Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  184
Hôm qua :  1132
Lượt truy cập : 1774253
NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
9 10 133

NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thứ ba, 04.01.2022 16:43

ThS Nguyễn Văn Nhạ
Phó Hiệu trưởng
Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2022” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành; căn cứ nhiệm vụ công tác chuyên môn và kế hoạch giảng dạy – học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị tỉnh quán triệt và triển khai tới đảng viên, giảng viên – tuyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với công tác tuyên truyền trong tháng 01 năm 2022, gồm các nội dung trọng tâm:

1. Tiếp tục tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các kết luận, nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 26/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Tuyên truyền về nội dung quan trọng của Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị đối ngoại toàn quốc; những thành tựu về đối nội, đối ngoại năm 2021 của Đảng và Nhà nước. Tuyên truyền nội dung Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên nhi đồng giai đoạn 2021 – 2030”. 

2. Tuyên truyền kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ và Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh chuyến thăm khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam nhằm đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, mối quan hệ hợp tác tốt đẹp nhiều mặt với Liên bang Thụy Sĩ bước sang một giai đoạn phát triển mới, với những kết quả hợp tác thực chất và hiệu quả hơn. Chuyến thăm của Chủ tịch nước đã góp phần nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong các thể chế đa phương, khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

3. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ Ba – Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX; kết quả nổi bật kinh tế - xã hội của cả nước, của tỉnh Phú Thọ năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế – xã hội cả nước, cũng như của tỉnh Phú Thọ vẫn duy trì tăng trưởng và đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực là do sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự nỗ lực thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; Tuyên truyền về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tập trung phản ánh, tuyên truyền về các nhiệm vụ và giải pháp của đất nước, của tỉnh thực hiện các khâu đột phá được xác định trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh và công tác xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường, phục hồi và phát triển kinh tế, thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức của học viên và người dân trong việc tuân thủ nguyên tắc “5K + vaccine + thuốc + công nghệ + ý thức người dân” để phòng, chống dịch hiệu quả; trong đó vaccine giữ vai trò trung tâm trong phòng, chống dịch COVID – 19.

4. Tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tuyên truyền, giới thiệu chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021 “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; Tuyên truyền nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, trau dồi lý tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên nhà trường và nhân dân; Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tập trung tuyên truyền, nhân rộng những việc làm hay, mô hình mới, sáng tạo, “những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các tổ chức, cơ quan, đơn vị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

5. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII). Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các đối tượng học viên, đoàn viên thanh niên nhà trường về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa của con người Việt Nam, đáp ứng được các yêu cầu trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đặc biệt cho thế hệ trẻ nhằm củng cố niềm tin, nâng cao ý thức trách nhiệm để có đủ bản lĩnh chính trị thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân và xã hội tin tưởng giao cho. Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, phát huy thành quả cách mạng, tự hào, tự tôn dân tộc, đóng góp tích cực công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

6. Tuyên truyền các hoạt động, các phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 01 năm 2022: Kỷ niệm 81 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 –  28/01/2022); Kỷ niệm 76 năm Ngày Tổng tuyển cử Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (06/01/1946 – 06/01/2022); Kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 – 27/01/2022); Kỷ niệm 62 năm phong trào Đồng khởi (1960 – 2022) và 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 – 17/01/2020); Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2022); Ngày truyền thống Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (01/01).

Tuyên truyền về các các hoạt động tổ chức cho nhân dân vui Tết, đón Xuân mới Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19”; đồng thời tạo không khí phấn khởi, thi đua trong lao động, sản xuất, công tác và học tập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ngay từ những ngày đầu năm 2022. 

Căn cứ nội dung định hướng trong tháng 01 năm 2022: Cán bộ, đảng viên, giảng viên – tuyên truyền viên Trường Chính trị tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy và chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
GÓP PHẦN XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÔNG DÂN HỌC TẬP TỪ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
MỘT NĂM NHÌN LẠI VỚI NHỮNG NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
ĐỊNH HƯỚNG VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC VỚI VIỆC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII VÀ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX TRONG VÀO DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 11 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM VỚI Ý NGHĨA GIÁO DỤC, RĂN ĐE, CẢNH TỈNH
ĐIỂM MỚI TRONG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
NHỮNG NHÂN TỐ CÓ Ý NGHĨA QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 10 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất