Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  1150
Hôm qua :  1216
Lượt truy cập : 1370698
ĐIỂM MỚI VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ VẬN DỤNG TRONG GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
9 10 57

ĐIỂM MỚI VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ VẬN DỤNG TRONG GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Thứ hai, 12.04.2021 10:59

ThS. Lê Thị Lệ Huyền
Phó Trưởng khoa Nhà nước & pháp luật
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước. Trên cơ sở đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, kế thừa và bổ sung, tham khảo kinh nghiệm của các nước và những chuẩn mực phát triển chung của thế giới, Đại hội lần thứ XIII đã thông qua các văn kiện quan trọng với nhiều nội dung mới so với các đại hội trước. Trong phạm vi bài viết này đưa ra những điểm mới nổi bật trong định hướng phát triển kinh tế trong thời gian tới.

           Một là, quan điểm chỉ đạo. Để tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới trong giai đoạn tới, Báo cáo chính trị Đại hội XIII có mục nêu quan điểm chỉ đạo, đây là một trong những điểm mới nổi bật so với các đại hội trước. Tại quan điểm hai, Đại hội đã đề ra chiến lược tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó khẳng định: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu thường xuyên.

          Hai là, mục tiêu phát triển. Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát trong thời gian tới là: Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trêncơ sở đó, xác định mục tiêu cụ thể trong thời gian tới: đến năm 2025 nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. So với Đại hội XII, Đại hội XIII xác định “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” và bổ sung mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn phát triển của đất nước.

          Ba là, định hướng phát triển kinh tế. Ngoài việc xác định định hướng phát triển kinh tế 05 năm 2021 - 2025, Đại hội XIII đã đề ra định hướng phát triển kinh tế đến năm 2030: Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

          Bốn là, nhiệm vụ trọng tâm. Việc xác định nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế của Đại hội XIII có điểm mới hơn so với Đại hội XII về cơ cấu và nội dung, cụ thể: Đại hội XII xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm thứ ba; trong khi đó Đại hội XIII là nhiệm vụ thứ hai. Báo cáo chính trị Đại hội XIII bổ sung, nhấn mạnh: Phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, hiện đại, hội nhập; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; có chính sách hỗ trợ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong nông nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; hoàn thiện hệ thống pháp luật nhất là hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp dân sự.

          Năm là, đột phát chiến lược. Đại hội lần thứ XIII tiếp tục kế thừa đột phá chiến lược của Đại hội lần thứ XI và XII của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và được đại hội cụ thể hóa để phù hợp với điều kiện, yêu cầu mới của đất nước, cụ thể: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính.

          Qua nghiên cứu các điểm mới nổi bật về định hướng phát triển kinh tế tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cho thấy vai trò quan trọng của kinh tế đối với phát triên đất nước, và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; là yếu tố cơ bản bảo đảm ổn định xã hội. Vì thể, đòi hỏi các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội phải tích cực tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết cho cán bộ, đảng viênvà nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung mà nghị quyết đề ra.

          Đối với các giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, việc vận dụng các điểm mới nêu trên vào trong giảng dạycác bài giảng liên quan đến chính sách phát triển kinh tế thuộc chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính là yêu cầu thiết thực, quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.Đối với môn: “Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước” do khoa Nhà nước và Pháp luật đảm nhận thì những nội dung trên có thể vận dụng trực tiếp vào bài 5: Quản lý hoạt động kinh tế ở cơ sở, để từ đó làm rõ những nguyên tắc, nội dung quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta hiện nay.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
GIỚI THIỆU QUY ĐỊNH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN - TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VẬN HÀNH QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG PHÁO THEO NGHỊ ĐỊNH 137/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT NHỎ HẸP DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ
KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN MÔN
HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN WEBSITE NHÀ TRƯỜNG TỪ NĂM 2016 ĐẾN NAY
LUẬT ĐẦU TƯ (SỬA ĐỔI 2020) VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI QUAN TRỌNG “SÁT SƯỜN” VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP
VẬN DỤNG NỘI DUNG CƠ BẢN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH VÀO GIẢNG DẠY CỦA KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất