Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  1968
Hôm qua :  3448
Lượt truy cập : 3113700
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC
9 10 3860

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC

Thứ tư, 16.03.2016 02:42

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng phòng NCKH - TT - TL
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng vai trò của lý luận. Tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam hình thành từ thực tiễn đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta, từ những kinh nghiệm và bài học của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, từ những trải nghiệm anh hùng của lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông, từ chiều sâu bản sắc văn hóa dân tộc, được cô đọng, kết tinh trong đường lối cách mạng của Đảng trong 86 năm qua, trở thành kim chỉ nam, định hướng phát triển của dân tộc trong thời đại mới. Để phát triển tư duy lý luận, cần xây dựng đội ngũ làm công tác lý luận có năng lực chuyên môn cao và tâm huyết, đồng thời tạo nên sự liên kết giữa công tác lý luận và hoạt động thực tiễn, giữa khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật để đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chính vì vậy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã không ngừng nghiên cứu cải tiến nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đầu tư xây dựng đội ngũ, phát triển cơ sở vật chất nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo,  đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sự nghiệp ấy đang đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ giảng viên lý luận chính trị (LLCT).

Với nhiệm vụ trọng tâm là trang bị một cách cơ bản, hệ thống những tri thức lý luận chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cho học viên, đội ngũ giảng viên LLCT có vai trò quan trọng, trực tiếp tác động để người học hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận khoa học; định hướng các giá trị và phát triển nhân cách của người học.

Xây dựng đội ngũ giảng viên LLCT đáp ứng yêu cầu phát triển mới là góp phần nâng cao sức mạnh lực lượng tham gia nghiên cứu, tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước. Đội ngũ giảng viên LLCT của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương là một bộ phận quan trọng của giới nghiên cứu lý luận Việt Nam, đã đang tích cực tham gia nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đưa ra những luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới thắng lợi.

1. Yêu cầu của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Thứ nhất, giảng viên lý luận chính trị phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt.

Phẩm chất chính trị trước hết được thể hiện ở sự trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Người giảng viên LLCT phải có bản lĩnh trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống đối của các thế lực thù địch. Phẩm chất chính trị còn thể hiện ở việc người giảng viên LLCT phải rèn luyện để có phẩm chất đạo đức trong sáng, thái độ khách quan, trung thực, khiêm tốn, trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Đội ngũ giảng viên LLCT phải giỏi về khoa học chuyên ngành, tinh thông nghiệp vụ sư phạm, có kiến thức thực tiễn, có năng lực hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, có phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu, tạo sức hút và khả năng cảm hóa học viên học tập và làm theo. Đồng thời đào sâu nghiên cứu những thành tựu mới của khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, vận dụng vào chương trình, giáo trình và bài giảng trên lớp nhằm trang bị, củng cố một cách thuyết phục thế giới quan và nhân sinh quan khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến các đối tượng người học

Thứ hai, giảng viên lý luận chính trị phải có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành giảng dạy và thường xuyên được cập nhật nâng cao kiến thức

Giảng viên LLCT thật sự là người tâm huyết với nghề nghiệp, thường xuyên cập nhật tri thức, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để có tầm hiểu biết rộng, có thể luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn. Do vậy, phải chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức, năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên, nội dung bồi dưỡng phải toàn diện mang tính hệ thống bao gồm kiến thức chung, kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng, phương pháp sư phạm; trình độ tin học, ngoại ngữ, thông qua các hình thức đa dạng, linh hoạt như mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên môn và chuyên đề, hội thi giảng viên dạy giỏi các cấp…Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương phải chủ động thực hiện chuẩn hóa chức danh giảng viên LLCT, quan tâm lựa chọn những giảng viên trẻ có năng lực gửi đi đào tạo ở các Học viện chính trị trong nước và các trường đại học ở nước ngoài

Một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay đối với giảng viên LLCT là phải có kỹ năng sư phạm, biết sử dụng các phương tiện kỹ thuật trong giảng dạy một cách phù hợp (các phần mềm ứng dụng vi tính cơ bản, Projector…). Các phương tiện này nhằm bổ sung và làm phong phú thêm những nội dung của bài giảng, thay đổi cách học và phương pháp học, tạo sự hứng thú của học viên, phát huy được tính chủ động, sáng tạo học viên.

Thứ ba, giảng viên lý luận chính trị phải có nhiệm vụ tham gia nghiên cứu khoa học.

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giảng viênLLCT. Đối với giảng viên, không chỉ đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy mà phải tích cực kết hợp với công tác nghiên cứu khoa học để làm giàu thêm vốn tri thức lý luận, tăng thêm kiến thức thực tiễn. Nhờ đó, giảng viên trưởng thành, tự tin hơn vào bài giảng, tạo thêm động lực, nguồn cảm hứng mới cho chính bản thân họ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận.

Nghiên cứu khoa học là động lực thúc đẩy sự say mê nghề nghiệp, giúp cho giảng viên làm chủ được tri thức trên cơ sở độc lập suy nghĩ, sáng tạo, biết vận dụng tri thức vào bài giảng cũng như thực tiễn cuộc sống. Mỗi bài viết, mỗi vấn đề nghiên cứu đòi hỏi giảng viên phải xây dựng đề cương, đọc những tài liệu liên quan... vì thế, giảng viên có quá trình tích luỹ về lượng để biến đổi về chất; tri thức ngày càng được mở rộng và chuyên sâu. Giảng viên sẽ thực sự chủ động trước mọi vấn đề đặt ra và sẽ kết hợp tốt, sử dụng nhuần nhuyễn các phương pháp trong mỗi giờ giảng để nâng cao hiệu quả đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đó cũng chính là một hình thức tốt góp phần nâng cao hiệu quả công tác lý luận của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Thứ tư, giảng viên lý luận chính trị phải am hiểu thực tiễn xã hội.

Giảng dạy các môn LLCTnhất thiết phải liên hệ với thực tiễn, gắn lý luận với thực tiễn, cập nhật thông tin kinh tế-xã hội có liên quan. Để bài giảng sinh động,giàu sức thuyết phục, giảng viên cần phải liên hệ với thực tiễn của thế giới, của đất nước, của địa phương, của các đối tượng học viên. Sự liên hệ này tuỳ thuộc vào phương pháp của giảng viên, có thể giảng viên tự liên hệ trong bài giảng và giúp cho học viên thấy được sự thể hiện trong thực tế cuộc sống hoặc giảng viên có thể gọi mở, đàm thoại với học viên, dẫn ra những thực tiễn của địa phương, đất nước, từ đó khái quát làm sáng tỏ về mặt lý luận.

Giảng viên LLCT phải chuyển từ vai trò của người đơn thuần truyền thụ kiến thức sang vai trò của người hướng dẫn, hỗ trợ và cố vấn cho người học. Bản thân giảng viên phải nỗ lực không ngừng, phải thấu hiểu sâu sắc lĩnh vực chuyên môn mà mình đảm nhiệm, luôn tìm tòi sáng tạo, áp dụng những thành tựu khoa học - kỹ thuật hiện đại từ thực tiễn cuộc sống vào quá trình giảng dạy để bài giảng có sức hấp dẫn và hiệu quả nhất.

Thứ năm, giảng viên lý luận chính trị phải thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiên cứu, giảng dạy.

Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, phương pháp giảng dạy để nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lương đào tạo là nhiệm vụ thường xuyên của giảng viên LLCT. Có trách nhiệm thực hiện khi được cơ sở cử đi đào tạo, bồi dưỡng để có các trình độ chuyên môn, học vị đạt chuẩn. Giảng viên LLCT phải nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ trong công tác nghiên cứu khoa học, những kết quả nghiên cứu mới và giao lưu, hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học…

Tri thức lý luận chính trị có tầm quan trọng đặc biệt, bởi đó là hệ thống tri thức về quá trình xây dựng, bổ sung và phát triển đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong các giai đoạn cách mạng khác nhau, phản ánh một cách rõ nét sự vận động liên tục trong tư duy chiến lược của Đảng và Nhà nước; khả năng thích ứng trong các hoàn cảnh, đặc biệt là nghệ thuật lãnh đạo chính trị, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tư duy lý luận của Đảng luôn được bổ sung và phát triển cùng với sự vận động và phát triển không ngừng của thực tiễn khách quan, các luận điểm mới của Đảng đã được nghiên cứu kết luận bổ sung làm rõ, đòi hỏi giảng viên LLCT phải thường xuyên được bồi dưỡng, cập nhật để bài giảng có “hơi thở” của cuộc sống. Nhiệm vụ của người giảng viên LLCT không chỉ trình bày những vấn đề lý luận máy móc, đơn thuần mà phải “thổi hồn” vào bài giảng, làm cho mỗi giờ học trở nên sống động, khơi dậy trong học viên niềm tin vào con đường mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. 

2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên LLCT đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay

Một là, xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên LLCT trong toàn quốc.

Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên LLCT đã và đang được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo thông qua một số nghị quyết, chỉ thị, đề án…tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là chiến lược mang tính lâu dài, phát triển bền vững. Do vậy, thực hiện tổng kết, đánh giá về tổ chức bộ máy, quản lý giảng dạy, học tập và về quá trình xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên LLCT, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, trên cơ sở đó, xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên LLCT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đến năm 2020 và những năm tiếp theo là cực kỳ quan trọng.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên LLCT phải gắn với khắc phục những hạn chế trong nhận thức của các cơ quan quản lý giáo dục, các cấp ủy Đảng và chính quyền về vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ giảng viên LLCT và của chính bản thân đội ngũ.. Bồi dưỡng, trang bị cho các cơ quan quản lý giáo dục, các cấp ủy Đảng và Ban Giám đốc các Học viện Chính trị, Ban Giám hiệu trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mới nhất về trí thức, về giảng viên, về chính sách đào tạo, đãi ngộ, sử dụng trí thức-giảng viên.

Tiến hành quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên  giảng dạy LLCT trên cơ sở cơ cấu, số lượng, chất lượng và xu hướng phát triển. Hàng năm quy hoạch đội ngũ cán bộ giảng viên, bố trí cho giảng viên nâng cao trình độ lý luận chuyên sâu theo các chuyên ngành. Mặt khác, cần có kế hoạch bố trí đội ngũ giảng viên đi thực tế, tổng kết thực tiễn (dự các cuộc hội thảo khoa học trong nước, ngoài nước) nhằm mở rộng tầm hiểu biết và nhận thức. Đi đôi với việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, kiến thức thực tiễn, cần quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường kiểm tra việc biên soạn giáo án, tổ chức hội thảo khoa học, thi giảng viên LLCT giỏi…

Hai là, nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, tư tưởng đạo đức cho đội ngũ giảng viên LLCT

Để có được bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp vững vàng, đạo đức nhà giáo trong sáng, cần có sự quan tâm tác động nhiều chiều và cả chính sự nỗ lực phấn đấu trong mỗi giảng viên LLCT. Vì thế, cần phải có quy định, tiêu chí đánh giá về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, giảng viên LLCT; quy định rõ tiêu chuẩn đạo đức giảng viên LLCT và có cơ chế khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh. Đẩy mạnh tinh thần tự phê bình và phê bình, vì ý thức nghề nghiệp, ý thức chính trị, ý thức đạo đức, hành vi đạo đức trước hết là là ý thức và hành vi tự nguyện tự giác của người giảng viên.

Quan tâm và chú trọng đến công tác phát triển đảng trong đội ngũ giảng viên LLCT, đặc biệt là đối với giảng viên trẻ. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng và tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân trong giảng viên LLCT.

Thông qua các đợt học tập, nghiên cứu chính trị giúp giảng viên LLCT quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị, vận dụng vào hoạt động giảng dạy và đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, phản động. Nếu thiếu nhạy bén, thiếu bản lĩnh chính trị,  giảng viên không nhận diện được âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của kẻ thù, bài giảng sẽ thiếu tính chiến đấu, thiếu sự định hướng chính trị. Bên cạnh đó, phải coi trọng trau dồi, củng cố và thấm nhuần đạo đức cách mạng: “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, có lối sống giản dị trong sạch, không xa hoa lãng phí, thông qua việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; chấp hành nghiêm mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

 Ba là, đổi mới công tác đào tạo, tự đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn giảng viên LLCT theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá

Hiện nay, việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn giảng viên LLCT theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hóa là hết sức cần thiết để có một đội ngũ giảng viên LLCT giỏi vừa hồng vừa chuyên. Cần phải ưu tiên đầu tư cho các trường, các khoa có đào tạo những chuyên ngành LLCT về cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục; thực hiện chính sách ưu đãi đối với giảng viên và sinh viên các ngành khoa học LLCT...Việc đào tạo theo mở rộng và nâng cao đối với đội ngũ giảng viênLLCTphải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của các trường và đào tạo theo qui hoạch, phải kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo,bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn với việc rèn luyện phẩm chất tư cách của người giảng viên. Cần phân loại đối tượng để đào tạo bồi dưỡng bổ sung kịp thời.

Có cơ chế thống nhất để giảng viên LLCT  đi thực tiễn ở cơ sở, được tham gia vào các vị trí của bộ máy lãnh đạo quản lý cấp huyện, cấp xã trong một khoảng thời gian nhất định để được trải nghiệm thực tiễn.

Bốn là, đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo động lực khuyến khích đội ngũ giảng viên LLCT không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp.

Để nhanh chóng tạo ra những thay đổi mang tính bước ngoặt trong đội ngũ giảng viên LLCT, về cơ chế chính sách còn được quan tâm hàng đầu đến chính sách khyến khích, phát triển năng lực nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, tính tích cực, sáng tạo, tinh thần hăng hái, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên. Chính sách đó có thể thực hiện thông qua động viên bằng vật chất hoặc tinh thần, hoặc bằng nêu gương, biểu dương kịp thời những giảng viên có thành tích xuất sắc trong phấn đấu học tập nâng cao trình độ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Cần có sự phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ toàn diện về công tác cán bộ như: đào tạo bồi dưỡng, chính sách đãi ngộ, chế độ bổ nhiệm, khen thưởng… đối với đội ngũ giảng viên LLCT nhằm tạo động lực, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác, đặc biệt đối với những giảng viên có hoàn cảnh khó khăn, cần có những chủ trương, biện pháp hỗ trợ kịp thời giúp họ yên tâm công tác, say mê với công việc, cống hiến hết mình cho sự nghiệp chung.

Năm là, phát huy và nâng cao tính tích cực, tính tự giác của bản thân đội ngũ giảng viên LLCT trong nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện nhân cách, nhất là với đội ngũ giảng viên trẻ.

Tinh thần trách nhiệm của giảng viên LLCT không chỉ xuất phát từ ý thức nghĩa vụ, mà còn từ niềm tin và sự say mê nghề nghiệp, từ tình cảm gắn bó, trân trọng với nghề nghiệp, từ lòng khát khao muốn truyền đạt tri thức, niềm tin của mình đến với người học. Cần làm cho người học thấy rõ được mối liên hệ cũng như ý nghĩa sống động của môn học LLCT đối với các đối tượng học viên khác nhau về chuyên ngành đào tạo và trình độ tiếp thu. Có phương pháp phân tích để người học thấy được mối liên hệ giữa lý luận và thực tiễn được viện dẫn, minh họa.

Xây dựng củng cố môi trường công tác lành mạnh, tạo đông lực cho giảng viên LLCT an tâm phấn đấu, không ngừng vươn lên. Tăng cường nhận thức cho đội ngũ giảng viên về sự cần thiết của việc hình thành, củng cố những phẩm chất, tính cách cần có của giảng viên LLCT phù hợp với đặc thù của hoạt động giáo dục mà họ thực hiện.

Đặc biệt cần quan tâm đến xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trẻ, đây là việc hết sức cần thiết nhằm tạo ra đội ngũ giảng viên LLCT kế cận trong tương lai.. Ngay từ khâu tuyển dụng phải xem xét kỹ lưỡng về chuyên ngành đào tạo, khả năng sư phạm, xem xét quá trình học tập, tu dưỡng tại các Học viện, trường đại học…Phải coi việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và phương pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên trẻ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Chú trọng nâng cao nhận thức của các giảng viên trẻ về vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước nói chung và mỗi bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn cách mạng mới, cũng như trách nhiệm kế thừa, phát huy sự nghiệp vẻ vang của thế hệ đi trước.

Mỗi giảng viên LLCT cố gắng tự giác rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ vè mọi mặt để trở thành những giảng viên lý luận chính trị giỏi, là tấm gương sáng đối với học viên.

Ở Việt Nam hiện nay, đội ngũ giảng viên LLCT là một đội ngũ đông đảo, đã và đang tích cực tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, “vừa hồng vùa chuyên” cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đào tạo ra những thế hệ cán bộ trong hệ thống chính trị Việt Nam vừa có tri thức, kỹ năng, lại có phẩm chất đạo đức tốt. Giảng viên LLCT không chỉ có nhiệm vụ truyền tải tri thức, mà còn có trách nhiệm truyền lửa, truyền niềm tin, để học viên, sinh viên... hăng hái phấn đấu, phục vụ, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên LLCT được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ giảng viên LLCT ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã không ngừng phát triển, từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện nghiêm phương châm gắn lý luận với thực tiễn, khắc phục đáng kể tình trạng “sách vở”, “giáo điều”, qua đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhân tố quan trọng đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, giữ vững quốc phòng - an ninh. Để tiếp tục phát huy những thành tựu và khắc phục những hạn chế, yếu kém, việc quan tâm đặc biệt đến xây dựng đội ngũ giảng viên LLCT thực sự vừa là người cán bộ khoa học, vừa là chiến sỹ cách mạng nhiệt huyết là một nội dung không thể thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất