Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  2142
Hôm qua :  1593
Lượt truy cập : 2529707
NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12 NĂM 2021 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
9 10 470

NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12 NĂM 2021 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thứ tư, 01.12.2021 06:43

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Hiệu trưởng
Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 12 năm 2021” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành; căn cứ nhiệm vụ công tác chuyên môn và kế hoạch, lịch giảng dạy – học tập tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị tỉnh quán triệt và triển khai tới đảng viên, giảng viên – tyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với công tác tuyên truyền trong tháng 12 năm 2021, gồm các nội dung trọng tâm:

1. Tiếp tục tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các kết luận, nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV về công tác lập pháp; về xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; về hoạt động giám sát tối cao. Tuyên truyền Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19. Tuyên truyền kết quả tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26), chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh, thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Tuyên truyền về những đóng góp của Việt Nam tại Tuần lễ cấp cao APEC năm 2021 và kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38, 39 và sự tham gia của Việt Nam.   

2. Tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tuyên truyền, giới thiệu chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021 “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Ý nghĩa thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tuyên truyền về các giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tuyên truyền về vai trò gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo gương Bác, gắn việc học tập với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền, phát động trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên nhà trường tích cực tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng theo Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 25/10/2021 của Tỉnh ủy Phú Thọ và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. 

3. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID – 19 trong trạng thái bình thường mới. Tuyên truyền về sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID – 19, của Bộ Y tế và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19”; Văn bản số 5551/KGVX-UBND ngày 29/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19 đảm bảo an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.. Tuyên truyền, phản ánh những nỗ lực, quyết tâm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, nâng cao ý thức của học viên và người dân trong việc tuân thủ nguyên tắc “5K + vaccine + thuốc + công nghệ + ý thức người dân” để phòng, chống dịch hiệu quả; trong đó vaccine giữ vai trò trung tâm trong phòng, chống dịch COVID – 19.

4. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) trong hoạt động chuyên môn giảng dạy và công tác nghiên cứu khoa học. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên, học viên phải luôn vững vàng về lập trường tư tưởng, gương mẫu về đạo đức lối sống, có tác phong làm việc dân chủ, lắng nghe, tôn trọng và phục vụ lợi ích của nhân dân. Tuyên truyền và lan tỏa thông tin tích cực tới các đối tượng học viên, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân nhân, góp phần nâng cao nhận thức thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

5. Tuyên truyền các hoạt động, các phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 12 năm 2021: Kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (09/12/1946 –   09/12/2021); Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021), 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2021); Kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2021); Kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1930 – 20/12/2021); Kỷ niệm 49 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2021); Ngày thế giới phòng, chống AIDS (01/12), ngày Nhân quyền thế giới (10/12) và ngày Dân số Việt Nam (26/12). 

Căn cứ nội dung định hướng trong tháng 12 năm 2021: Cán bộ, đảng viên, giảng viên – tuyên truyền viên Trường Chính trị tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy và chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay. 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TÌM HIỂU VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY CỦA TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2021- 2025
THAM DỰ TỌA ĐÀM KHOA HỌC: “THI ĐUA XÂY DỰNG TẬP THỂ KIỂU MẪU VÀ CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẢNG MẪU MỰC” DO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2021
THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN “GIỌT HỒNG ĐẤT TỔ” NĂM 2021
HỘI NGHỊ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIỮA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VÀ BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VIỆT TRÌ
PHÁT ĐỘNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 (ĐỢT 2)
LỚP BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KINH TẾ CHÍNH TRỊ VỀ ''PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH DỊCH CHUYỂN ĐỊA CHIẾN LƯỢC MỚI CỦA CÁC NƯỚC LỚN''
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III/2021
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2021
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất