Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  469
Hôm qua :  968
Lượt truy cập : 2223505
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ PHÁT ĐỘNG NĂM 2022
9 10 158

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ PHÁT ĐỘNG NĂM 2022

Thứ sáu, 11.03.2022 15:02

ThS. Nguyễn Thị Nhàn
Trưởng phòng TC, HC, TT, TL
Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; ngày 22/02/2022, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/TCT về tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2022, triển khai phong trào thi đua:“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ: Nắm bắt thời cơ, đổi mới mạnh mẽ, thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022”.

     Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của nhà trường nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của nhà trường năm 2022. Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước của nhà trường; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua. Kế hoạch đã yêu cầu đối với phong trào thi đua phải được phát động và triển khai thực hiện sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia. Nội dung, hình thức tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải phong phú, cụ thể, thực chất, hiệu quả.

     Nhà trường xác định mục tiêu của phong trào thi đua cần đạt được, đó là: Tổ chức tốt các phong trào thi đua và hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022 đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Trường Chính trị tỉnh (1957 - 2022) và ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2022). Kết hợp chặt chẽ các phong trào thi đua hằng năm, các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề do cấp trên phát động với thực hiện phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”, gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào"Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19", phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, do UBND tỉnh Phú Thọ và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động. Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua:“Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học”, “Xây dựng hình ảnh mẫu mực của người cán bộ Trường Đảng” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động. Tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá thành tích của tập thể, cá nhân, hiệu quả của phong trào; bảo đảm khen thưởng chính xác, công khai, công bằng và kịp thời, tạo động lực để tập thể và cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở các mục tiêu cụ thể về các mặt công tác, nhà trường đã xác định các nội dung trọng tâm của phong trào thi đua gồm:

     Một là, thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; đề cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường.

     Hai là, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”; “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”; “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học”; "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".

     Phấn đấu hoàn thành vượt mức Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022 được Tỉnh ủy giao tại Thông báo kết luận số 409-TB/TU ngày 05/10/2021. Tăng cường quản lýchặt chẽ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng (ban hành kèm theo Quyết định số 6468/QĐ-HVCTQG ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); đảm bảo nền nếp, kỷ cương trường lớp và nâng cao chất lượng giảng dạy. Ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu vào hoạt động quản lý, giảng dạy và phục vụ. Tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và triển khai, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2022. Tổ chức tốt thao giảng cấp khoa, thi giảng viên giỏi cấp trường năm 2022. Tham gia đầy đủ các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

     Ba là, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

     Tổ chức triển khai nội dung Đề án tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022 - 2025. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việcgóp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

     Để đạt được các mục tiêu, nội dung phong trào thi đua, nhà trường đề ra các biện pháp thực hiện như sau:

     Một là, tiếp tục duy trì các phong trào thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến để lựa chọn những cá nhân, tập thể  tiêu biểu đề nghị khen cao trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

     Hai là, tổ chức cho giảng viên thi giảng viên giỏi các cấp để làm cơ sở bình xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở hằng năm và đề nghị khen cao theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng.

     Ba là, tích cực tham gia các hoạt động chung của Khối thi đua các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Phú Thọ; Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

     Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên. Đổi mới phương thức hoạt động thực chất, hiệu quả hơn, đảm bảo cho phong trào thi đua đi vào chiều sâu, việc xét khen thưởng đảm bảo khách quan, công bằng, đúng quy định.

     Năm là, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích; chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc; cán bộ, giảng viên, nhân viên (người trực tiếp lao động) đủ tiêu chuẩn, làm cho phong trào thi thực sự trở thành động lực mạnh mẽ động viên cán bộ, giảng viên, nhân viên ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Trưởng các khoa, phòng, phối hợp với các đoàn thể động viên cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, chắc chắn phong trào thi đua thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng của tất cả mọi người.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3
NỘI DUNG TRỌNG TẤM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG VÀ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN NĂM 2022
KỶ NIỆM 115 NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH (09/02/1907-09/02/2022), NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG, KIỆT XUẤT CỦA ĐẢNG, NHÀ VĂN HÓA LỚN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NƯỚC NĂM 2021
ĐẢNG ỦY, BAN GIÁM HIỆU TỔ CHỨC GẶP MẶT ĐẦU XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022
MÙA XUÂN, LUẬN BÀN VỀ NHỮNG NGƯỜI TUỔI ''HỔ” NỔI TIẾNG CỦA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI TRONG THẾ KỶ XX
TẶNG QUÀ TẾT CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG XUÂN NHÂM DẦN, NĂM 2022
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN NĂM 2022
MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 01/2022
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG BỘ, NGÀNH NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất