Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  601
Hôm qua :  1834
Lượt truy cập : 2064103
Giới thiệu sách mới: CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC MỚI CHO CÁN BỘ QUY HOẠCH CẤP CHIẾN LƯỢC KHÓA XIII CỦA ĐẢNG
9 10 198

Giới thiệu sách mới: CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC MỚI CHO CÁN BỘ QUY HOẠCH CẤP CHIẾN LƯỢC KHÓA XIII CỦA ĐẢNG

Thứ hai, 22.03.2021 15:40

CN. Nông Thị Hồng Nhung
Phòng TC, HC, TT, TL
Ngày 19/5/2018, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị Quyết số 26-NQ/TW). Nghị quyết khẳng định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa , vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

     Để làm được điều đó, việc tổ chức các lớp dự nguồn cán bộ cấp chiến lược nhằm chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho các chức danh cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng được Đảng luôn quan tâm, chăm lo thực hiện thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Chuẩn bị cho khóa XIII, trong năm 2019 và năm 2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đã mở 05 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược. Đây là sự đổi mới trong công tác cán bộ, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

     Chương trình bồi dưỡng gồm các chuyên đề quan trọng gắn với việc triển khai các văn kiện Đại hội XII của Đảng và nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa XII; đồng thời cập nhật tinh thần dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những vấn đề quốc tế, khu vực tác động đến tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước. Đây là những vấn đề mới về tiền đồ của dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,  giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và các vấn đề đối ngoại khác trong tình hình hiện nay. Các chuyên đề được các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, trưởng các ban Đảng và bộ, ngành, các chuyên gia hàng đầu trong nước trực tiếp xây dựng và giảng dạy.

     Được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tuyển lựa, biên soạn và xuất bản bộ tài liệu “Các chuyên đề Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng” xuất bản ngày 25 tháng 01 năm 2021.

     Bộ tài liệu gồm 03 quyển:

     Quyển 1: Một số vấn đề về nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng; một số vấn đề về kinh tế

     Quyển 2: Một số vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

     Quyển 3: Một số vấn đề về văn hóa - xã hội; một số vấn đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; một số vấn đề về kỹ năng lãnh đạo quản lý

Trân trọng giới thiệu tới cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường!

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách mới: CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Giới thiệu sách mới: NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 1954 - 1969
Giới thiệu sách mới: THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG BỐ TRÍ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG HIỆN NAY
Giới thiệu sách mới: VIỆT NAM - CUBA 60 NĂM ĐỒNG HÀNH
Giới thiệu sách mới: PHÁT HIỆN THU HỒI TIỀN VÀ TÀI SẢN DO THAM NHŨNG MÀ CÓ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Giới thiệu sách mới: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH
Giới thiệu sách mới: TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Giới thiệu sách mới: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Giới thiệu sách mới: TƯ DUY HỆ THỐNG CHO MỌI NGƯỜI - HÀNH TRÌNH TỪ LÝ THUYẾT TỚI TÁC ĐỘNG THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM
Giới thiệu sách mới: TỐ HỮU - NGƯỜI CỘNG SẢN KIÊN TRUNG, NHÀ VĂN HÓA TÀI NĂNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất