Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2203
Hôm qua :  1593
Lượt truy cập : 2529768
NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 9 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
9 10 672

NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 9 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thứ tư, 01.09.2021 09:33

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Hiệu trưởng
Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 9 năm 2021” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành; Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã triển khai tới cán bộ, đảng viên, giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với công tác tuyên truyền trong tháng 9 năm 2021, gồm các nội dung trọng tâm:

1. Tiếp tục tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm góp phần tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong nhân dân, tích cực và thiết thực góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tuyên truyền về Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi các cấp năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, mọi người dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng. Tuyên truyền về kết quả phiên họp toàn thể đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khoá XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Tuyên truyền về kết quả và những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên nhà trường về Kế hoạch tổ chức các phòng trào thi đua năm 2021 và 5 năm 2021 – 2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Tiếp tục tuyên truyền nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (khóa XI, khóa XII); Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Trong đó, nhấn mạnh nội dung, yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa “học tập” và “làm theo”, vừa học vừa làm, vừa làm vừa học, trong học có làm, trong làm có học và lấy hiệu quả công việc làm thước đo kết quả “học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh”; các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, đơn vị cần tập trung xây dựng nguồn lực con người, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời phải huy động, động viên sức mạnh toàn dân, tổ chức lực lượng toàn dân để xây dựng và phát triển đất nước “phồn vinh, hạnh phúc”.

 3. Tiếp tục tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do tác động, ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời  của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự vào cuộc khẩn trương của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, lực lượng chức năng ở địa phương; sự đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của các chính sách hỗ trợ để những đối tượng thụ hưởng sớm nhận được kinh phí hỗ trợ theo chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID – 19, nhấn mạnh sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện Chiến lược vaccine nhằm đưa đất nước thoát khỏi dịch bệnh; tập trung tuyên truyền để mỗi người dân, mỗi gia đình nắm bắt, hiểu rõ, thực hiện phòng, chống dịch bệnh; không chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay; nêu cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc phương châm 5K + vaccine; ủng hộ. đóng góp vào Quỹ vaccine của Chính phủ, tham gia tích cực vào Chiến dịch tiêm vaccine phòng dịch COVID – 19.

Tuyên truyền, thực hiện Văn bản số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID – 19: Tại các cơ quan, đơn vị phải xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là trọng tâm, cấp bách và thường xuyên; những việc cơ quan, đơn vị cần làm để phòng, chống dịch COVID – 19; xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID – 19; Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống dịch COVID -19.   

4. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với hoạt động chuyên môn giảng dạy và công tác nghiên cứu khoa học. Thông tin, tuyên truyền về những kết quả quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhấn mạnh yêu cầu phát huy sức mạnh toàn dân, toàn hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng, các cơ quan truyền thông, báo chí, tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng, mọi người dân tích cực tham gia và nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng. Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta; đồng thời khẳng định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

5. Tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 9 năm 2021: Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2021); Kỷ niệm 119 năm ngày sinh (06/9/1902 – 06/9/2021) và 79 năm ngày mất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1942 – 06/9/2021); Kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Phú Thọ (08/9/1891 – 08/9/2021); Kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 – 10/9/2021); Kỷ niệm 91 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2021); Kỷ niệm 44 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc (20/9/1977 – 20/9/2021); Kỷ niệm 76 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2021).

Căn cứ nội dung định hướng trong tháng 9 năm 2021: Cán bộ, đảng viên – giảng viên Trường Chính trị tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy và chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19; thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GÓP PHẦN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HIỆU QUẢ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
TÌM HIỂU VỀ LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
QUAN ĐIỂM VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX
QUAN ĐIỂM VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP QUỐC GIA ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐIỂM MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN VỀ VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
ĐỊNH HƯỚNG VỀ THỰC HIỆN VÀ PHÁT HUY DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
QUAN ĐIỂM VỀ ĐỘNG LỰC VÀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất