Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  555
Hôm qua :  968
Lượt truy cập : 2223591
NỘI DUNG TRỌNG TẤM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG VÀ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN NĂM 2022
9 10 291

NỘI DUNG TRỌNG TẤM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG VÀ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN NĂM 2022

Thứ ba, 22.02.2022 02:00

ThS Nguyễn Văn Nhạ
Phó Hiệu trưởng
Thực hiện Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU ngày 18/02/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ hướng dẫn “Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022”; Căn cứ nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch giảng dạy – học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị tỉnh triển khai tới đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với thực hiện công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2022, với các nội dung trọng tâm:

1. Về công tác xây dựng Đảng: 

Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó chú trọng phản ánh tình hình, kết quả triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống; lấy kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình hành động của cơ quan, đơn vị để đánh giá chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghị quyết. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết Trung ương khóa XIII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và các chỉ thị, nghị quyết của Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tài liệu chính thống, định hướng tuyên truyền của các cơ quan chức năng và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuyên truyền các tác phẩm, bài diễn văn, phát biểu, ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vấn đề cốt lõi liên quan đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại.

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương: 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022); 82 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (3/1940 – 3/2022); 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/82022) và ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022); 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); 132 năm ngày sinh Chỉ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) …

2. Về phát triển kinh tế - xã hội

Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của tỉnh Phú Thọ hằng quý, 6 tháng và năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 của các ngành, địa phương, của tỉnh Phú Thọ và cả nước. Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 – 2030; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị theo nghị quyết của đảng bộ các cấp.

Chú trọng tuyên truyền quá trình triển khai và kết quả thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, trong đó tập trung thực hiện khâu đột phá về “cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh”; tăng cường huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, trọng tâm là xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp, du lịch, các dự án, công trình quan trọng có tính kết nối liên vùng nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền quá trình triển khai và kết quả thực hiện đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa hiện đại, bền vững, nền tảng là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, sản xuất theo chuỗi liên kết, thúc đẩy phát triển các sản phẩm đặc sản theo hướng OCOP, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân, gắn với xây dựng nông thôn mới.

3. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội và bảo vệ môi trường

Tuyên truyền việc triển khai và kết quả bước đầu thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tuyên truyền Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Chiến lược phát triển gia đình đến năm 2030; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030. 

Tuyên truyền các hoạt động văn hóa, lễ hội của tỉnh Phú Thọ; công tác chỉ đạo tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các lễ hội trong năm 2022. Tập trung tuyên truyền một số lễ hội quan trọng của tỉnh: Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2022, Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ, Lễ hội phết Hiền Quan … Tuyên truyền công tác bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của vùng Đất Tổ, đặc biệt là hai Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ”. Tuyên truyền các hoạt động và kết quả nổi bật lĩnh vực thể dục thể thao, nhất là thể thao thành tích cao của tỉnh năm 2021, triển vọng năm 2022, Phú Thọ là nơi diễn ra một số trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 31.

Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tuyên truyền Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tuyên truyền những điểm mới và kết quả nổi bật của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2022 – 2023.

Tuyên truyền những chương trình lớn của Ngành Y tế trong năm 2022 và công tác phòng, chống dịch COVID – 19; Tuyên truyền các hoạt động, kết quả công tác an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID – 19.

Tuyên truyền các hoạt động và thành tựu khoa học nổi bật năm 2021 và 2022; kết quả triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/1019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền sự phát triển bền vững trong mối quan hệ của ba lĩnh vực: Kinh tế - Xã hội – Môi trường.

4. Về quốc phòng, an ninh

Tiếp tục tuyên truyền Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tài liệu chính thức của Ban Tuyên giáo Trung ương; tuyên truyền chủ trương tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tuyên truyền về tình hình Biển Đông, biên giới, nhiệm vụ đặt ra trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền, các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. 

Tuyên truyền tình hình, nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của nước ta, nhất là các thành phố lớn, các vùng chiến lược: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Tuyên truyền về nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh, về tình hình an ninh, trật tự của địa phương.

Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Thường xuyên tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng; tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, phát huy thành quả cách mạng, tự hào, tự tôn dân tộc, đóng góp tích cực công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

5. Về công tác đối ngoại

Tuyên truyền đường lối đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Tuyên truyền kết quả các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước tới các nước và lãnh đạo các nước thăm Việt Nam. Tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Phú Thọ: Về các hoạt động của cá đồng chí lãnh đạo Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh; các hoạt động hợp tác, xúc tiến đầu tư nước ngoài, tỉnh ngoài tại tỉnh Phú Thọ; quảng bá về các hoạt động văn hóa du lịch của tỉnh.

Tuyên truyền quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, với ASEAN, với các nước lớn và với các nước, các đối tác quan trọng của Việt Nam. Tuyên truyền những thành tựu và đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). Tuyên truyền những kết quả quan trọng khi Việt Nam hoàn thành thắng lợi nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (nhiệm kỳ 2020 – 2021) và việc Việt Nam tham gia các cơ chế đa phương khác.

Tuyên truyền kết quả 15 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); 45 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên Liên Hợp quốc và các sự kiện nổi bật của thế giới trong năm 2022.

Căn cứ nội dung những nội dung hướng dẫn nêu trên và định hướng công tác tuyên truyền trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ” hằng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ; Căn cứ kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo cụ thể của Đảng ủy, Ban Giám hiệu: Các giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên Trường Chính trị tỉnh cần thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy và chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của báo cáo viên – tuyên truyền viên, góp phần thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại năm 2022. 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KỶ NIỆM 115 NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH (09/02/1907-09/02/2022), NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG, KIỆT XUẤT CỦA ĐẢNG, NHÀ VĂN HÓA LỚN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NƯỚC NĂM 2021
ĐẢNG ỦY, BAN GIÁM HIỆU TỔ CHỨC GẶP MẶT ĐẦU XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022
MÙA XUÂN, LUẬN BÀN VỀ NHỮNG NGƯỜI TUỔI ''HỔ” NỔI TIẾNG CỦA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI TRONG THẾ KỶ XX
TẶNG QUÀ TẾT CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG XUÂN NHÂM DẦN, NĂM 2022
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN NĂM 2022
MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 01/2022
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG BỘ, NGÀNH NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022
HỘI NGHỊ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀ TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC
NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12 NĂM 2021 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất