Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  443
Hôm qua :  300
Lượt truy cập : 2215513
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
9 10 253

NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Chủ nhật, 01.08.2021 03:12

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 8 năm 2021” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành; Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã triển khai tới cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với công tác tuyên truyền trong tháng 8 năm 2021, gồm các nội dung trọng tâm:

     1. Tiếp tục tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến cán bộ, đảng viên, viên chức và học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, kết quả kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX. Tuyên truyền về Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Thông tin tuyên truyền đầy đủ về những kết quả tích cực đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2021.

     2. Tuyên truyền nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (khóa XI, khóa XII) và “học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, học viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

     3. Tập trung tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh COVID-19 và các văn bản chỉ đạo, các kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của các cấp, các ngành chức năng để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, mọi người dân yên tâm và tuyệt đối tin tưởng vào các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh(Công văn số 3041/UBND-KGVX ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 285-CV/TU ngày 26/7/2021 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 1879/UBND-YT ngày 28/7/2021 của UBND thành phố Việt Trì về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp để chủ động phòng chống dịch COVID-19). Tuyên truyền tới các đối tượng học viên, mọi người dân ý thức không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không hoang mang, dao động, cực đoan trong áp dụng các biện pháp phòng tránh dịch bệnh. Tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên để các đối tượng học viên, mọi người dân nêu cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh, tích cực đóng góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19; chủ động đấu tranh phản bác, phê phán kịp thời các thông tin sai sự thật trên internet, mạng xã hội về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch. Tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do tác động, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.  

     4. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ“tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với hoạt động chuyên môn giảng dạy và công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, bài giảng. Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, giảng viên tích cực viết bài tham gia cuộc thi viết bài chính luận khoa học theo Kế hoạch số 224-KH/HVCTQG ngày 19/5/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về “Tổ chức cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Quy định số 11-QĐi/TW ngày 19/5/2021 của ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn, Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về Đề án giải thể và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chính trị thành phố về Trường Chính trị tỉnh.

     5. Tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 8 năm 2021: Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2021); Kỷ niệm 54 năm ngày thành lập ASEAN (08/8/1967 - 08/8/2021); Kỷ niệm 60 năm thảm họa chất độc da cam dioxin ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021) và Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8); Kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021); Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2021); Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021).

     Căn cứ nội dung định hướng trong tháng 8 năm 2021: Cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy và chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐIỂM MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN VỀ VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
ĐỊNH HƯỚNG VỀ THỰC HIỆN VÀ PHÁT HUY DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
QUAN ĐIỂM VỀ ĐỘNG LỰC VÀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
BÀI HỌC LẤY DÂN LÀM GỐC VÀ QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
CỦNG CỐ, TĂNG CƯỜNG NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất