Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  1063
Hôm qua :  1341
Lượt truy cập : 1422004
BẢO TỒN, PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ Ở CƠ SỞ GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
9 10 51

BẢO TỒN, PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ Ở CƠ SỞ GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thứ tư, 12.05.2021 07:54

ThS. Nguyễn Hải Hà
Khoa Xây dựng Đảng
Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa ở nông thôn là quan tâm đến phát triển văn hóa từ gốc, là tạo ra những giá trị mới của nông thôn; một nông thôn hiện đại với những giá trị mới về kinh tế, văn hóa, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hóa của người dân ở nông thôn; xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân ở nông thôn nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, thực hiện các tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp và xã hội nông thôn mới. Việc phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

     Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 22/QĐ-TTg, ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”; Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL, ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương; ngày 09/6/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết số 179/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 đã xác định mục tiêu: “Xây dựng nền văn hóa trên địa bàn tỉnh đậm đà bản sắc vùng Đất Tổ, chú trọng bảo tồn giá trị văn hóa các dân tộc; xây dựng, phát triển văn hóa tỉnh Phú Thọ thành trung tâm văn hóa về cội nguồn của cả nước”.

     Thực hiện nghị quyết của Trung ương và chủ trương của tỉnh, thời gian qua, cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; nếp sống văn hoá nơi công cộng ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả và thiết thực, khơi dậy tinh thần đoàn kết ở cộng đồng dân cư, tác động hiệu quả đến xây dựng đời sống văn hóa ở vùng nông thôn của tỉnh. Để duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, các địa phương trong tỉnh đều xây dựng hương ước riêng phù hợp với các văn bản quy định của Đảng và Nhà nước và điều kiện, phong tục tập quán ở địa phương. Hương ước góp phần bồi đắp, khơi gợi tinh thần, ý thức tự giác và sự đồng lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống xã hội nông thôn ổn định, dân chủ, hòa thuận; đẩy lùi tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; hình thành các giá trị văn hóa mới ở nông thôn phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, qua đó, mỗi người dân nêu cao vai trò chủ thể trong các hoạt động văn hóa tại cộng đồng, phát huy tính năng động sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã duy trì và nhân rộng nhiều mô hình thiết thực như: Mô hình “làng xã xanh, sạch, đẹp”, “Thắp sáng đường quê” của đoàn viên, thanh niên; mô hình “sạch làng, tốt ruộng, đẹp quê hương” của nông dân; mô hình “con đường hoa” của phụ nữ...

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được trong quá trình triển khai thực hiện phát triển văn hóa nông thôn vẫn còn một số khó khăn, bất cập như: Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chưa đa dạng về hình thức, nội dung nên chưa thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham; việc xây dựng các khu thể thao, mua sắm trang thiết bị văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng chưa nhiều. Tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra ở một số nơi; nhiều hình thức văn hóa, lối sống không lành mạnh thâm nhập về nông thôn, làm mất đi nét đẹp văn hóa truyền thống ở nông thôn.

     Để phát huy những kết quả đạt được đồng thời nhằm khắc phục những mặt còn hạn chế trong quá trình phát triển văn hoá ở nông thôn của tỉnh hiện nay. Thời gian tới, các cấp chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

     Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về văn hóa và phát triển văn hóa nông thôn; ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hóa, thể thao của người dân ở nông thôn. Tăng cường công tác phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa nông thôn, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về phát triển văn hóa nông thôn giữa các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở.

     Thứ hai, đẩy mạnh xây dựng gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; tạo chuyển biến về xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng môi trường xã hội, bảo vệ di sản văn hóa và môi trường sinh thái nông thôn tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” một cách đồng bộ, thực chất, góp phần có hiệu quả vào việc ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở nông thôn.

     Thứ ba, xây dựng gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; tạo chuyển biến về xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng môi trường xã hội, bảo vệ di sản văn hóa và môi trường sinh thái nông thôn tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn mới. Xây dựng, củng cố thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thông tin và thể thao ở nông thôn; tạo điều kiện để người dân ở nông thôn nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa, nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa dân tộc.

     Thứ tư, chú trọng phong trào toàn dân rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo nền tảng vững chắc và góp phần thiết thực trong việc xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác thi đua khen thưởng; tổng kết rút kinh nghiệm thực tiễn; xây dựng, nhân rộng mô hình, các điển hình tiên tiến; nghiên cứu, đánh giá tác động hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở ở nông thôn.                                          

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - BIỂU TƯỢNG TINH THẦN QUẬT CƯỜNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
PHÚ THỌ PHÁT HUY TINH THẦN CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN MỚI
QUÁN TRIỆT, VẬN DỤNG NHỮNG NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY MÔN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG Ở CƠ SỞ
TÌM HIỂU VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ LOGISTICS TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH PHÚ THỌ
BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY BÀI “ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY”
TỪ PHƯƠNG CHÂM “DÂN BIẾT, DÂN BÀN, DÂN LÀM, DÂN KIỂM TRA” ĐẾN “DÂN GIÁM SÁT, DÂN THỤ HƯỞNG” TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
PHONG TRÀO “BA ĐẢM ĐANG” VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ LỊCH SỬ
NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG - NHÌN TỪ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
VAI TRÒ CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI PHỤ NỮ Ở CƠ SỞ HIỆN NAY
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất