Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  176
Hôm qua :  553
Lượt truy cập : 1247018
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 11/2020 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
9 10 52

NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 11/2020 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thứ sáu, 06.11.2020 21:59

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 11/2020” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành: Trường Chính trị tỉnh đã quán triệt tới cán bộ, đảng viên, giảng viên thực hiện tốt công tác chuyên môn giảng dạy, kết hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục trong tháng 11 và Quý IV năm 2020. Nhà trường yêu cầu đảng viên, giảng viên chủ động nghiên cứu, tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, với các nội dung trọng tâm, đó là:

         1. Tuyên truyền về thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng của trường. Tiếp tục tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, tạo bầu không khí thi đua phấn khởi sau thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          2. Tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là việc lấy ý kiến của Nhân dân đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời tích cực thông tin những tư tưởng, quan điểm mới trong Dự thảo các văn kiện và ý kiến đóng góp xác đáng, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân; thông tin những nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII).

         3. Tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội, trong đó nhấn mạnh: Trong bối cảnh đại dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì tăng trưởng dương; cho thấy tính đúng đắn, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành khôi phục kinh tế, phòng chống dịch bệnh và sự quyết tâm, đồng lòng toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực cố gắng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”.

         4. Tiếp tục tuyên tuyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề học tập năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

         5. Tích cực tuyên truyền, góp phần thực hiện nhiệm vụ “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII); Quy định số 205-QĐi/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Tuyên truyền ý thức trách nhiệm đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta.

         6. Tuyên truyền, viết bài cho Trang thông tin điện tử “Việt Nam thịnh vượng” - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tích cực tuyên truyền về Trang thông tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII” có địa chỉ daihoi13.dangcongsan.vn. Đây là Trang thông tin điện tử chính thống về Đại hội XIII của Đảng được tuyên truyền bằng 06 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Nga. Trang trông tin sẽ giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế có thêm một kênh thông tin quan trọng về Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

          7. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tỉnh: thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID - 19 trong tình hình mới theo tinh thần Công văn số 2363-CV/TU ngày 29/7/2020 của Tỉnh ủy Phú Thọ về phòng, chống dịch bệnh COVID - 19, Văn bản số 3477/UBND-KGVX ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID - 19.

           8. Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Khẳng định kết quả, tác động tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian vừa qua đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và chính quyền các cấp.

          9. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thông điệp của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi đến các hội nghị tại Tuần lễ cấp cao khóa 75 Đại Hội đồng Liên hợp quốc. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Biển Đảo Việt Nam; định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng về bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; về chính sách đối ngoại của Việt Nam và các biện pháp bảo vệ chủ quyền Biển Đảo một cách toàn diện, đồng bộ và vững chắc.

           10. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 11: Kỷ niệm 103 năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 - 07/11/2020); ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020); 74 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2020).

         Căn cứ nội dung định hướng trong tháng 11 và Quý IV năm 2020: Cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh cần thực hiện tốt nhiệm vụ và tích cực trong công tác tuyên truyền, gắn với hoạt động chuyên môn giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TỈNH ỦY PHÚ THỌ TỔ CHỨC TRAO GIẢI THƯỞNG SÁNG TÁC, QUẢNG BÁ TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, BÁO CHÍ VỀ CHỦ ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN TRUNG ƯƠNG, THÁNG 10 NĂM 2020
NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 10/2020 CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM GIA HỘI THI “TUYÊN TRUYỀN VĂN HÓA CÔNG SỞ” NĂM 2020
HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN CẤP TỈNH QUÝ III NĂM 2020
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM GIA HUẤN LUYỆN TỰ VỆ NĂM 2020
ĐIỂM SÁNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ HƯƠNG NỘN, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ
HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG 169 TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020-2025
CỤM THI ĐUA SỐ 3 TỔ CHỨC HỘI THẢO ''XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH'' VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất