Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  9
Hôm nay :  98
Hôm qua :  1151
Lượt truy cập : 2160278
HƯỚNG DẪN Viết khóa luận tốt nghiệp cho học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
9 10 19794

HƯỚNG DẪN Viết khóa luận tốt nghiệp cho học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thứ sáu, 02.12.2016 22:51
Căn cứ Quy chế đánh giá và quản lý kết quả học tập của học viên Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (TCLLCT - HC) ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ - HVCTQG ngày 21/4/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ hướng dẫn chi tiết viết khóa luận tốt nghiệp cho học viên các lớp TCLLCT-HC như sau:

1. Mục đích, yêu cầu.

Khóa luận tốt nghiệp các lớp TCLLCT - HC nhằm giúp học viên rèn luyện phương pháp vận dụng lý luận liên hệ với thực tiễn để phân tích một hay một số vấn đề cụ thể ở địa phương, đơn vị công tác; tìm ra nguyên nhân và đưa ra các giải pháp, đề xuất, kiến nghị có tính khả thi. Qua đó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của cá nhân và đơn vị, địa phương cơ sở.

Giúp học viên củng cố, hệ thống kiến thức đã được trang bị, rèn luyện kỹ năng viết, kỹ năng nghiên cứu khoa học độc lập, xây dựng các chương trình công tác, đề tài, đề án khoa học.

2. Đối tượng, điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp.

- Đối tượng: Học viên được đào tạo theo chương trình TCLLCT - HC hệ chính quy tập trung và hệ vừa làm, vừa học.

- Điều kiện: Học viên phải học đủ các phần học và tham gia các hoạt động trong chương trình đào tạo; Điểm trung bình các phần học, môn học đạt từ 7,0 trở lên, không có điểm phần học, môn học dưới 6,0; Không thi lại; Trong thời gian học tập, học viên không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

2. Tỷ lệ học viên viết khóa luận tốt nghiệp:   

- Trước khi kết thúc khoá học 30 ngày, Ban Giám hiệu giao cho phòng Đào tạo thông báo danh sách dự kiến học viên đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp và danh mục các đề tài khóa luận.

- Tỷ lệ học viên viết khóa luận tốt nghiệp của mỗi lớp không quá 25% tổng số học viên của lớp học, lấy từ cao xuống thấp theo điểm trung bình cộng các phần học, môn học.

- Học viên đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp nhưng có nguyện vọng thi tốt nghiệp thì báo cáo bằng văn bản với chủ nhiệm lớp và Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Đào tạo báo cáo Hiệu trưởng xem xét quyết định.

3. Lựa chọn đề tài và phân công người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp

- Sau khi phòng Đào tạo công bố danh sách học viên đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp, học viên chọn và đăng ký đề tài phù hợp

- Căn cứ tên đề tài học viên đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp và danh sách giảng viên hướng dẫn do khoa đề xuất, phòng Đào tạo tổng hợp trình Hiệu trưởng quyết định phân công giảng viên hướng dẫn. Một giảng viên hướng dẫn không quá 03 học viên/01 lớp.

- Người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp là giảng viên có thời gian giảng dạy tại trường chính trị tỉnh từ 10 năm trở lên hoặc giảng viên chính trở lên hoặc giảng viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ có thời gian giảng dạy ở trường chính trị tỉnh từ 02 năm trở lên.

4. Trách nhiệm của giảng viên hướng dẫn.

Giảng viên được phân công có trách nhiệm hướng dẫn học viên xây dựng đề cương, sưu tầm tư liệu, hướng đi thực tế, cách viết, cách trình bày, chỉnh sửa nội dung để hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp.

5. Yêu cầu của khóa luận tốt nghiệp.

a. Về nội dung

Khóa luận tốt nghiệp giải quyết một hoặc một số vấn đề cụ thể của công tác lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, giúp học viên rèn luyện phương pháp vận dụng lý luận, liên hệ thực tiễn và đưa ra những giải pháp, kiến nghị trong công tác.

b- Về bố cục

Khóa luận tốt nghiệp được bố cục thành 3 phần:

A. Mở đầu: Gồm 6 nội dung

1- Lý do chọn đề tài;

2- Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu;

3- Phạm vi, thời gian nghiên cứu;

4- Phương pháp nghiên cứu;

5- Tài liệu tham khảo;

6- Kết cấu của khóa luận.

B. Nội dung: gồm 3 chương

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

Nêu những cơ sở lý luận liên quan đến đề tài viết khóa luận.

Chương II: THỰC TRẠNG

       2.1. Đặc điểm tình hình của địa phương

                     2.1.1. Điều kiện tự nhiên

       Khái quát về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, diện tích, khí hậu, hệ thống giao thông (thủy, bộ) , địa hình …v.v.

                     2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

       Khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, dân số, dân tộc (nhấn mạnh những yếu tố đặc thù liên quan mật thiết với đề tài đang nghiên cứu).

                     2.1.3. Thuận lợi, khó khăn

                    2.2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu

                    2.2.1. Những kết quả đạt được (đánh giá, có số liệu minh họa từng năm)

                    2.2.2. Hạn chế

                    2.2.3. Nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế (chủ quan, khách quan)

Chương III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

                  3.1. Phương hướng chung

                  3.2. Giải pháp

                  3.3. Kiến nghị

C. Kết luận

Khái quát lại nội dung nghiên cứu của đề tài cả về mặt lý luận và thực tiễn, khẳng định tính khoa học, khả thi của các kết luận được rút ra từ việc nghiên cứu đề tài.

c. Về hình thức trình bày

- Khóa luận tốt nghiệp được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, đóng bìa (bìa cacton và bìa lót).

- Cỡ chữ, kiểu chữ viết khóa luận quy định như sau: kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, dãn dòng 1,5 lines, lề trên, lề dưới 2,5 cm, lề trái 3,5 cm, lề phải 2 cm, số thứ tự trang được đánh ở giữa phía dưới trang giấy;

- Khóa luận có độ dài từ 25 - 30 trang (không kể bìa, phụ lục);

- Khóa luận có các phụ lục sau:

      + Trang mục lục (vị trí sau bìa lót)

      + Trang danh mục tài liệu tham khảo (vị trí sau trang kết luận)

      + Xác nhận của địa phương nơi học viên về nghiên cứu (Nhận xét viết tay, có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu); vị trí sau trang danh mục tài liệu tham khảo.

     + Nhận xét và chấm điểm của giảng viên chấm khóa luận (trang cuối)

d- Số lượng

Sau khi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp học viên nộp 02 quyển cho giáo viên chủ nhiệm lớp để nộp về phòng Đào tạo. Sau khi chấm và vào điểm xong, một quyển chuyển cho giảng viên hướng dẫn, một quyển lưu ở phòng Đào tạo nhà trường.

6. Tổ chức thực hiện.

- Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch chi tiết báo cáo Hiệu trưởng quyết định phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận và công bố danh mục các đề tài để học viên lựa chọn viết khóa luận.

- Các khoa có trách nhiệm xây dựng các đề cương khóa luận theo đúng nội dung và hình thức đã được Hội đồng Đào tạo - Khoa học nhà trường phê duyệt. Bộ đề cương khóa luận là căn cứ để hướng dẫn và chấm khóa luận.

- Lịch giảng viên hướng dẫn học viên viết khóa luận, thời gian học viên viết khóa luận được thể hiện trong kế hoạch viết khóa luận tốt nghiệp của lớp do phòng Đào tạo xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt. Địa điểm giảng viên hướng dẫn học viên tại Trường Chính trị tỉnh.

- Giảng viên được phân công hướng dẫn học viên viết khóa luận phải tuân thủ nghiêm túc những nội dung quy định trong hướng dẫn này. Giảng viên không được phép đưa bản in đề cương khóa luận đã được duyệt hoặc làm thay đề cương khóa luận cho học viên. Nghiêm cấm giảng viên cung cấp khóa luận mẫu cho học viên dưới mọi hình thức.

- Học viên được chủ động chọn đề tài viết khóa luận gắn với nhiệm vụ chuyên môn công tác được giao, Ban Giám hiệu sẽ sắp xếp, điều tiết cho phù hợp.

- Phòng Đào tạo có trách nhiệm tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng chấm khóa luận trên cơ sở danh sách giảng viên tham gia chấm do khoa đề xuất và tổng hợp kết quả báo cáo Hiệu trưởng theo Quy chế của Học viện. Mỗi khóa luận tốt nghiệp do 02 giảng viên chấm độc lập. Trong trường hợp 02 người chấm lệch nhau từ 2,0 điểm trở lên thì Chủ tịch Hội đồng phân công giảng viên chấm lại và quyết định.

- Nếu phát hiện tiểu luận có sự sao chép (trong nhóm hoặc khóa trước) sẽ trừ từ 30% đến 50% số điểm của khóa luận tùy theo mức độ giống nhau.

Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp được thực hiện ở tất cả các lớp đào tạo Trung cấp LLCT - HC. Thời gian bắt đầu từ tháng 01 năm 2017. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc hoặc có quy định mới của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Giám hiệu nhà trường sẽ xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây

Tài liệu đính kèm: file 84npzb29.pdf (02.12.2016 22:51)

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất