Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  2203
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036770
NỘI DUNG CƠ BẢN HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
9 10 3619

NỘI DUNG CƠ BẢN HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thứ ba, 05.01.2021 08:45

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐUK ngày 28/12/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 04/01/2021, tại Hội trường - Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Quang Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung quán triệt học tập tại Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi, đảng ủy cơ sở thuộc Đảng bộ Khối và cán bộ, công chức của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

       Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhấn mạnh: Thông qua việc học tập nhằm quán triệt, tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020 - 2025. Triển khai học tập, thực hiện Nghị quyết phải gắn với phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên nhằm tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã đề ra. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; kết hợp nghe báo cáo viên giới thiệu với tự đọc, tự học là chính; cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung Nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Các cấp ủy cơ sở xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; đồng thời hướng dẫn, yêu cầu cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện viết thu hoạch sau khi được học tập Nghị quyết; định kỳ sơ kết nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ở các cấp ủy, cơ quan, đơn vị. 

       Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin báo cáo một số nội dung về Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

       Về thông tin Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (từ ngày 14 - 18/12/2020): Hội nghị đã thảo luận và thông qua nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trình Đại hội XIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư (khóa XII). Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tiếp tục thực hiện công tác nhân sự Đại hội XIII và thảo luận, cho ý kiến một số nội dung về tổ chức Đại hội XIII: về việc tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; về việc giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; về dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội XII; tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

       Về quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đánh giá tình hình 05 năm 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đứng tốp đầu về trình độ phát triển của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đạt được mục tiêu tổng quát của Nghị quyết đề ra. Tình hình chính trị, xã hội ổn định. Kinh tế tiếp tục phát triển đạt mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; lĩnh vực y tế có nhiều tiến bộ. Cải cách hành chính; sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở; sắp xếp lại cơ cấu tổ chức trong các sở, ngành được triển khai tích cực theo hướng tinh gọn, bước đầu ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đổi mới, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

       Một số bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020: Chú trọng làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thường xuyên đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đảm bảo đoàn kết, thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị; phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động nội lực, thực hiện tốt xã hội hóa; tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài; tăng cường hợp tác, liên kết, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái và bảo đảm an sinh xã hội; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

       Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025:

      Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và uy tín, dám nghĩ, dám làm, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy truyền thống đoàn kết, tính năng động và ý chí tự cường, khát vọng phát triển của nhân dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ; thực hiện khâu đột phá cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây dựng tỉnh Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Nghị quyết đã đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực: Kinh tế; văn hóa - xã hội; môi trường; xây dựng Đảng. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 06 nhiệm vụ trọng tâm, 08 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: Xây dựng, bổ sung cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ; nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng, phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ, phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, nâng cao chất lượng thông tin và văn học, nghệ thuật; nâng cao chất lượng công tác y tế, giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng; đẩy mạnh cải cách tư pháp, tích cực phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại. 

       Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 04-CTr/ĐUK ngày 31/12/2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; được phổ biến và thông qua tại Hội nghị, với các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đẩy mạnh đổi mới phương thức, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy dân chủ, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Các cấp ủy cơ sở căn cứ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị xây dựng Chương trình hành động, trong đó chú trọng đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể; các đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
KẾT QUẢ 02 NĂM THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 09-QĐi/TW CỦA BAN BÍ THƯ, TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12/2020 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
MỘT SỐ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC
MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
MỐI QUAN HỆ GIỮA THỰC HÀNH DÂN CHỦ VÀ TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ, BẢO ĐẢM KỶ CƯƠNG XÃ HỘI
CHỦ TRƯƠNG CỦA VIỆT NAM TRONG VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8/2020 GẮN VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA TỈNH PHÚ THỌ
KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH 5 NĂM LIỀN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất