Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  1714
Hôm qua :  2139
Lượt truy cập : 2813012
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
9 10 473

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thứ bảy, 02.07.2022 13:30

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 7 năm 2022” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành; Căn cứ nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch giảng dạy - học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị tỉnh quán triệt và triển khai tới cán bộ, đảng viên, giảng viên - tuyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với công tác tuyên truyền trong tháng 7 năm 2022 với các nội dung trọng tâm:

         1. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”. Tuyên truyền Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

         Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước: Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần chủ động, sáng tạo. Triển khai có hiệu quả và thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng,cũng như tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của đất nước đến năm 2025, năm 2030 và năm 2045; phát huy vai trò thúc đẩy nền tảng chính trị cho quan hệ song phương với các nước, góp phần nâng cao vị thế của Đảng và đất nước ta trên trường quốc tế.

         2. Tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV: Quốc hội đã xem xét một khối lượng lớn công việc, với sự đồng thuận, thống nhất rất cao, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2022 mà cả cho giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua 05 luật, 16 nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết chung của kỳ họp; Cho ý kiến về 06 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; về công tác lập pháp, về hoạt động giám sát tối cao; về công tác nhân sự và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia.

         Tuyên truyền Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025”, góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng, phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững; xác định công tác giảm nghèo góp phần quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững của đất nước, phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đặt con người là trung tâm của sự phát triển trong điều kiện mới; huy động nguồn lực toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

         Tuyên truyền Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”, nhằm thúc đẩy việc học tập suốt đời để con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả... trên cơ sở hình thành mô hình “Công dân học tập” nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công xã hội học tập.

         Tuyên truyền Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường”, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền giáo dục với tư tưởng phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; tăng đầu tư cho phát triển văn hóa, xây dựng văn hóa học đường tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tin, khát vọng, tự hào dân tộc đối với học sinh, sinh viên.

         3. Tuyên truyền đậm nét những nội dung quan trọng trong bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ tư với chủ đề “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới”. Tuyên truyền kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội trong 06 tháng đầu năm 2022 của cả nước và của tỉnh Phú Thọ: Theo Tổng cục Thống kê, GDP 06 tháng đầu năm 2022 tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng 2,04% của 06 tháng đầu năm 2020 và tốc độ tăng 5,74% của 06 tháng đầu năm 2021. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78% (đóng góp 5,07%); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,70%, (đóng góp 48,33%), trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 9,66%; khu vực dịch vụ tăng 6,60%, (đóng góp 46,60%).Về cơ cấu nền kinh tế 06 tháng đầu năm 2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỉ trọng 11,05%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 39,30%; khu vực dịch vụ chiếm 40,63%. 

        Các hoạt động kinh tế của tỉnh Phú Thọ tiếp tục đà phục hồi và phát triển nhanh, một số chỉ tiêu thực hiện 06 tháng đầu năm 2022 đạt mức cao (GDP tăng trưởng 7,8%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,8%; giá trị xuất khẩu đạt 5,8 tỷ USD, mức cao so với 02 năm gần đây); nhiều lĩnh vực sản xuất trên đà phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Việc thu hút đầu tư, tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng, các dự án sản xuất có nhiều chuyển biến; vốn huy động từ nguồn vốn đầu tư công, đầu tư tư nhân tiếp tục đạt mức cao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 16.416 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ (đạt 43% kế hoạch); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.592,3 tỷ đồng, đạt 81,3% dự toán HĐND tỉnh giao; bằng 138% so với cùng kỳ; tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 70,6% (Kế hoạch năm 2022 là 70,7%); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,5% (Kế hoạch là 93,5%).

         4. Tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị;kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói, giảm nghèo; đấu tranh, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật trong cán bộ, đảng viên.Thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tỉnh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

        5. Tiếp tục tuyên truyền về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 gắn với thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về chương trình phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; bảo đảm sản xuất kinh doanh an toàn, thích ứng với các diễn biến của dịch bệnh; bảo đảm vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống nhân dân.

        Tiếp tục tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong nhân dân đối với việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi. Tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên và các tổ chức đoàn thể, người có uy tín và đồng bào các dân tộc thiểu số; chức sắc, chức việc và đồng bào có tôn giáo tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Tuyên truyền về sự chủ động, tự giác tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Tuyên truyền việc triển khai hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

        6. Tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 7 năm 2022: Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2022); Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) nhằm ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì dân, vì nước; tuyên truyền các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa’, những việc làm thiết thực của các cấp, các ngành, các địa phương, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, sự chia sẻ của người dân đối với những cống hiến to lớn, nhưng hy sinh mất mát của các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ. Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động; các tấm gương lao động tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, cũng như truyền thống của công nhân, viên chức, lao động trên quê hương Đất Tổ. Tuyên truyển kỷ niệm 27 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2022); 34 năm Ngày Dân số Thế giới (11/7/1987 - 11/72022); Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022); 76 năm ngày truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2022), 60 năm ngày truyền thống Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).

         Căn cứ nội dung định hướng trong tháng 7 năm 2022: Các chi bộ, khoa, phòng, cán bộ, đảng viên, giảng viên - tuyên truyền viên Trường Chính trị tỉnh cần thực hiện tốt quy chế hoạt động chuyên môn, thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhiệm vụ giảng dạy - học tập. Đồng thời chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CẬP NHẬT NỘI DUNG MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI VÀO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CẦN VẬN DỤNG VÀO BÀI GIẢNG “ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI” TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG QUÝ 1 NĂM 2022
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
VẬN DỤNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC “XÂY DỰNG ĐẢNG” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất