Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  2114
Hôm qua :  1593
Lượt truy cập : 2529679
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH NĂM 2022
9 10 219

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH NĂM 2022

Thứ năm, 19.05.2022 08:08

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, trong đó, khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân…; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu”.

          Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, từ ngày 09/5/2022 đến ngày 14/5/2022, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (lớp thứ nhất năm 2022) với 120 học viên là giảng viên của các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện, cùng các giảng viên của 28 trường chính trị tỉnh khu vực phía bắc. Trường Chính trị tỉnh Phú thọ cử 02 giảng viên tham gia lớp tập huấn là: đồng chí Hoàng Thị Nguyệt Nga - Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hường - giảng viên khoa Xây dựng Đảng.

Ảnh: PGS,TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu Khai giảng lớp tập huấn

          Lớp bồi dưỡng đã được PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, đồng chí khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch được Đảng ta xác định là nhiệm vụ rất quan trọng. Trong đó, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII thể hiện bước phát triển mới về nhận thức và quyết tâm cao của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”.

          Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, sáng tạo và quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được các đơn vị trực thuộc Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương triển khai thực hiện khá toàn diện và đồng bộ, đạt được những kết quả quan trọng, có sự chuyển biến mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong bối cảnh diễn biến nhanh chóng của thực tiễn phát triển, việc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là yêu cầu cấp thiết.

Ảnh: Toàn cảnh học viên tham dự lớp tập huấn

          Chương trình Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, năm 2022 (Lớp thứ nhất) diễn ra từ ngày 09 - 13/5/2022, gồm 08 chuyên đề:

          Chuyên đề thứ nhất: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị cấp tỉnh với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

          Chuyên đề thứ 2: Tiếp tục làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản, cấp bách trong công cuộc đổi mới góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

          Chuyên đề thứ 3: Một số khó khăn, vướng mắc trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và kinh nghiệm xử lý

          Chuyên đề thứ 4: Kỹ năng viết tin, bài, xây dựng video clip và tổ chức lực lượng, xây dựng mạng lưới đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

          Chuyên đề thứ 5: Kinh nghiệm, kỹ năng viết bài tạp chí khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

          Chuyên đề thứ 6: Kinh nghiệm, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin và viếttin, bài hiện đại về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

         Chuyên đề thứ 7: Trao đổi, thảo luậncác kiến thức, kỹ năng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở địa phương và trung ương

          Chuyên đề thứ 8: Nghiên cứu thực tế, khảo sát, nghiên cứu mô hình đấu tranh trên không gian mạng tại Trường Sỹ quan Chính trị - Bộ Quốc phòng

         Chương trình nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Trường sỹ quan Chính trị - Bộ Quốc phòng là một trong những chương trình thực tế có ý nghĩa rất lớn mà Ban Chỉ đạo 35 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Chỉ đạo 35 của Đại học Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã ký kết “Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” nhằm phát huy thế mạnh của hai đơn vị, tăng cường liên kết, phối hợp trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

          Trong chương trình nghiên cứu thực tế, lớp bồi dưỡng đã được Thiếu tướng Trần Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trường Sỹ quan Chính trị khái quát về hoạt động của trường: Những năm qua, hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở trường Đại học Chính trị luôn được triển khai tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trên các mặt công tác; việc tổ chức và hoạt động của lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng được đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh. Đến nay, hoạt động này đã đi vào nề nếp, tổ chức, có kỷ luật chặt chẽ và tính lan tỏa rộng, trở thành điển hình trong toàn quân về cách thức tổ chức và hoạt động của lực lượng đấu tranh trên không gian mạng (lực lượng 47). Tại buổi nghiên cứu thực tế, học viên của lớp đã được tham quan và trải nghiệm hoạt động tác chiến đấu tranh trên không gian mạng, qua đó, giúp cán bộ, học viên hiểu hơn về nội dung, hoạt động của đơn vị; đồng thời được trang bị những kỹ năng cơ bản cho việc tham gia đấu tranh với các lực lượng thù địch, phản động, cơ hội chính trị để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

          Chuyến đi nghiên cứu thực tế là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên thuộc hệ thống của Học viện trong việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và hướng tới Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 trong thời gian tới.

          Các nội dung của lớp tập huấn đã cung cấp, cập nhật, trang bị cho các đồng chí học viên những kỹ năng cần thiết phục vụ việc xây dựng, lan tỏa các sản phẩm tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; thông tin cập nhật về những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách đặt ra trong công tác tư tưởng, lý luận hiện nay; những khó khăn, vướng mắc trong nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và giải pháp khắc phục...

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC KINH ĐIỂN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NĂM 2022
TUỔI TRẺ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG GIAO TRONG NHIỆM KỲ MỚI
CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ PHÁT ĐỘNG NĂM 2022
LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3
NỘI DUNG TRỌNG TẤM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG VÀ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN NĂM 2022
KỶ NIỆM 115 NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH (09/02/1907-09/02/2022), NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG, KIỆT XUẤT CỦA ĐẢNG, NHÀ VĂN HÓA LỚN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NƯỚC NĂM 2021
ĐẢNG ỦY, BAN GIÁM HIỆU TỔ CHỨC GẶP MẶT ĐẦU XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022
MÙA XUÂN, LUẬN BÀN VỀ NHỮNG NGƯỜI TUỔI ''HỔ” NỔI TIẾNG CỦA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI TRONG THẾ KỶ XX
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất