Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  2631
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266446
NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG, AN NINH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
9 10 556

NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG, AN NINH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ

Thứ hai, 08.06.2020 06:39

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Hiệu trưởng
Trường Chính trị tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nhà trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương.

     Những năm vừa qua, Trường Chính trị tỉnh luôn hoàn thành toàn diện, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Tỉnh ủy giao; trong đó có nội dung đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng học viên của Trường (cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị - hành chính, các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức…)

        Đối với các lớp đào tạo Cao cấp Lý luận chính trị, do Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức, đặt tại Trường Chính trị tỉnh: Trong chương trình đào tạo Cao cấp Lý luận chính trị có môn học “Giáo dục quốc phòng, an ninh” (35 tiết giảng, 15 tiết thảo luận) và 01 chuyên đề bắt buộc “Chiến lược biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam hiện nay”. 

        Đối với các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, do Trường Chính trị tỉnh thực hiện theo chương trình quy định tại Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014, Quyết định số 3136-QĐ/HVCTQG ngày 14/7/2016, Quyết định số 8008-QĐ/HVCTQG ngày 24/12/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Trong chương trình có các chuyên đề giảng dạy – học tập về kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc phần học “Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội”, đó là: 

          - Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (08 tiết giảng, 02 tiết thảo luận);

          - Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an, ninh (04 tiết giảng, 02 tiết thảo luận);

          - Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (04 tiết giảng, 02 tiết thảo luận);

          Một số chuyên đề trong các phần học của chương trình có nội dung liên quan tới giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (04 tiết giảng và 03 tiết thảo luận); Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo (08 tiết); về phát triển văn hóa (04 tiết) và về chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay (04 tiết).

          Đối với các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 4) do Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy  thực hiện theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, trên cơ sở nội dung định hướng tại Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013  của Bộ Chính trị quy định về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong chương trình và kế hoạch tổ chức các lớp học này luôn ưu tiên thực hiện chuyên đề về “Chiến lược quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” (04 tiết). 

        Đối với các lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể (Thanh niên, Phụ nữ, Hội Nông dân…) do Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ và các đoàn thể của tỉnh thực hiện hằng năm; trong các chương trình bồi dưỡng và kế hoạch tổ chức lớp học luôn có chuyên đề “báo cáo tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế” gắn với “nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay” hoặc “tuyên truyền về Biển Đảo Việt Nam và đấu tranh bảo vệ chủ quyền Biển Đảo Việt Nam” (04 tiết).    

        Hằng năm, Nhà trường đảm nhận thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng, an ninh (08 tiết) cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ của 05 cơ quan: Trường Chính trị tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật, Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ và đơn vị Truyền tải điện Tây Bắc, theo Kế hoạch giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh và  huấn luyện tự vệ đã được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Việt Trì phê chuẩn. 

          Cùng với đó, Ban Giám hiệu nhà trường luôn chỉ đạo để các giảng viên thường xuyên lồng ghép hoạt động chuyên môn giảng dạy với nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại trường. Trong đó có các nội dung tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”; tuyên truyền “Luật An ninh mạng”, “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

          Từ thực tế tổ chức thực hiện các môn học, các chuyên đề về kiến thức quốc phòng - an ninh cho học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại trường trong những năm vừa qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường xác định:

          - Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh là nội dung quan trọng, đồng thời cũng là nhiệm vụ quan trọng hiện nay của nhà trường, được đặt trong tổng thể nội dung, chương trình giảng dạy – học tập thuộc các hệ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy định của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ. Do đó, Trường Chính trị tỉnh luôn quán triệt để giảng viên thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy, đảm bảo đúng, đủ nội dung chương trình và bổ sung, cập nhật quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước trong công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

          - Để thực hiện tốt các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh nói riêng, Trường Chính trị tỉnh luôn quan tâm xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên – nhân tố được xác định là quan trọng hàng đầu, quyết định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hiện nay nhà trường có tổng số 38 giảng viên, trong đó có 01 Tiến sĩ, 33 Thạc sĩ có kiến thức chuyên môn, năng lực công tác và ý thức chính trị tốt, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hằng năm, Trường Chính trị tỉnh cử đủ giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (đối tượng 2, đối tượng 3) theo quy định; cử đủ giảng viên đi bồi dưỡng, tập huấn chương trình, giáo trình, cập nhật kiến thức tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

          - Trường Chính trị tỉnh luôn quan tâm phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các huyện, thành, thị ủy; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh trong việc tổ chức các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị – hành chính. Phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể. Thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo, bồi dưỡng từ tuyển sinh, phối hợp xây dựng kế hoạch mở lớp, tổ chức giảng dạy – học tập, thi, kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả học tập … đến cấp văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên. Các khâu của quá trình quản lý đào tạo, bồi dưỡng đều được chỉ đạo, thực hiện theo tinh thần trách nhiệm, kịp thời, hiệu quả và đúng quy chế. Các môn học, phần học nói chung và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh nói riêng luôn hướng tới mục tiêu giáo dục ý thức chính trị, trách nhiệm nêu gương cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là học viên học tập tại trường. 

          - Tổ chức cho học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng đi nghiên cứu thực tế, các hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần nâng cao uy tín của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, “những quan điểm sai trái, thù địch”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ. Gắn lý luận với thực tiễn, tập trung làm tốt việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện học viên có nhận thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

          Trong những năm tới, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Trường Chính trị tỉnh xác định tập trung thực hiện các nhiệm trọng tâm, đó là:

          - Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo và hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về đổi mới nội dung, chương trình giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với đối tượng người học, loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng bổ sung, cập nhật kiến thức mới, vận dụng sáng tạo, tăng cường liên hệ thực tiễn; áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, tạo hứng thú nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức lý luận của các đối tượng người học.

          - Nghiêm túc thực hiện các Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm. Tiếp tục thực hiện tốt các phần học, môn học, chuyên đề về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị – hành chính và các chương trình bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho các đối tượng học viên của nhà trường.

          - Tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nhất là thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, gắn với hoạt động chuyên môn giảng dạy của nhà trường. 

          - Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng cho học viên trong tình hình mới. Xây dựng niềm tin ở người học về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đường lối, chủ trương, sự nghiệp đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hệ thống chính trị cơ sở. 

          - Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên nhà trường (gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng học viên), nhất là trong việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.  

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÔNG DÂN HỌC TẬP TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY
CẬP NHẬT NỘI DUNG “LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG” VÀO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC
CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất