Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  221
Hôm qua :  689
Lượt truy cập : 1280550
KẾ HOẠCH số 79 -KH/TCT ngày 11/12/2020 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020
9 10 41

KẾ HOẠCH số 79 -KH/TCT ngày 11/12/2020 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

Thứ năm, 31.12.2020 14:31
Thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước; Công văn số 526/TTr-PCTN ngày 25/11/2020 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn thực hiện kiểm soát tài sản thu nhập, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích                                                            

Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức và người lao động để Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập biết rõ về tài sản, thu  nhập, biến động về tài sản, thu nhập, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng.

Xác định thời gian, cách làm cho các bộ phận và cá nhân thực hiện nghiêm túc và đúng các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập.

2. Yêu cầu

Thực hiện công khai đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính Phủ.

II. THỰC HIỆN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

1. Người có nghĩa vụ kê khai

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo các khoa, phòng;

- Viên chức và người lao động được phân công thẩm định, giám sát dự án xây dựng; theo dõi, mua sắm tài sản, tuyển sinh; kế toán; thủ quỹ.

2. Thực hiện kê khai

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, chính xác các loại tài sản, thu nhập, biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai.

Việc kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng, giảm thực hiện theo mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập và Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập (phụ lục I)ban hành kèm theo Thông tư số 130/2020/TT-TTCP.

Mỗi cá nhân kê khai làm 03 bản và phải ký vào từng trang của bản kê khai (01 bản cá nhân lưu giữ, 02 bản nộp về Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu, có chữ ký của người nhận kê khai).

 Trường hợp tại thời điểm kê khai, người có nghĩa vụ kê khai không thể tiến hành kê khai đúng thời hạn vì lý do khách quan như: Nghỉ phép năm hay gặp trở ngại do bất khả kháng, thì thực hiện việc kê khai trước hoặc sau ngày trở về Trườnglàm việc; trường hợp được cử đi công tác dài ngày, đi nước ngoài, thì việc kê khai được thực hiện bằng bản mềm, hoặc gửi bản cứng qua đường bưu điện, người kê khai bổ sung việc kê khai bằng bản cứng ngay sau ngày trở về Trườnglàm việc; trường hợp phải điều trị, chữa bệnh tại bệnh viện theo chỉ định của bác sỹ thì thực hiện việc kê khai ngay sau ngày về Trườnglàm việc.

3. Thời hạn kê khai

Người có nghĩa vụ kê khai thực hiện kê khai và nộp bản kê khai tài sản, thu nhập về phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu chậm nhất ngày 25/12/2020.

III. CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

1. Hình thức công khai

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 tại cuộc họp.

2. Phạm vi công khai

Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai được công khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường.

3. Thực hiện công khai tại cuộc họp

Cuộc họp công khai bản kê khai phải bảo đảm có mặt tối thiểu 2/3 số người được triệu tập. Các cá nhân thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập đọc bản kê khai của mình. Biên bản cuộc họp phải ghi lại những ý kiến phản ánh, thắc mắc và giải trình về nội dung bản kê khai (nếu có); có chữ ký của người chủ trì cuộc họp và đại diện tổ chức công đoàn Trường.

4. Thời hạn họp công khai

Tổ chức họp công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập xong trướcngày 21/12/2020 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong lịch công tác tuần).

IV. LẬP HỒ SƠ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

Sau khi thực hiện công khai, phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu hoàn chỉnh hồ sơ kê khai và công khai tài sản, thu nhập như sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập (nội dung báo cáo phải nêu được quá trình chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quy định về minh bạch tài sản; kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập; đề xuất, kiến nghị nếu có).

- Danh sách công chức, viên chức và người lao động có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

- Bản kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân (theo mẫu).

- Biên bản họp công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 

 Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn và kê khai trung thực, rõ ràng theo quy định, đúng thời gian trong kế hoạch và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trong Bản kê khai tài sản, thu nhập.  

2. Trách nhiệm của Lãnh đạo các khoa, phòng

- Phổ biến công khai Kế hoạch này tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị.

- Đôn đốc người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thực hiện việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định.

- Tiếp nhận và phối hợp với Ban Thanh tra Nhân dân, Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu giải quyết phản ánh đối với việc kê khai tài sản, thu nhập.

          

3. Trách nhiệm của Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

- Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định và trình Ban Giám hiệu phê duyệt để gửi đến các đơn vị khoa, phòng trong nhà  trường (kèm theo các văn bản hướng dẫn, Mẫu biểu kê khai).

- Đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu về tiến độ, thời gian.

- Phối hợp với Ban Thanh tra Nhân dân và các đơn vị giải quyết phản ánh trong việc kê khai tài sản, thu nhập(nếu có).

- Nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập của các cá nhân có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập và lưu hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

- Lập báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 để báo cáo Thanh tra tỉnh theo quy định.

4. Trách nhiệm của Ban Thanh tra Nhân dân

- Tổ chức tiếp nhận phản ánh việc kê khai tài sản, thu nhập;

- Chủ trì, phối hợp với cá nhân, tổ chức, đơn vị, cơ quan có liên quan để giải quyết phản ánh theo quy định.

* Lưu ý: Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập và các văn bản hướng dẫn kèm theo mẫu biểu kê khai được đăng tải trên Website    Nhà trường.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc,   đề nghị người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập và Lãnh đạo các khoa, phòng phản ánh về Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Trường giải quyết kịp thời./.

DANH SÁCH

CÁC CÁ NHÂN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số:  79 -KH/TCT ngày  11  tháng 12  năm 2020 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ)

Stt

Họ và tên

Chức danh

Đơn vị

1

Nguyễn Thị Thanh Hương

Hiệu trưởng

 

2

Nguyễn Văn Nhạ

Phó Hiệu trưởng

 

3

Đặng Tân Lập

Phó Hiệu trưởng

 

4

Hoàng Tiến Điệp

Phó Hiệu trưởng

 

5

Đỗ Quỳnh Phương

Trưởng khoa

Khoa Lý luận Cơ sở

6

Nguyễn Thị Thu Huyền

Phó Trưởng khoa

Khoa Lý luận Cơ sở

7

Lương Nhật Thành

Phó Trưởng khoa

Khoa Lý luận Cơ sở

8

Hoàng Thị Nguyệt Nga

Phó Trưởng khoa

Khoa Lý luận Cơ sở

9

Nguyễn Thị Hoa Mỹ

Trưởng khoa

Khoa Xây dựng Đảng

10

Trần Thị Hải Yến

Phó Trưởng khoa

Khoa Xây dựng Đảng

11

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Phó Trưởng khoa

Khoa Xây dựng Đảng

12

Đỗ Thị Thúy Hoa

Phó Trưởng khoa

Khoa Xây dựng Đảng

13

Nguyễn Việt Hòa

Trưởng khoa

Khoa Nhà nước và Pháp luật

14

Đoàn Thị Hồng Việt

Phó Trưởng khoa

Khoa Nhà nước và Pháp luật

15

Lê Thị Lệ Huyền

Phó Trưởng khoa

Khoa Nhà nước và Pháp luật

16

Đinh Thị Phương

Trưởng phòng

Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học

17

Cao Thị Kiều Oanh

Phó Trưởng phòng

Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học

18

Ngô Thị Lan Hương

Phó Trưởng phòng

Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học

19

Hà Thị Như Huế

Phó Trưởng phòng

Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học

20

Nguyễn Thị Nhàn

Trưởng phòng

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

21

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó Trưởng phòng

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

22

Nguyễn Thị Thảo

Phó Trưởng phòng

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

23

Trần Kiên Cường

Phó Trưởng phòng

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

24

Trần Nam Trung

Kế toán trưởng

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

25

Trần Thị Phương Lan

Thủ quỹ, Thủ kho

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

26

Đỗ Thị Ánh Tuyết

Kế toán viên

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu


 
Tài liệu đính kèm: file 01x20mPD.doc (31.12.2020 14:31)

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
BÁO CÁO Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
THÔNG BÁO Về việc kiểm kê tài sản năm 2019
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 5 năm 2019, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2019
CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, thông tin trên Website tháng 01 + tháng 02 năm 2019
HƯỚNG DẪN số 13-HD/TU của Tỉnh ủy Phú Thọ ngày 20/11/2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, thông tin trên Website tháng 12 năm 2018
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất