Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  441
Hôm qua :  300
Lượt truy cập : 2215511
CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
9 10 191

CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Thứ tư, 30.03.2022 05:21

ThS. Nguyễn Thị Nhàn
Trưởng phòng TC, HC, TT, TL
Căn cứ Công văn số 1791-CV/HVCTQG, ngày 25/02/2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua và tổ chức hoạt động của Cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành năm 2022; Hướng dẫn số 30-HD/HVCTQG, ngày 03/02/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Căn cứ đặc điểm đặc thù của các trường trong Cụm, ngày 18/3/2022, Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc (Do Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn làm Cụm trưởng) đã ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua và tổ chức hoạt động của Cụm thi đua năm 2022 với chủ đề “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”.

     Kế hoạch triển khai hoạt động năm 2022 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động và học viên của các trường thuộc Cụm Thi đua trong việc thực hiện, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, nhằm hưởng ứng phong trào thi đua của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với chủ đề “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”. Kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức, người lao động và học viên của các trường trong Cụm Thi đua năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua "Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt", xây dựng đội ngũ viên chức vững mạnh nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

     Để đạt được mục đích trên, yêu cầu đặt ra là các trường trong Cụm Thi đua phải xây dựng kế hoạch tổ chức phát động các phong trào thi đua với nội dung và hình thức phù hợp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiêu biểu xuất sắc; các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua của từng đơn vị. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay để nhân rộng. Thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến ở mỗi đơn vị.

     Căn cứ vào đặc điểm tình hình và đăng ký thi đua của các trường, Cụm Thi đua cam kết phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với các chỉ tiêu: 100% các trường trong Cụm Thi đua xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua năm 2022 và thực hiện đăng ký thi đua đối với tập thể và cá nhân. 100% các trường trong Cụm Thi đua tổ chức phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. 100% các trường trong Cụm Thi đua triển khai các giải pháp cụ thể, sáng tạo thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ công tác trường chính trị năm 2022 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành; kế hoạch, chương trình công tác năm 2022 của Cụm Thi đua. Mỗi trường có ít nhất 01 hoạt động tiêu biểu, đặc trưng. Cụm Thi đua có ít nhất 01 hoạt động tập trung. 100% các trường trong Cụm Thi đua có các hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tham gia xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, tập thể tiêu biểu tiên tiến trở lên. 100% các trường trong Cụm Thi đua có các hoạt động hiệu quảtriển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

     Đồng thời, Cụm Thi đua đã đề ra các nội dung thi đua cần thực hiện trong năm 2022, gồm:

     Một là: Thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhất là chủ trương mới của Đảng về công tác các trường chính trị; lấy việc xây dựng trường chính trị chuẩn (tại Kết luận số 479-KL/HVCTQG, ngày 26/9/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về xây dựng trường chính trị chuẩn) làm khâu đột phá trong việc từng bước nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học.

     Hai là: Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

     Bà là: Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phục vụ giảng dạy học tập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thể hiện rõ vị trí, vai trò của trường chính trị tỉnh ở mỗi địa phương.

     Bốn là: Xác định các nhiệm vụ “Trọng tâm”, “Trách nhiệm”, “Kỷ cương”, “Nêu gương”, “Sáng tạo” theo định hướng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và nhiệm vụ đã xác định của mỗi trường trong Cụm Thi đua để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, cụ thể: Triển khai xây dựng trường chính trị chuẩn; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tư vấn cho địa phương đề ra chủ trương, chính sách phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… khẳng định và phát huy vị thế, vai trò các trường chính trị.

     Năm là: Tăng cường tổ chức các hoạt động phối hợp giữa các trường trong Cụm Thi đua nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển của các trường. Mỗi trường trong Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc phấn đấu có ít nhất 01 nội dung mới, cách làm mới thể hiện chiều sâu của phong trào thi đua gắn với chuyên môn và đặc thù của mỗi trường.

     Sáu là: Tổ chức thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ công tác các trường chính trị năm 2022.

     Cụm Thi đua dự kiến các hoạt động diễn ra năm 2022, gồm: 01 Hội thảo khoa học, tọa đàm, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm vào tháng 7/2022 với chủ đề: “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, công hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị”. 01 cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ, thế dục, thể thao và các hoạt động khác (Trong tháng 11/2022). 01 cuộc kiểm tra chéo giữa các trường về việc thực hiện theo Hướng dẫn số 30-HD/HVCTQG, ngày 03/02/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của các đơn vị được kiểm tra. Kiểm tra việc thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung và chỉ tiêu đã đăng ký giao ước thi đua; chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, kết quả thực hiện các phong trào thi đua của các đơn vị. Trao đổi kinh nghiệm về đổi mới, cách làm hay, hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị; những nhân tố, điển hình trong các lĩnh vực: Xây dựng Đảng; đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu thực tế... (vào tháng 11/2022). Dự kiến tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2022 (vào tháng 7/2022) và Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2022 (Trước ngày 10/11/2022).

     Về nguyên tắc đánh giá công tác thi đua, khen thưởng: Cụm thi đua xác định thực hiện theo hướng dẫn về chấm điểm và xếp hạng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Kế hoạch triển khai phong trào thi đua và tổ chức hoạt động của Cụm Thi đua năm 2022. Đồng thời, đăng ký năm 2022 toàn Cụm phấn đấu có 01 đơn vị được tặng Cờ Thi đua và 01 đơn vị được tặng Bằng khen của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

     Tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh uỷ các tỉnh, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ và công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể cho các trường: Cụm Trưởng, Cụm phó và các trường thành viên, Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi trường và các chỉ tiêu về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 mà Cụm đã đề ra.


 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ PHÁT ĐỘNG NĂM 2022
LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3
NỘI DUNG TRỌNG TẤM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG VÀ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN NĂM 2022
KỶ NIỆM 115 NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH (09/02/1907-09/02/2022), NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG, KIỆT XUẤT CỦA ĐẢNG, NHÀ VĂN HÓA LỚN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NƯỚC NĂM 2021
ĐẢNG ỦY, BAN GIÁM HIỆU TỔ CHỨC GẶP MẶT ĐẦU XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022
MÙA XUÂN, LUẬN BÀN VỀ NHỮNG NGƯỜI TUỔI ''HỔ” NỔI TIẾNG CỦA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI TRONG THẾ KỶ XX
TẶNG QUÀ TẾT CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG XUÂN NHÂM DẦN, NĂM 2022
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN NĂM 2022
MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 01/2022
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất