Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  2137
Hôm qua :  1593
Lượt truy cập : 2529702
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN” GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
9 10 272

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN” GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

Thứ sáu, 16.09.2022 13:02

ThS. Nguyễn Thị Nhàn
Trưởng phòng TC, HC, TT, TL
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/ĐU ngày 30/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện trong triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn; sáng 14/9/2022, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025.

     Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ về chất lượng công tác trường chính trị, hướng tới mục tiêu xây dựng trường chính trị cấp tỉnh xứng tầm là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ duy nhất ở cấp tỉnh; thực sự là cơ quan nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở địa phương, ngày 19/5/2021, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn. Đây chính là cơ sở chính trị quan trọng cho việc chuẩn hóa các điều kiện phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, xây dựng cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng các mặt hoạt độngcủa trường chính trị cấp tỉnh. Đến nay đã có 33/63 trường đã được Tỉnh ủy phê duyệt và đang triển khai thực hiện đề án Xây dựng trường chính trị chuẩn, một số trường đã trình Thường vụ tỉnh, thành ủy phê duyệt Đề án.

     Tuy nhiên, qua rà soát, hiện trạng các tiêu chí về đội ngũ cán bộ, giảng viên như tiêu chí về tỷ lệ giảng viên chính, chuyên viên chính, giảng viên cơ hữu, trình độ cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhiều trường tỷ lệ còn thấp so với Quy định 11 (hiện nay vẫn còn 43/63 trường chưa đạt tiêu chí về tỷ lệ giảng viên cơ hữu chiếm 75%; 57/63 trường chưa đạt tiêu chí về tỷ lệ giảng viên chính chiếm ít nhất 60%; 28/63 trường chưa đạt tiêu chí 100% giảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị; khoảng 45/63 trường chưa đạt tiêu chí đạt ít nhất 80% giảng viên có kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…). Hiện nay tại các trường chính trị, tỷ lệ lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung còn thấp, còn trên 30 trường chưa đạt tỷ lệ 01 lớp tập trung/3 lớp không tập trung. Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đề nghị các trường chú trọng và nâng cao chất lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng thông qua việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập, lấy người học làm trung tâm.Trong khoảng 05 năm gần đây, có 23/63 trường chưa thực hiện được đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp bộ.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ phát động phong trào thi đua

     Đồng thời, đồng chí đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với các nội dung chủ yếu sau đây:

     Một là: Thi đua thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Học viện, giữ vững kỷ cương mọi mặt công tác. Tích cực phối hợp đồng bộ, mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác. Xây dựng đầy đủ các quy chế, quy định cụ thể hóa văn bản của Trung ương, địa phương bảo đảm đúng quy trình, quy định, tính hệ thống, đồng bộ, kịp thời, khả thi, không trái với văn bản của cơ quan cấp trên và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

     Hai là: Thi đua trong xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Các trường chủ động, tích cực cử cán bộ, giảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo tỷ lệ đội ngũ giảng viên giữ ngạch giảng viên chính hoặc tương đương trở lên theo quy định. Tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để giảng viên hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

     Trong thời gian tới, trên cơ sở Đề án trường chính trị chuẩn đã được phê duyệt, đề nghị các trường chính trị quyết tâm, quyết liệt xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.         

     Ba là: Thi đua nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được giao.Đổi mới phương pháp học tập, rèn luyện tác phong làm việc khoa học, tích cực tự học, tự nghiên cứu lý luận chính trị, học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn; đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, phương pháp giảng dạy tích cực. Tăng cường tổ chức các lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại trường; tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

     Bốn là: Thi đua trong hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn: Tích cực triển khai thực hiện đề tài khoa học, hội thảo, tọa đàm khoa học các cấp và tham gia tổng kết thực tiễn; Xuất bản sách, tạp chí (hoặc bản tin) bảo đảm chất lượng, số lượng; cập nhật thường xuyên thông tin trên trang điện tử của trường; các trường chính trị, các Cụm thi đua tích cực tổ chức các tọa đàm, hội thảo khoa học, diễn đàn xây dựng trường chính trị chuẩn.

     Năm là: Thi đua xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương: Xây dựng tiêu chí văn hoá ứng xử trong nhà trường, thực hiện tốt các tiêu chí theo danh hiệu “Tập thể kiểu mẫu” và “Cán bộ trường Đảng mẫu mực”; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các quy định tại Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG ngày 26/10/2017 của Giám đốc Học viện về “Quy định ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021 - 2025.

     Sáu là: Thi đua bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện làm việc: Xây dựng được cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu...

Các đồng chí Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo các Vụ, viện của Học viện và Lãnh đạo các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chụp ảnh lưu niệm tại Lễ phát động phong trào thi đua

     Tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm chính trị cao nhất, tập thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các trường chính trị sẽ tích cực hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc các nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025, thi đua đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí để nhà trường sớm chuẩn mức 1 và tiến tới chuẩn mức 2, hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/ĐU Học viện đã đề ra (ít nhất 03 trường đạt chuẩn trong năm 2022; ít nhất 20 trường đạt chuẩn trong năm 2023 và 2024; ít nhất 25 trường đạt chuẩn trong năm 2025; các trường còn lại đạt chuẩn năm 2026 và thúc đẩy ít nhất 03 trường đạt chuẩn mức 2 trước năm 2026; các trường còn lại đạt chuẩn mức 2 trước năm 2032).

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THAM GIA NGÀY HỘI HIẾN MÁU GIỌT HỒNG ĐẤT TỔ NĂM 2022
ĐOÀN NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN
CÔNG ĐOÀN VÀ ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THAM DỰ LỄ “THẮP NẾN TRI ÂN” CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ TỈNH PHÚ THỌ
LÃNH ĐẠO TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THĂM HỎI, TẶNG QUÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG NGUYỄN THỊ MƯỜI
GẶP MẶT TRI ÂN CÁC GIA ĐÌNH THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ
BAN LIÊN LẠC CÁN BỘ HƯU TRÍ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC GẶP MẶT NĂM 2022
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC
HUYỆN THANH BA TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO TRƯỞNG KHU DÂN CƯ NĂM 2022
TỈNH PHÚ THỌ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHOẺ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất