Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  10
Hôm nay :  926
Hôm qua :  577
Lượt truy cập : 855472
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HƯỚNG TỚI HỘI THI HỌC VIÊN HỌC GIỎI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ NHẤT NĂM 2016
9 10 990

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HƯỚNG TỚI HỘI THI HỌC VIÊN HỌC GIỎI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ NHẤT NĂM 2016

Thứ sáu, 18.03.2016 03:26

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng phòng NCKH - TT - TL
Căn cứ Hướng dẫn số 159/HD-HVCTQG ngày 22-10-2015 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị.Trong năm học 2015- 2016, cùng với việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn khác, Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần đầu tiên được tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ vào trung tuần tháng 6 năm 2016.

Xác định đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên tại các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết địnhxây dựng, triển khai kế hoạch số 11/KH-TCT ngày 25 tháng 2 năm 2016 về tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất năm 2016.

Để ban hành được bản kế hoạch tổ chức Hội thi học viên giỏi, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ cũng nghiên cứu kinh nghiệm của một số Trường Chính trị tỉnh   đã tổ chức thí điểm Hội thi học viên học lý luận chính trị giỏi như: Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình, Bà Rịa -Vũng Tàu, Lào Cai. Tuy nhiên, 3 trường bạn tổ chức hội thi khi chưa có hướng dẫn cụ thể của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nên mỗi trường lại có một cách làm riêng, không thống nhất.

 Qua thực tiễn tổ chức hội thi của các trường, trên cơ sở hướng dẫn 159 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và từ tình hình thực tiễn các lớp  trung cấp lý luận chính trị-hành chính của trường. Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch  tổ chức Hội thi của Phú Thọ với đối tượng, nội dung, hình thức và phương thức đánh giá, xét giải rõ ràng, cụ thể.

Đối tương dự thi là học viên đang tham gia các lớp học Trung cấp lý luận chính trị-hành chính do Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức giảng dạy, đã hoàn thành từ 50% chương trình học trở lên.Mỗi lớp chọn 02 học viên có thành tích học tập tốt nhất trên một môn học (môn đã học và thi xong).

Nội dung thi là kiến thức thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị-hành chính do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21-4-2014.

Học viên sẽ đăng ký tham dự một môn thi trong số 9 môn thi theo 04 khối kiến thức:

Khối 1, gồm 03 môn thi: “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội”. (Riêng môn :“Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” học viên phải đăng ký và ghi rõ 1 trong 3 phần dự thi là: Triết học Mác-Lênin; Kinh tế-chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học).

Khối 2, gồm 2 môn thi: “Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở”.

Khối 3, gồm 2 môn thi: “Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa”, “Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước”.

Khối 4, gồm 02 môn thi: “Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở”, “Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở”.

Hình thức thi, trong hội thi mỗi thí sinh phải tham dự 02 phần thi:

- Thi viết: Thí sinh viết 01 bài tự luận, thời gian 120 phút (không kể thời gian chép đề), không mang tài liệu vào phòng thi. Đề bài gồm 02 câu hỏi do Ban Tổ chức Hội thi quyết định, kết hợp giữa kiến thức lý luận và liên hệ thực tiễn.

- Thi thuyết trình: Thí sinh thuyết trình về xử lý một tình huống cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn đã và đang đảm nhiệm. Thời gian chuẩn bị: 15 phút; thời gian trình bày 15-20 phút. Thí sinh đăng ký lựa chọn 1 trong 4 chủ đề thi xử lý tình huống sau:

Chủ đề 1: Chính sách của Đảng, Nhà nước trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Chủ đề 2: Kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở.

Chủ đề 3: Quản lý hành chính Nhà nước.

Chủ đề 4: Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở.

Phương thức đánh giá, mỗi phần thi được tính theo thang điểm 10;  Kết quả thi của 2 phần được lấy làm căn cứ để xếp loại danh hiệu của học viên tham gia Hội thi.  Xếp loại thành tích: Học viên đạt danh hiệu học viên học giỏi lý luận chính trị có điểm thi đạt từ 16,0 điểm trở lên (trong đó điểm từng phần thi phải đạt từ 8 điểm trở lên)… Thí sinh đạt danh hiệu học viên học giỏi lý luận chính trị được Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ cấp giấy chứng nhận, thông báo về nơi học viên công tác; được sử dụng kết quả thi khi nhà trường xét khen thưởng toàn khóa học.

Thực hiện Hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin chủ trương tổ chức Hội thi. Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy đã có công văn số 27-CV/BTGTU ngày 03 tháng 3 năm 2016 do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký ban hành “về việc cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Hội thi học viên giỏi LLCT tỉnh lần thứ nhất năm 2016” nhất trí với Kế hoạch tổ chức Hội thi của trường Chính trị tỉnh, để trường Chính trị tỉnh chủ động triển khai hội thi theo đúng kế hoạch.

Nhà trường chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức Hội thi, chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ Hội thi. Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký và phân công cán bộ phục vụ Hội thi. Soạn thảo các quy định, chuẩn bị các điều kiện khác có liên quan đảm bảo tổ chức Hội thi khách quan, trung thực, công bằng, hiệu quả.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, để tổ chức tốt Hội thi của nhà trường, Ban Giám hiệu đã giao cho phòng Nghiên cứu khoa học-Thông tin, tư liệu tham mưu xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch, dự trù kinh phí, soạn thảo các văn bản, chuẩn bị các điều kiện khác liên quan bảo đảm tổ chức Hội thi đạt kết quả tốt. Các khoa chuyên môn có trách nhiệm soạn thảo nội dung đề thi và đáp án (thuộc phần học do khoa phụ trách) cho Ban Tổ chức Hội thi. Phòng Đào tạo chủ động xây dựng lịch giảng dạy, lịch thi tại các lớp phù hợp với kế hoạch tổ chức hội thi, phối hợp với các cơ sở liên kết đào tạo, giáo viên chủ nhiệm các lớp lập danh sách học viên tham gia dự thi, động viên học viên tham gia Hội thi chuẩn bị tốt phần thi của mình. Phối hợp cùng các phòng, khoa chuyên môn, căn cứ vào kế hoạch tổ chức hội thi, xây dựng lịch giảng dạy, lịch thi khoa học hợp lý.  Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Hội thi, đón tiếp khách, bố trí nơi ăn nghỉ cho các đoàn tham gia Hội thi, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ Thư ký.

Kế hoạch đã được gửi báo cáo cho Vụ các trường chính trị -Học viện chính trị quốc gia Hồ chí Minh, Thường trực Tỉnh ủy và các đơn vị liên kết đào tạo trong toàn tỉnh.

 Do các lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính mở thời gian không đồng đều, có lớp học đã gần kết thúc, có lớp mới chỉ học được một số môn. Chính vì vậy, Ban Giám hiệu nhà trường momg muốn các đơn vị liên kết đào tạo tham mưu với thường trực cấp ủy các huyện thành thị và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quan tâm, động viên, hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện tốt nhất để tuyển chọn được các học viên học tốt nhất tại các lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính đăng ký tham gia dự thi. Chủ nhiệm các lớp học cần sâu sát, quan tâm, động viên học viên của lớp học để lựa chọn những học viên có kết quả học môn dự thi đạt loại giỏi trở lên và là học viên nhiệt tình trong các phong trào chung của lớp, đây cũng là yếu tố quan trọng đảm bảo sự đồng đều về chất lượng các thí sinh tham gia hội thi.

Qua gần một tháng sau khi kế hoạch tổ chức Hội thi được ban hành, nhà trường đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính ở các cơ sở liên kết đào tạo. Lãnh đạo các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp và học viên hưởng ứng rất tích cực, đã triển khai kế hoạch tổ chức hội thi đến học viên và bắt đầu lựa chọn học viên tham gia đội tuyển đăng ký dự thi.

 Nhà trường cũng đang rất tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất, nội dung và các điều kiện khác để phục vụ cho Hội thi. Hy vọng Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất năm 2016 do Trường Chính trị tỉnh Phú thọ tổ chức sẽ là một dấu ấn đẹp trong hoạt động chuyên môn của nhà trường và đáp ứng yêu cầu nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý trong tình hình mới.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP TỈNH CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NĂM 2016
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016
Đoàn công tác của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nghiên cứu thực tế mô hình xây dựng cơ quan văn hóa ở Báo Phú Thọ
KHOA LÝ LUẬN MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NGHIÊN CỨU THỰC TẾ Ở HUYỆN TAM NÔNG
TỔNG KẾT THAO GIẢNG CẤP KHOA, CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015
Lớp bồi dưỡng kiến thức khoa học - thông tin - tư liệu do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | rèm cửa | rèm vải | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải |

trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

http://lutian.com.vn/ http://nhavesinhhanoi.com | vinaron| rèm cửa sổ rèm vải đẹp