Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2259
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036826
Phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo, đổi mới, trí tuệ trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
9 10 181

Phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo, đổi mới, trí tuệ trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Thứ hai, 16.01.2023 08:03
Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhà trường có chức năng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị (LLCT), chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

     Hiện nay, nhà trường có tổng số 70 cán bộ, giảng viên, nhân viên; gồm 63 biên chế (khối Đảng: 57 đồng chí; biên chế viên chức sự nghiệp do UBND tỉnh giao: 06 đồng chí; trong đó có 03 đồng chí hợp đồng theo Nghị định số 68), hợp đồng công việc phục vụ: 07 đồng chí. Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường đảm bảo theo quy định của Trung ương và của tỉnh, gồm: Ban Giám hiệu (Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng); 05 đơn vị khoa, phòng (03 khoa chuyên mônvà 02 phòng chức năng).

     Thực hiện Quy định mới của Đảng về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo LLCT, số lượng học viên đào tạo cao cấp LLCT và Trung cấp LLCT hệ tại chức đang giảm sâu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học tuy đã được quan tâm đầu tư nâng cấp; song vẫn còn khó khăn, chưa đồng bộ. Một số công trình đang xuống cấp ảnh hưởng tới chất lượng giảng dạy và học tập. Những tháng đầu năm, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến tiến độ mở các lớp bồi dưỡng (các lớp đào tạo học trực tuyến từ tháng 02 đến hết tháng 4/2022). Vượt lên những khó khăn chung như vậy, năm 2022, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

     Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể đạt được nhiều kết quả: Nhà trường thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống của người cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh; gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy về xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

     Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ của Đảng ủy, chi ủy, chi bộ. Các chi bộ hoàn thành tốt sinh hoạt chuyên đề được Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đánh giá là điển hình tốt trong sinh hoạt định kỳ và chất lượng sinh hoạt chuyên đề; triển khai kế hoạch sinh hoạt chuyên đề quý 4 theo chủ đề “Xây dựng Trường Chính trị chuẩn giai đoạn 2022 - 2026”; các chi bộ xây dựng, thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Chỉ đạo thành công Đại hội 05 chi bộ khoa, phòng, nhiệm kỳ 2022 - 2025; kiểm tra toàn diện các chi bộ năm 2022. Đại hội các chi bộ diễn ra đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, đúng quy định; số lượng, chất lượng cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 đủ trình độ chuyên môn, chính trị, có cơ cấu hợp lý, lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội, thể hiện sự đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao trong các chi bộ trực thuộc.

     Thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các chi bộ, khoa, phòng, đoàn thể tiếp tục quan tâm giáo dục cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên về chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm, thời gian làm việc; khắc phục khó khăn, tận tuỵ với công việc; đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2022, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 5/5 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.           

     * Việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt kết quả và nâng cao về chất lượng: Ban Giám hiệu đã chủ động chỉ đạo triển khai sớm Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. Hoàn thành 100% chỉ tiêu số lớp được giao theo Thông báo số 409-TB/TU ngày 05/10/2021 của Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 (thực hiện 46 lớp với 4.570 học viên, trong đó mở mới 33 lớp).

     Nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, ý thức trách nhiệm của giảng viên, học viên, đổi mới hình thức thi, kiểm tra các lớp (thi đề mở, đề đóng, thi trắc nghiệm). Hằng tuần, các khoa tổ chức sinh hoạt chuyên môn và thông qua bài giảng cho giảng viên, yêu cầu giảng viên thường xuyên cập nhật kiến thức mới, tình hình địa phương vào các bài giảng, bảo đảm gắn lý luận với thực tiễn, gắn lý thuyết với thực hành, coi trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực của học viên. Vì vậy, chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên ngày càng được nâng lên.

     * Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng được quan tâm: Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022; bố trí, sử dụng phân công lao động hợp lý trong điều kiện thực tế của nhà trường; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cán bộ (nâng lương thường xuyên cho cán bộ, giảng viên, nhân viên; đề nghị nâng lương trước thời hạn cho 05 cán bộ, giảng viên; hằng năm, nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo cho 100% giảng viên; Cử 07 giảng viên học Cao cấp LLCT, 08 giảng viên học lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 02 Lãnh đạo trường và 32 giảng viên tập huấn chuyên môn nghiệp vụ các loại hình bồi dưỡng; tiếp nhận và hướng dẫn kiến tập cho 03 sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhà trường đã thực hiện quy trình và ra quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lýcác đơn vị khoa, phòng giai đoạn 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030.

     Nhà trường đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, Khối thi đua các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đơn vị học tập. Thực hiện Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG ngày 25/02/2022 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022” Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch triển khai cuộc thi tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường, với 49 bài dự thi. Ban Tổ chức cuộc thi đã chấm sơ khảo và chọn gửi 15 bài viết có chất lượng tốt nhất tham gia dự thi tại Học viện. Kết quả: đồng chí Hoàng Thị Nguyệt Nga - Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở đạt giải A toàn quốc thể loại bài viết chính luận khoa học.

     Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022, Công đoàn nhà trường đã vận động toàn thể đoàn viên công đoàn tham gia. Kết quả Ban Chấp hành Công đoàn đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích. Công đoàn nhà trường lựa chọn 01 bài xuất sắc nhất dự thi cấp Công đoàn viên chức - Đoàn Thanh niên - Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ. Kết quả đồng chí Hoàng Văn Bắc - Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật, Bí thư Chi đoàn cơ quan đạt giải Nhất Khối các cơ quan tỉnh.

     Năm 2022, 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 01 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và 02 tập thể Lao động xuất sắc và tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 06 cá nhân; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 đơn vị (phòng TC,HC,TT,TL).

     * Hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin, tư liệu đạt được nhiều kết quả: Năm 2022, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (trong đó có 01 đề tài có hỗ trợ ngân sách tỉnh). Các đề tài được nghiệm thu đều đạt Xuất sắc; thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2021 - 2022 "Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới", được hội đồng nghiệm thu của tỉnh đánh giá cao và xếp loại Xuất sắc.

     Thực hiện chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức biên soạn và xuất bản giáo trình “Thực tiễn kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Phú Thọ”.

     Phát hành 02 số Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” (nhân Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và số đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 65 năm thành lập trường và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2022); tổ chức 02 cuộc hội thảo khoa học cấp tỉnh: Đánh giá toàn diện kết quả nghiên cứu, biên soạn bộ tài liệu Bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới; vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác giảng dạy lý luận chính trị; tổ chức 10 cuộc hội thảo cấp khoa về đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử, số lượt truy cập bình quân 2.000 lượt/ngày, hằng tháng có trên 40 tin, bài được đăng. Các tin, bài phản ánh đầy đủ, toàn diện, cập nhật các thông tin về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường. Duy trì hoạt động thư viện, phòng đọc phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Cung ứng đầy đủ giáo trình cho các lớp học; chuẩn bị đủ tài liệu học tập cho các lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ.

     * Công tác hành chính, quản trị, xây dựng cơ sở vật chất tiếp tục được duy trì: Quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý an ninh trật tự, phòng ngừa cháy nổ tại trường; sử dụng tiết kiệm vật tư, điện, nước, thiết bị trường học. Thành lập ban điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, sửa đổi, bổ sung và quyết định ban hành phù hợp với Quy chế đào tạo Trung cấp LLCT và Quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng phương án tự chủ tài chính Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 trình và được Thường trực Tỉnh ủy quyết định phê duyệt. Thực hiện gửi nhận văn bản bằng “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử”; tập huấn cho cán bộ, giảng viên thực hiện hệ thống quản lý văn bản của Tỉnh ủy. Công tác thống kê, văn thư, lưu trữ thực hiện đúng quy định, bước đầu được đánh giá tốt. 

     Bước sang năm 2023, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế và để tạo sự chuyển biến mới, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:

     Một là, xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động cụ thể cho từng tuần, từng tháng, từng quý và cả năm; chủ động phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thị, thành trong tỉnh xây dựng kế hoạch phân kỳ để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tiến độ theo Thông báo kết luận số 759/TB -TU ngày 23/8/2022 của Thường trực Tỉnh ủy. Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng LLCT; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Gảng viên các khoa nâng cao kỹ năng sử dụng giáo án điện tử, tích cực thao giảng cấp khoa, cấp trường. Tăng cường học tập, bồi dưỡng,nâng cao năng lực công tác; đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên trường Đảng.

     Hai là, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu vào hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập và phục vụ. Nâng cao hiệu quả nghiên cứu thực tế, năng lực chuyên môn và kiến thức thực tiễn, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý. Tăng cường hoạt động và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của các đơn vị khoa, phòng phục vụ công tác giảng dạy, quản lý chuyên môn và đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh; triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023 theo đúng kế hoạch; nâng cao chất lượng hoạt động Website nhà trường, xuất bản 03 số Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” năm 2023.

     Ba là, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu đối với toàn bộ hoạt động của cơ quan, trong đó, đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; phát huy vai trò của các đoàn thể, tích cực tham gia phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt, học tập tốt”. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhà trường nhiệm kỳ 2023 - 2028.

     Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh Phú Thọ và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động. Tổ chức đẩy mạnh phong trào “Thi đua xây dựng tập thể kiểu mẫu và cán bộ trường Đảng mẫu mực”, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tiếp tục thi đua “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện đề án xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khi được Tỉnh ủy phê duyệt.

     Bốn là, phát huy truyền thống đoàn kết; tăng cường phối hợp công tác giữa các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể nhà trường; coi trọng tính chủ động, sáng tạo, tham mưu, đề xuất của đội ngũ cán bộ, giảng viên; chấp hành nghiêm quy chế, kỷ cương, nền nếp nội quy trường học. Nêu cao tinh thần trách nhiệm; ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu trong công tác; phát huy nhân tố điển hình trong cán bộ, giảng viên, học viên; tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

     Năm là, tiếp tục thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm các phong trào thi đua, các chương trình hoạt động, các kế hoạch giảng dạy, học tập của nhà trường. Quan tâm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường. Khích lệ, động viên sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Tỉnh ủy giao.

                                                ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga

Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Tặng quà cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Thăm, tặng quà và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mười
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Những sự kiện nổi bật về kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2022
HỘI NGHỊ TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ ĐẠT CHUẨN MỨC 1 VÀO NĂM 2025, PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN MỨC 2 VÀO NĂM 2030
THAM DỰ LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÀO CAI ĐẠT CHUẨN MỨC 1
CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC TỔ CHỨC KIỂM TRA CHÉO CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022
NHẬN GIẢI CUỘC THI VIẾT CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH LẦN THỨ 2 NĂM 2022
NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CUỘC THI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 DO ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỔ CHỨC
ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI PHÚ THỌ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất