Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  2138
Hôm qua :  1593
Lượt truy cập : 2529703
NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM VỚI Ý NGHĨA GIÁO DỤC, RĂN ĐE, CẢNH TỈNH
9 10 588

NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM VỚI Ý NGHĨA GIÁO DỤC, RĂN ĐE, CẢNH TỈNH

Thứ hai, 01.11.2021 01:12

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Hiệu trưởng
Ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW quy định về “Những điều đảng viên không được làm”, thay thế cho Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về những điều đảng viên không được làm. Quy định số 37-QĐ/TW giữ nguyên số lượng 19 điều như Quy định số 47-QĐ/TW, nhưng được xây dựng theo nhóm hành vi với các quy định chặt chẽ hơn, cụ thể hơn, ngắn gọn hơn và rõ nội hàm của hành vi. Với ý nghĩa giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, Quy định số 37-QĐ/TW nhằm tăng cương kỷ cương, kỷ luật trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương khóa XIII.

Trên cơ sở kế thừa quan điểm nhất quán và nội dung cơ bản của Quy định số 47-QĐ/TW về đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò tiên phong, gương mẫu và phẩm chất đạo đức của đảng viên, Quy định số 37-QĐ/TW đã sửa đổi, bổ sung những nội dung cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hiện nay. Quy định số 37-QĐ/TW sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể sau đây:

Điều 1: Trên cơ sở Điều 1 Quy định số 47-QĐ/TW và được bổ sung nội dung mới, đầy đủ hơn, theo đó đảng viên không chỉ “không được nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép”, mà còn “không được viết trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng”.

Điều 2: Được kế thừa từ Điều 7 Quy định số 47-QĐ/TW và bổ sung nội dung quy định rất quan trọng đối với đảng viên, đó là “không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng” và được diễn đạt đầy đủ “Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép”.

Điều 3: Nội dung quy định hoàn toàn mới, theo đó đảng viên không được “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”. Đây là quy định nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Điều 6: Được kế thừa từ Điều 5 Quy định số 47-QĐ/TW, có bổ sung nội dung mới, đó là đảng viên không được “đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý; kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo”.

Điều 9: Được kế thừa từ Điều 13 Quy định số 47-QĐ/TW và có bổ sung những nội dung mới nhằm cụ thể hóa Quy định của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, theo đó đảng viên không được “Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định”.

Điều 11: Được kế thừa từ Điều 8 Quy định số 47-QĐ/TW, có điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, trong đó có quy định đảng viên không được “Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Điều 12: Được kế thừa từ Điều 10 Quy định số 47-QĐ/TW và có bổ sung nội dung nhằm cụ thể hóa quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; theo đó đảng viên không được Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động dưới mọi hình thức đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, khen thưởng, phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chế độ, chính sách cán bộ trái quy định”.

Điều 13: Hầu hết nội dung được quy định mới nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, đảng viên không được “Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác”.

Nội dung các điều 4, 5, 7, 8, 10, 14 đến 19 của Quy định số 37-QĐ/TW về nội hàm cơ bản kế thừa nội dung đã đươc thể hiện trong Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đảng viên vi phạm Quy định số 37-QĐ/TW phải được xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Cùng với việc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội mà đảng viên là thành viên, mọi đảng viên cần phải chấp hành nghiêm túc Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Đây là yêu cầu rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có ý nghĩa giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức đảng; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐIỂM MỚI TRONG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
NHỮNG NHÂN TỐ CÓ Ý NGHĨA QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 10 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
HỘI NGHỊ THÔNG QUA DỰ THẢO QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VÀ BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VIỆT TRÌ TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 9 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GÓP PHẦN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HIỆU QUẢ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
TÌM HIỂU VỀ LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
QUAN ĐIỂM VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX
QUAN ĐIỂM VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP QUỐC GIA ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất