Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  1792
Hôm qua :  2139
Lượt truy cập : 2813090
Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024
9 10 78

Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024

Thứ năm, 25.01.2024 03:45
Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương... Trong nhiều năm qua, nhà trường luôn là đơn vị đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của tỉnh Phú Thọ và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

     Từ khi Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được ban hành, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã học tập và triển khai trong toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường. Tích hợp, lồng ghép Nghị quyết 35 vào các bài giảng, vào các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp... và tích cực tham gia các Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức qua các năm do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là đơn vị chủ trì. Năm 2022, nhà trường có 01 giảng viên đạt giải A, năm 2023 có 01 giảng viên đạt giải C. Năm 2024, hưởng ứng Cuộc thi lần thứ tư, nhà trường là một trong những điểm cầu tham gia trực tiếp buổi lễ phát động của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024”.

     Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nên ngay từ tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo đã phát động cuộc thi với những nội dung, thể lệ mới, tập trung vào một số nội dung cụ thể như sau:

     Thứ nhất, về mục đích của cuộc thi là: Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức,trách nhiệmcủa cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai tráicủa các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương, “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế.  

     Thứ hai, về thể lệ cuộc thi: Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm chính trị cấp huyện, trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; giảng viên, học viên, sinh viên các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao độngcủa các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; thành viên, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương; đoàn viên, thanh niên của các tổ chức đoàn ở Trung ương và địa phương.     

     Thứ ba, về tác phẩm dự thi là: Tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Sau khi gửi tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi ở cấp cơ sở, tác giả/nhóm tác giả có thể công bố/đăng tải tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng phải thông báo cho cơ quan đã nhận tác phẩm dự thi và gửi minh chứng kèm theo.  

     Với các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm dự thi gồm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi tham gia dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word). 

     Tác giả, nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỉ lệ không trùng lặp theo quy định (không trùng lặp quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại Báo so với các công trình đã công bố của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác).  

     Thứ tư, về chủ đề tác phẩm: Tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nổi lên thời gian qua, như: Bảo vệ, khẳng định giá trị, sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cần bổ sung, phát triển; các yêu cầu, nguyên tắc trong vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; các đề xuất vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đường lối và thực tiễn phát triển đất nước trong bối cảnh mới; những thành tựu đột phá, sáng tạo về lý luận của Đảng về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhận diện và đấu tranh với những luận điệu chống phá đường lối, quan điểm chỉ đạo mới của Đảng trong nghị quyết các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các chính sách, pháp luật của Nhà nước mới được ban hành, kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.  

     Năm 2024, có một điểm mới trong lễ phát động Cuộc thi chính luận lần thứ tư là: Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đương căn cứ kế hoạch, thể lệ cuộc thi, và định hướng chủ đề tác phẩm dự thi để phát động, tổ chức cuộc thi ở cấp tỉnh và tương đương, lựa chọn trao giải và gửi các tác phẩm xuất sắc dự thi cấp Trung ương. Số lượng tác phẩm gửi dự thi cấp Trung ương: Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: mỗi đơn vị không quá 200 tác phẩm cho tất cả các loại hình. Ban Chỉ đạo 35 các đơn vị/địa phương khác: Mỗi đơn vị, địa phương không quá 80 tác phẩm cho tất cả các loại hình. Từ đó, mỗi đơn vị sẽ có định hướng, lựa chọn những nội dung hay, những cây bút chính luận xuất sắc nhất tham gia dự thi cấp Trung ương, đảm bảo tinh thần "hướng tới cái đẹp, dẹp cái xấu" trong đấu tranh với các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong công cuộc đổi mới hiện nay.

     Đối với Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, nhà trường xác định đội ngũ giảng viên là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Do vậy, mỗi giảng viên trường chính trị cần xác định và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, và tích cực tham gia Cuộc thi chính luận lần thứ tư năm 2024. Trong đó, chú trọng đến các vấn đề có tính thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội... mà các thế lực thù địch đang ra sức tập trung chống phá để lựa chọn những chủ đề hay, những nội dung thiết thực có tính lý luận gắn với thực tiễn sinh động, có những bài viết chính luận chất lượng dự thi. Để mỗi giảng viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ chính là một trong những lực lượng nòng cốt truyền tải chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... đến với học viên và nhân dân. Từ đó, giúp cho học viên và quần chúng nhân dân ngày càng nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng "miễn dịch" và nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và có tinh thần chủ động trong đấu tranh, làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng, nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

     Có thể khẳng định rằng, để góp phần đưa Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 đi vào cuộc sống và lan tỏa trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trở thành hoạt động thường xuyên là một công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị; trong đó, đội ngũ giảng viên trường chính trị giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn gắn với công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với tích lũy kinh nghiệm viết bài chính luận; đòi hỏi mỗi người giảng viên ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nói riêng và giảng viên lý luận chính trị trên cả nước phải rèn luyện bản lĩnh, tính bền bỉ, kiên quyết, kiên trì, không được chủ quan, không được lơ là; đồng thời, phải thường xuyên, liên tục đổi mới, sáng tạo trên cơ sở kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và không ngừng tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại để bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng đi đến thành công, thực hiện thắng lợi mục tiêu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta xây dựng đất nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương (đứng giữa) phát biểu phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 (Hà Nội ngày 24/01/2024)

Quang cảnh lễ phát động cuộc thi được tổ chức trực tuyến tới các tỉnh, thành trên toàn quốc (Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ là một trong 63 điểm cầu trên cả nước, ở góc trái màn hình)

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga

Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Trường Chính trị tham dự họp báo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024
Gặp mặt chúc mừng năm mới Xuân Giáp Thìn năm 2024
Hội nghị sinh hoạt chuyên môn quý 1 năm 2024
Hội nghị tổng kết công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Trường Chính trị tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ ngành năm 2023
Hội nghị tổng kết công tác Đảng, đoàn thể năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2024
Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Tặng quà “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2024
Trường Chính trị tỉnh tham dự Hội nghị tập huấn cán bộ tự vệ năm 2024 và tổng kết công tác quân sự, quốc phòng cơ quan, tổ chức trực thuộc tỉnh năm 2023
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất