Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  4350
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3166839
VẬN DỤNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
9 10 2181

VẬN DỤNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thứ tư, 24.06.2020 09:50

ThS. Đoàn Thị Hồng Việt
Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng và dân tộc Việt Nam, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đến hơi thở cuối cùng. Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta những tư tưởng đạo đức tiêu biểu, tấm gương mẫu mực, những phong cách lớn, đặc trưng là phong cách lãnh đạo. Vì thế, nghiên cứu, học tập, vận dụng phong cách lãnh đạo của Người là bài học thiết thực, bổ ích cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Phong cách lãnh đạo của một người được hình thành và hoàn thiện qua trải nghiệm, rèn luyện trong hoạt động thực tiễn. Phong cách lãnh đạo thể hiện ở phẩm chất, năng lực của người lãnh đạo. Mỗi nhà lãnh đạo có phong cách khác nhau với những nét độc đáo, riêng biệt.

Nói đến phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh là nói đến trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của một vĩ nhân, một danh nhân văn hóa. Đó là phong cách lãnh đạo mang đậm tính dân tộc, tính quần chúng, chứa chan lòng yêu nước, thương dân; đồng thời, vẫn thể hiện rõ tính cách mạng, khoa học, hiện đại. Nổi bật là những đặc trưng như: tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi vấn đề kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, khoa học- kỹ thuật,… Người đều dựa vào đội ngũ trí thức, chuyên gia trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, yêu cầu chuẩn bị kỹ, trao đổi rộng, sao cho mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước phải được cân nhắc, lựa chọn thận trọng, để sau khi ban hành, ít phải thay đổi, bổ sung; Phải đi đúng đường lối quần chúng,“lắng nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân, của những người “không quan trọng”. Người năng đi xuống cơ sở, để lắng nghe ý kiến của cấp dưới và của quần chúng, chứ không phải để huấn thị cấp  dưới; Phải tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát cho tốt. Theo Hồ Chí Minh, sau khi nghị quyết đã được ban hành, phải tổ chức tốt để nghị quyết đi vào cuộc sống; điều đó gắn liền với công việc kiểm tra, kiểm soát. Muốn tốt, phải đi tận nơi, xem tận chỗ; Và phong cách nêu gương, Hồ Chí Minh cho rằng: “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Người đòi hỏi, mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo.

Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ thực hiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Vì thế, cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các khoa, phòng trong Nhà trường đã nhận thức và vận dụng sâu sắc nội dung phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo quản lý trong triển khai các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác giảng dạy và phục vụ; tăng cường chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp trong xây dựng, ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; tích cực cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường cho phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn bằng Nghị quyết của Đảng bộ Trường, Kế hoạch giảng dạy hàng năm, lịch giảng dạy hàng tháng và toàn khóa đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Việc xây dựng ban hành Nghị quyết, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, công tác cán bộ, công tác phục vụ,... đều được lãnh đạo các đơn vị khoa phòng triển khai công khai, minh bạch tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường, từ đó tạo được sự đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Đó là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ lãnh đạo quản lý của các khoa, phòng đã chú trọng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn giữ mối liên hệ, tôn trọng ý kiến của tập thể các khoa, phòng, phát huy sức mạnh của từng thành viên trong các đơn vị, đặc biệt là luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của từng cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường nhất là trong hoạt động chuyên môn, trong việc bố trí phân công giảng viên, trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với khả năng, năng lực chuyên môn được đào tạo; phân công công việc cho nhân viên ở các vị trí việc làm hợp lý làm căn cứ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và có những quyết sách phù hợp, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

 Bên cạnh đó, cán bộ lãnh đạo, quản lý của các khoa, phòng thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát dưới nhiều hình thức trực tiếp, gián tiếp đảm bảo cho cán bộ giảng viên, chuyên viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc mọi nghị quyết, kế hoạch, chương trình hoạt động của Nhà trường đã ban hành. Qua kiểm tra, giám sát sẽ giáo dục giảng viên, chuyên viên, nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, đội ngũ cán bộ quản lý lãnh đạo Nhà trường vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, đó là: tác phong quần chúng trong lãnh đạo, quản lý ở một số cán bộ chưa thể hiện rõ nét; tình trạng né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở một số thời điểm; việc bố trí, phân công công việc đôi lúc chưa thực sự rõ ràng; phương pháp lãnh đạo chưa có nhiều đổi mới.

Để khắc phục những hạn chế trên, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nói chung, của Trường Chính trị tỉnh nói riêng phải thực hiện đồng bộ các giải  pháp sau:

Một là: thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; chú trọng thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng Đảng: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện dân chủ trong Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; chú trọng tự phê và phê bình trên cơ sở tình đồng chí thương yêu lẫn nhau; thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng, Điều lệ Đảng và quy định những điều Đảng viên không được làm; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; phòng chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Nhà trường. 

Hai là: Thực hiện nghiêm chế độ lãnh đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời xử lý nghiêm khắc những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm kỷ luật trong công tác lãnh đạo điều hành; ngăn chặn, khắc phục các khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XII.

Ba là: Tiếp tục phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong công tác và trong sinh hoạt đời thường. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; có trình độ chuyên môn cao; tích cực đổi mới tư duy, có tầm nhìn toàn diện, sâu sắc trên tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Đặc biệt, phải tích cực, tự giác thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với trọng tâm là học tập và làm theo phong cách lãnh đạo của Bác về tính quần chúng, dân chủ, tính nêu gương, khoa học, nói đi đôi với làm, v.v. 

Bốn là: Kịp thời lựa chọn, bồi dưỡng và nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa trong môi trường sư phạm Trường Chính trị tỉnh. Qua đó, tạo động lực trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đối với những cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Nhà trường.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ
CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ CÁC VÙNG BIỂN CỦA QUỐC GIA VEN BIỂN THEO QUY ĐỊNH CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN NĂM 1982
CẬP NHẬT MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ, BỔ SUNG VÀO NỘI DUNG BÀI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC VÀ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN
NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG, AN NINH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÔNG DÂN HỌC TẬP TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY
CẬP NHẬT NỘI DUNG “LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG” VÀO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC
CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất