Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  4658
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167147
Thực hiện Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, trong giai đoạn mới
9 10 188

Thực hiện Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, trong giai đoạn mới

Thứ hai, 27.05.2024 03:55

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng
Đạo đức cách mạng là gốc của người cách mạng. Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là vấn đề rất hệ trọng, một trong những nội dung căn cốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu sự nghiệp cách mạng là bắt đầu giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức cách mạng cho những người yêu nước, cho thanh niên, cho quần chúng nhân dân, chủ yếu là cho đảng viên và cán bộ. Người thường nói: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”1. Người còn dạy “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”2, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”3. Do vậy, phải đặc biệt chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên nhất là về đạo đức cách mạng.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là yêu cầu quan trọng, cấp thiết trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh, đủ năng lực, uy tín lãnh đạo nhân dân, xứng đáng với trọng trách được nhân dân giao phó.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnhhơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”4 và  đưa ra yêu cầu: “Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hàng ngày. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng; đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ. Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên "tự soi", "tự sửa" và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên”5. Đảng xác định xây dựng các chuẩn mực đạo đức cách mạng là một giải pháp mới để xây dựng Đảng về đạo đức. Đại hội XIII đã đề cập và nhấn mạnh hầu hết tất cả các mặt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức, với 6 giải pháp trọng tâm là: Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên;Thực hiện nghiêm quy định nêu gương; Bổ sung, hoàn thiện các giá trị và xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng; Giáo dục đạo đức cách mạng; Đấu tranh chống quan điểm, hành vi phản đạo đức, phi đạo đức; Khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đảng viên. 

Trên tinh thần đó, Ngày 09/5/2024, thay mặt Bộ Chính trị,Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, trong giai đoạn mới. Quy định 144-QĐ/TW quy định cụ thể các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới gồm 5 điều sau:

Điều 1. Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ Quốc

Điều 2. Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập

Điều 3. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Điều 4. Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm

Điều 5. Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời

Đây là năm chuẩn mực cơ bản của người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay, kể cả là cán bộ cấp chiến lược, cấp cao đến cán bộ cấp cơ sở. Thiếu một trong năm chuẩn mực đó thì không thể là cán bộ, không thể là công bộc để phục vụ nhân dân. Trong công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhiều cán bộ đảng viên đã bị xử lý vi phạm pháp luật, mà trong đó có nguyên nhân từ những vi phạm về đạo đức, không chịu rèn luyện tu dưỡng dẫn đến những bước trượt dài. Vì vậy, QĐ144-QĐ/TW đã cụ thể hóa những yêu cầu, tiêu chí các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên phù hợp với thực tiễn. Trong đó, một trong những chuẩn mực quan trọng mà cán bộ, đảng viên đều phải thấm nhuần nhất là cán bộ, đảng viên giữ chức vụ, đó là luôn phải tự giác nêu gương. Được biểu hiện qua tiêu chí trong sạch không tham ô, tham nhũng,tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nêu cao lòng tự trọng danh dự, giữ gìn phẩm giá, không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi, thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín.

Những chuẩn mực đạo đức cách mạng trong Quy định 144-QĐ/TW là một hồi chuông cảnh tỉnh rất lớn đối với cán bộ, đảng viên. Với những cán bộ, đảng viên nếu đã vi phạm thì phải biết dừng lại, nếu chưa vi phạm thì đây là cảnh tỉnh để tự soi,tự sửa bản thân mình. Quy định 144-QĐ/TW là sự phát triển bổ sung và hoàn thiện tư tưởng Hồ Chí Minh,hệ thống quan điểm của Đảng về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để Quy định 144-QĐ/TW đi vào cuộc sống, tạo bước chuyển biến rõ nét trong rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên. Nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh tiếp tục lãnh đạo phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H,2021, t.15, tr.611-612

2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t.5, tr.280, 309

4, 5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb, Chính trị quốc gia, H,2021, t.1, tr.104, 237

6. Quy định 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, trong giai đoạn mới

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn
Hội nghị Giao ban tháng 8 năm 2023
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5 NĂM 2023 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4 NĂM 2023 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3 NĂM 2023 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN MIỆNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN, BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM 2023
Định hướng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2023 đối với cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh
Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 23/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phát triển đảng viên
Định hướng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 01 năm 2023 đối với cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất