phần Xây dựng Đảng vì có nhiều nội dung liên quan trực tiếp. Từ đó tác giả đưa ra ý kiến cụ thể để giảng viên chuyển tải được nội dung, tinh thần tác phẩm của Tổng Bí thư vào giảng dạy. 

Tham luận thứ ba của đại diện khoa Nhà nước và pháp luật: “Hệ thống chính trị trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và vận dụng trong giảng dạy học phần Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam”. 

 Từ việc đề cập tới nội dung Hệ thống chính trị trong tác phẩm "Lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bài tham luận đã đưa ra việc vận dụng nội dung "Hệ thống chính trị trong tác phẩm của Tổng Bí thư" vào giảng dạy phần học "Nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam". Khẳng định nội dung "Hệ thống chính trị" được thể hiện tập trung ở bài "Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân", đây là một vấn đề chiếm phần lớn, khái quát phần học này. Giảng viên cần kịp thời tiếp cận, nghiên cứu một cách sâu sắc toàn diện nội dung về hệ thống chính trị trong tác phẩm của Tổng Bí thư về vấn đề Nhà nước và pháp luật, đồng thời đưa ra các ý kiến để có cách nhìn mới, hướng phân tích và phát triển mới về đổi mới hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn mới.

Tham luận thứ tư của đại diện của phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học: Phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 Trên cơ sở tập trung vào làm rõ nội dung cốt lõi về phát triển văn hóa con người Việt Nam trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bài tham luận đã đưa ra định hướng về nội dung vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của phòng Quản lý đào tạo & nghiên cứu khoa học; ý kiến tiếp tục góp sức vào công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tham luận đã đề xuất các giải pháp: Mỗi cán bộ, giảng viên, chuyên viên của phòng cần thực hiện tốt văn hóa ứng xử trường Đảng; ứng xử trong lãnh đạo, trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với các phòng, khoa và các cá nhân trong trường; trong phát ngôn, trong giao tiếp ứng xử với học viên; xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp...

Tham luận thứ năm của đại diện học viên lớp Trung cấp LLCT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa 1: Phát huy vai trò của học viên trong học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bản tham luận đề cập đến giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư, trên cơ sở đó đề ra những biện pháp để đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, với vai trò là học viên lớp trung cấp lý luận chính trị, tập trung vào nội dung: Nâng cao nhận thức của mỗi học viên về ý nghĩa, giá trị của tác phẩm đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam; phát huy tính tiên phong gương mẫu của mỗi học viên trong học tập lý luận chính trị, học tập tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư; luôn có ý thức đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp học tập lý luận chính trị; tích cực rèn luyện tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước cũng như chế độ XHCN.

      Tham luận thứ sáu của phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu:“Thực tiễn xây dựng quốc phòng, an ninh; đối ngoại của Việt Nam trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu”. 

Tham luận đề cập thực tiễn xây dựng nền quốc phòng, an ninh; đối ngoại của Việt Nam trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên cơ sở đó vận dụng các nội dung về công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong tác phẩm của Tổng Bí thư vào thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, đồng thời đưa ra các giải pháp: Đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan; Đối với công tác huấn luyện tự vệ, phòng cháy chữa cháy; đối với công tác lễ tân, ngoại giao.  

Tham luận thứ bảy của đại diện học viên lớp Trung cấp LLCT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa 1: Vận dụng tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần nâng cao hiệu quả học tập lý luận chính trị.

Trên cơ sở nhận thức giá trị của tác phẩm, tham luận đã khẳng định bản thân mỗi học viên cần đầu tư thời gian, tâm huyết để đọc và nghiên cứu tác phẩm một cách nghiêm túc; có quan điểm toàn diện trong nhận thức và hoạt động thực tiễn; cần vận dụng những vấn đề lý luận vào thực tiễn công việc và cuộc sống. Để việc học tập, vận dụng tác phẩm đạt được hiệu quả có rất nhiều cách tiếp cận như qua sách báo, các phương tiện truyền thông, mạng internet... có ở mọi lúc, mọi nơi. 

Hội thảo khoa học cấp tỉnh Vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác giảng dạy lý luận chính trị” ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đem lại giá trị về lý luận và thực tiễn quan trọng, được các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đại biểu đánh giá cao. 

Hội thảo hướng tới mục tiêu nhằm làm cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên; phát huy sức mạnh đại đoàn kết góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược Đại hội XIII của Đảng đề ra, hiện thực hóa ý chí vươn lên, phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Giúp giảng viên nhà trường nắm chắc, hiểu sâu nội dung tác phẩm, vận dụng tốt vào các chuyên đề bài giảng của mình, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị của mỗi giảng viên. Đưa ra những quan điểm, giải pháp nhằm vận dụng hiệu quả tác phẩm của Tổng Bí thư vào giảng dạy lý luận chính trị, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Có thể khẳng định, Hội thảo khoa học cấp tỉnh về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp, đáp ứng những mục tiêu đề ra.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC GẶP MẶT TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2022)
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HƯỞNG ỨNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022”
TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “TRỌNG TÂM - TRÁCH NHIỆM - KỶ CƯƠNG - NÊU GƯƠNG - SÁNG TẠO” TRONG NHÀ TRƯỜNG
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THAM DỰ HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ SƠ KẾT QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2021
ĐỘI BÓNG CHUYỀN HƠI CỦA NHÀ TRƯỜNG TÍCH CỰC GIAO LƯU HƯỚNG TỚI HỘI THAO CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HƯỞNG ỨNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2021”
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021
KIỂM TRA CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ”
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI CAO BẰNG, BẮC KẠN
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất