Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  1189
Hôm qua :  1216
Lượt truy cập : 1370737
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ, LẦN THỨ XIX VÀO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH
9 10 97

CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ, LẦN THỨ XIX VÀO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH

Thứ năm, 01.04.2021 15:59

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Khoa Lý luận cơ sở
Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, định hướng cho toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm nhằm giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu mạnh.

     Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của toàn tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 06 nhiệm vụ trọng tâm là: tập trung thực hiện tốt khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao chất lượng các hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa; đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh.

     Việc vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là một yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên, nhất là giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, giúp cho học viên nâng cao nhận thức, hiểu và nắm đúng những nội dung cơ bản của Văn kiện. Từ đó, học viên biết vận dụng vào vị trí việc làm của bản thân, cơ quan, đơn vị. 

     Khoa Lý luận cơ sở tham gia giảng dạy 03 môn trong Chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ có nhiều nội dung vận dụng vào giảng dạy ở nhiều môn học. Tuy nhiên, trong phạm vi tiếp cận của bài, tác giả muốn đề cập sự vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào giảng dạy môn Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

     Môn đường lối chính sách có 13 bài, chia thành các cụm bài: kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Khi giảng dạy giảng viên có thể vận dụng nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh. Cụ thể:

     Đối với cụm bài kinh tế gồm 03 bài: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam.

     Khi giảng bài Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, phần giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, giảng viên có thể vận dụng quan điểm Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ về cải cách môi trường đầu tư và kinh doanh, quan tâm phát triển các thành phần kinh tế. Đại hội Đảng bộ tỉnh khẳng định một trong nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của tỉnh là thực hiện tốt khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh để thu hút nguồn lực xã hội, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, tạo sự bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút các nguồn lực đầu tư. Thu hút các dự án đầu tư nước ngoài, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm…

     Bài Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam, khi giảng nội dung giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam, giảng viên vận dụng các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu  nền kinh tế ở tỉnh. Về định hướng và giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam, giảng viên vận dụng định hướng của tỉnh trong thời gian tới là: phát triển công nghiệp có trọng điểm, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, sản phẩm có giá trị gia tăng cao; tập trung phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ngành dịch vụ. Đặc biệt tỉnh chú trọng đẩy mạnh phát triển du lịch theo chiều sâu, chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đối với nông nghiệp, trên tinh thần quan điểm của Đảng ta, tỉnh Phú Thọ xác định phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa hiện đại, bền vững, nền tảng là nông nghiệp công nghiệp cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, sản xuất theo chuỗi liên kết, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với xây dựng nông thôn mới. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường.

     Đối với bài Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam, giảng viên có thể vận dụng liên hệ  nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh về phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn kinh tế tri thức thông qua việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ. 

     Đối với cụm bài văn hóa xã hội, gồm các bài: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách xã hội; Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; dân tộc tôn giáo; thực hiện quyền con người; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

     Đối với bài Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giảng viên vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào nội dung giảng về Bản sắc dân tộc của nền văn hóa mới theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung này tỉnh Phú Thọ xác định: chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử và các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phục vụ giáo dục truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững như Hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, phục dựng các lễ hội truyền thống…

     Về các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, khẳng định: tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Đối với bài Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách xã hội, giảng viên vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào giảng nội dung: Chính sách xã hội nhằm giải quyết một số vấn đề cấp bách hiện nay, liên hệ ở tỉnh Phú Thọ, tỉnh xác định: nâng cao chất lượng công tác y tế, giải quyết tốt các vấn đề lao động, việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Đối với chính sách giải quyết vấn đề lao động, việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, tỉnh Phú Thọ quan tâm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thực hiện chính sách người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

     Khi giảng bài Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ. Đối với nội dung giảng về quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giảng viên vận dụng, liện hệ sự chỉ đạo của tỉnh Phú Thọ, như: việc tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, vấn đề xã hội hóa công tác giáo dục của tỉnh, sự đầu quan tâm đầu tư của tỉnh và nhân dân trong tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục. Tỉnh đã phát triển nhiều loại hình giáo dục và đào tạo… Thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, quan tâm đến đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học…

     Đối với nội dung về khoa học, công nghệ, giảng viên vận dụng, liên hệ phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ của tỉnh Phú Thọ trên cơ sở quan điểm của Đảng. Cụ thể: về mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, tỉnh Phú Thọ xác định nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, khuyến khích các doanh nghiệp và người dân nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong kinh doanh, sản xuất. Đối với nội dung về giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, tỉnh cũng xác định sẽ thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tăng nguồn kinh phí đầu tư cho khoa học của tỉnh…      

     Bài Quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước Việt Nam về phòng chống tham nhũng, lãng phí, giảng viên vận dụng liên hệ ở tỉnh Phú Thọ về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng với những kết quả đạt được như: thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như quy định về kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan…

     Đối với cụm bài quốc phòng, an ninh và đối ngoại, gồm các bài: Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, bài Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, bài Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay.

     Khi giảng 03bài này, giảng viên có thể vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về công tác quốc phòng, an ninh của tỉnh, chẳng hạn như quan điểm của tỉnh về tăng cường xây dựng tiểm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch…

     Đối với bài Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, giảng viên vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh là: tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân. Quảng bá văn hóa, thu hút đầu tư, duy trì mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài. Quản lý người nước ngoài ở tỉnh…

     Như vậy, các nội dung của văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX có nhiều nội mà các giảng viên Trường Chính trị có thể thể vận dụng ở nhiều môn học. Đối với Chi bộ khoa Lý luận cơ sở, giảng viên tham gia học tập Nghị quyết, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh đạt 100%. Lãnh đạo khoa thường xuyên quán triệt giảng viên vận dụng Nghị quyết của Đảng, của tỉnh thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn, gắn lý luận với thực tiễn, qua đó, các bài giảng của giảng viên trong khoa được đồng nghiệp và học viên ghi nhận. Để việc vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào giảng dạy trong thời gian tới có hiệu quả hơn, tôi xin đưa ra một số giải pháp sau:

     Thứ nhất, đối với Ban Giám hiệu:

     + Tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo về việc vận dụng Nghị quyết của Đảng, của tỉnh vào thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và nhiệm vụ giảng dạy nói riêng đạt hiệu quả cao.

     + Tổ chức, triển khai việc học tập và vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các khoa, phòng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhà trường.

     + Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và học tập các chuyên đề của các chi bộ, khoa, phòng.  

     Thứ hai, đối với giảng viên:

     + Tiếp tục bổ sung, cập nhật nội dung trong Văn kiện của Đảng, của tỉnh vào soạn, giảng, gắn lý luận với thực tiễn.

     + Kết hợp các phương pháp giảng dạy khi vận dụng vào nội dung các môn học một cách linh hoạt, phù hợp.

     Thứ ba, đối với học viên:

     + Xác định đúng động cơ khi tham gia học tập lý luận chính trị.

     + Nâng cao ý thức chính trị, ý thức của người đảng viên, cán bộ, công chức khi được cơ quan cử đi học.

     + Tích cực học tập, nghiên cứu nội dung văn kiện để có phông kiến thức, sự hiểu biết cho bản thân, khi giảng viên giảng và liên hệ, vận dụng ở tỉnh Phú Thọ học viên có thể hiểu và nắm được nội dung cần vận dụng.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC TÔN GIÁO TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2020 CẦN CHÚ Ý TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
KỶ NIỆM CỦA MỘT THỜI THANH NIÊN SÔI NỔI
VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ, LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀO GIẢNG DẠY BÀI ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN KHÔNG THỂ LỖI THỜI BỞI NHỮNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN
CẬP NHẬT VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX TRONG GIẢNG DẠY BÀI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC KINH TẾ Ở VIỆT NAM
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 VÀ ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021
GIỮ VỮNG BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ CỞ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT XẾP LOẠI CHI BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021
BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM HIỆN NAY
VĂN HÓA TRƯỜNG ĐẢNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA TRƯỜNG ĐẢNG Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất