Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  1253
Hôm qua :  2228
Lượt truy cập : 2531046
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8/2020 GẮN VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
9 10 408

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8/2020 GẮN VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thứ bảy, 01.08.2020 12:21

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Hiệu trưởng
Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 8/2020” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành: Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt tới cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong hoạt động của Đảng bộ, cơ quan, các chi bộ khoa, phòng, đoàn thể nhà trường; đặc biệt là tăng cường giáo dục – tuyên truyền gắn với hoạt động chuyên môn giảng dạy của giảng viên. Yêu cầu đảng viên, giảng viên chủ động nghiên cứu, tích cực tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các lĩnh vực kinh tế - xã hội; trong đó xác định trọng tâm công tác tuyên truyền gắn với hoạt động chuyên môn giảng dạy, đó là:

1. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tuyên truyền nội dung Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ Mười Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 với nhiều quyết sách quan trọng, về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020. 

2. Tuyên truyền về phòng, chống đại dịch COVID – 19: Tuyên truyền về sự lãnh đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các khuyến nghị của Bộ Y tế; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ về phòng, chống dịch COVID – 19 trong bối cảnh tình hình phức tạp, nhiều nguy cơ dễ lây nhiễm trong các địa phương, nhất là các thành phố lớn. Cán bộ, đảng viên, mọi người dân cần chủ động, bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, không được lơ là, không chủ quan. Các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện của Thường trực Ban Bí thư, Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo. Thực hiện Công văn số 3278/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tiếp tục bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2363-CV/TU ngày 29/7/2020 của Tỉnh ủy Phú Thọ về phòng, chống dịch bệnh COVID – 19: Nêu cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đảng và Nhân dân trong phòng, chống đại dịch; phát huy mạnh mẽ phương châm 4 tại chỗ, bình tĩnh, chủ động ứng phó mọi tình huống; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; không gây hoang mang, mất ổn định; nắm tình hình và triển khai các biện pháp chặt chẽ, ngăn chặn hiệu quả tình trạng người nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Không tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đi tham quan, du lịch, học tập kinh nghiệm ngoài địa bàn tỉnh (cho đến khi có chỉ đạo mới). Hệ thống chính trị phải vào cuộc, mọi người dân phải cảnh giác, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19. Những nơi tập trung đông người, đặc biệt trên các phương tiện giao thông công cộng thì cần phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn …. Các địa phương tổ chức tốt việc quản lý dân cư, bảo đảm an ninh trật tự; bảo đảm bình ổn giá cả, hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân, không để tình trạng lộn xộn xảy ra trên địa bàn.

3. Tiếp tục tuyên truyền kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả triển khai học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020 “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền các gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị, trường học; góp phần nhân rộng, lan tỏa các gương điển hình trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư và trong toàn xã hội. 

4. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chủ động tuyên truyền, ý thức trách nhiệm đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu phản động, xuyên tạc trên Internet, mạng xã hội của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Giúp học viên, mọi người dân khi tiếp cận thông tin cần phân biệt, nhận diện đúng, sai; từ đó có thái độ dứt khoát và chủ động đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, thông tin xấu độc, góp phần xây dựng, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân; góp phần nâng cao nhận thức (đầy đủ hơn, sâu sắc hơn) về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – thực sự là nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh “phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

5. Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Khẳng định kết quả, tác động tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian vừa qua đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, chính quyền các cấp. Tuyên truyền về kết quả phiên họp thứ 18 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 về phòng, chống tham nhũng.

6. Tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam; các hoạt động trong khuôn khổ năm Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA 41, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021. Nhấn mạnh vai trò và các đóng góp tích cực của Việt Nam đối với ASEAN, Liên Hợp quốc trong các vấn đề khu vực và quốc tế; khẳng định uy tín quốc gia, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Tiếp tục tuyên truyền Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020. Tuyên truyền, phổ biến về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam liên quan đến biển, đảo; Các văn bản pháp luật quốc tế; thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, tổ chức quốc tế liên quan đến biển, đảo; Vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; Cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Phát triển kinh tế biển, đảo gắn với phát triển các khu đô thị ven biển, bảo vệ môi trường.  

7. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong tháng 8/2020 nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, học viên, người dân ý thức chính trị, tham gia các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/2020); kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020); kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2020); kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2020); kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ (28/8/1945 – 28/8/2020)…

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nội dung tuyên truyền theo định hướng của Đảng là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên – giảng viên Trường Chính trị tỉnh. Nhiệm vụ tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên và gắn với hoạt động chuyên môn giảng dạy, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác tư tưởng, phổ biến thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA TỈNH PHÚ THỌ
KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH 5 NĂM LIỀN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ
QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CƠ QUAN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG THEO LỜI DẠY CỦA BÁC
PHÚ THỌ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2020/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ, KẾT NỐI VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU SỐ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
VẬN DỤNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ
CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ CÁC VÙNG BIỂN CỦA QUỐC GIA VEN BIỂN THEO QUY ĐỊNH CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN NĂM 1982
CẬP NHẬT MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ, BỔ SUNG VÀO NỘI DUNG BÀI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC VÀ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất