Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  8
Hôm nay :  891
Hôm qua :  1196
Lượt truy cập : 852899
CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2016-2020
9 10 4364

CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thứ sáu, 14.04.2017 06:44
Thực hiện Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Phú Thọ. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ xây dựng Chương trình với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

- Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động cơ quan và các đơn vị khoa, phòng; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, nhân viênnhà trườngvề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tài chính, tài sản, kinh phí đầu tư xây dựngcơ sởvật chất và phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

- Đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành một nhiệm vụ thường xuyên và xuyên suốt trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọgiai đoạn 2016-2020.

- Làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xét thi đua khen thưởng tại các đơn vị khoa, phòng, cán bộ, giảng viên, nhân viêncủa nhà trường.

2. Yêu cầu:

- Hướng dẫn đầy đủ, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viênđể thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời, phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn củacơ quan vàtừng đơn vị khoa, phòng của nhà trường.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoạt động của nhà trường.

3. Nhiệm vụ:

- Nhà trường quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi; bảo đảm các khoản thu và sử dụng phí phục vụ đào tạo theo đúng quy định, có tiết kiệm chi thường xuyên sử dụng nguồn thu liên kết đào tạo, phục vụ đúng quy định để tăng cường cơ sởvật chất và cho cán bộ, giảng viên, nhân viênnhà trường.

- Tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, hàng quý báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm phòng chống tham nhũng với cấp có thẩm quyền.

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân sách Nhà nước được cấp cho thực hiệnnhiệm vụ chính trị đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, nghiên cứukhoa học và xây dựngcơ sởvật chất nhà trường.

- Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công không mang lại giá trị sử dụng.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học trực tiếp phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viênnhà trường.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên đượcngân sách Nhà nước cấp.

- Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền không thật cần thiết. Hạn chế việc tổ chức các cuộc họp không cần thiết, lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ cần giải quyết để tiết kiệm thời gian và kinh phí.

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm để tạo nguồn cải cách tiền lương theo Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 14/6/2014.

- Tiết kiệm tối thiểu 12% kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm.

- Thực hiện quản lý chặt chẽ chi tiêu đúng mục đích và căn cứ trên dự toán, danh mục được phê duyệt, hạn chế tối đa việc bổ sung đoàn đi công tác nước ngoài không theo danh mục được phê duyệt. Thực hiện quy định trong 1 năm, 1 người không quá 2 lần đi công tác nước ngoài, không bố trí 2 cán bộ chủ chốt cùng tham gia một đoàn công tác.

- Rà soát, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ về sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc, quy định chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại với yêu cầu tiết kiệm, chống lãng phí đến từng bộ phận và cá nhân sử dụng.

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước

- Trong giai đoạn 2016 - 2020, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật đầu tư công; triển khai có hiệu quả các văn bản hướng dẫn Luật; bảo đảm thực hiện hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020.

- Phấn đấu bảo đảm 100% việcsử dụngvốn đầu tư công tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức và thứ tự ưu tiên theo quy định tại Luật đầu tư công và quy định của cấp có thẩm quyền. Bảo đảm 100% vốn đầu tư công được giải ngân đúng quy định và thời gian theo kế hoạch được giao.

- Tăng cường công tác rà soát, bảo đảm 100% các chương trình, dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công phải có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công.

- Chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác khảo sát thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án xây dựng, sửa chữa cơ sởvật chất của nhà trườngđể phấn đấu giảm 10-15% tổng mức đầu tư.

-Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.

-Tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật đấu thầu. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu trong quy trình đầu tư, đấu thầu, nhất là đối với các dự án đầu tư công. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác giám sát các dự án đầu tư, thực hiệncơ chế giám sát của các tổ chức xã hội đối với hoạt động đầu tư côngcủa Nhà trường.

3. Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công

- Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản công theo luật định, công khai, minh bạch, gắn việc quản lý tài sản công với công tác quản lý, điều hành các hoạt động của Nhà trường, hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công.

-Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định. Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản nhà nước phải bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tài sản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Thực hiện việc mua sắm theo phương thức tập trung đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải mua sắm tập trung theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

4. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

- Bảo đảm đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viênTrường Chính trị tỉnh Phú Thọ có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực phục vụ công tácđào tạo, bồi dưỡngcán bộ của tỉnh, phục vụ sự nghiệp phát triển,nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy hành chính, nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, nhân viên.

-Thực hiện quản lý chặt chẽ thời giờ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của cán bộ, giảng viên, nhân viênnhà trường.

- Rà soát tổ chức bộ máy, vị trí việc làm; thực hiện Đề án tinh giản biên chế và đến năm 2021 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên; phân công hợp lý theo trình độ, năng lực đào tạo và chuyên môn nghiệp vụ của từng cán bộ, giảng viên, nhân viên.

III. GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thông qua các buổi tuyên truyền pháp luật, các buổi họp giao ban hàng tháng, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm và họp chi bộ để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viênhiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời có những hình thức kỷ luật nghiêm minh đối với những cán bộ, giảng viên, nhân viênvi phạm.

3. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động của trường,trong đó, cần tập trung vào một sốlĩnh vựcsau:

4.Tổ chức quản lý và điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách. Tăng cường giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước.

5. Bảo đảmsử dụng tài sản công phù hợp với điều kiện mới đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và chống lãng phí.

6.Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan;nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viêngóp phần nâng cao hiệu quả công tác.

7. Phát huy vai trò giám sát của người đứng đầu và các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác, kiểm tra giám sát việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020, Nhà trường xây dựng kế hoạch hàng tháng, quí, năm để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với UBND tỉnhvà Sở Tài chính theo quy định.

2. Giao Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị giúp Lãnh đạo trường đôn đốc, kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể. Hàng tháng, quí, năm tổng hợp báo cáo Lãnh đạo trường để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo yêu cầu.

3. Lãnh đạo các khoa, phòng, căn cứ chức năng, nhiệm vụthường xuyên chỉ đạo cán bộ, giảng viên, nhân viêntrong đơn vị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chương trình, kế hoạch

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn2016 - 2020 được phổ biến tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viênnhà trườngđể nghiêm túc triển khai thực hiện.

Tài liệu đính kèm: file 70gg1p70.doc (14.04.2017 06:44)

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, thông tin trên Website tháng 4 năm 2017
THÔNG BÁO Kế hoạch thao giảng cấp khoa, cấp trường năm 2017
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, thông tin trên Website tháng 03 năm 2017
QUY ĐỊNH Chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
QUY CHẾ Hoạt động của Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
NỘI QUY Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ 2
THỂ LỆ Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ 2
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Thể lệ Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ 2
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ Lớp Cao học Chính trị học phát triển K20 Tây Bắc
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | rèm cửa | rèm vải | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải |

trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

http://lutian.com.vn/ http://nhavesinhhanoi.com | vinaron| rèm cửa sổ rèm vải đẹp