Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  414
Hôm qua :  300
Lượt truy cập : 2215484
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 11 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
9 10 172

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 11 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thứ năm, 03.11.2022 23:43

ThS Nguyễn Văn Nhạ
Phó Hiệu trưởng
Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 11 năm 2022” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành; Căn cứ nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch giảng dạy - học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị tỉnh quán triệt và triển khai tới cán bộ, đảng viên, giảng viên - tuyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với công tác tuyên truyền trong tháng 11 năm 2022 với các nội dung trọng tâm:

1. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 5 khóa XIII. Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đã thảo luận, xem xét và cho ý kiến về những vấn đề rất cơ bản và quan trọng, về: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.  

Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ: Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng; Phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực; Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; các chuyến thăm Việt Nam của nguyên thủ các nước trên thế giới và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thăm các nước. 

Tuyên truyền về chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (30/10 - 01/11/2022) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Đây là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng đối với hai nước, có ý nghĩa chiến lược trong việc đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc sang giai đoạn mới. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đi sâu trao đổi ý kiến và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về quan hệ hai Đảng, hai nước Việt - Trung và tình hình quốc tế, khu vực hiện nay. Hai bên ký kết 13 văn kiện hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương; Ra tuyên bố chung hai nước “về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc”. Kết quả thành công tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thêm động lực và đưa quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc sang giai đoạn mới, lên một tầm cao mới, mang lại lợi ích tốt hơn cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

3. Tuyên truyền về kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV (khai mạc ngày 20/10, dự kiến bế mạc ngày 15/11, với 21 ngày làm việc). Theo chương trình, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định các nội dung quan trọng: Xem xét các báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023; Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; Xem xét, thông qua 07 dự án luật, 03 dự thảo nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật; đồng thời thảo luận, cho ý kiến 07 dự án luật khác; Xem xét, quyết định công tác nhân sự;  Xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

4. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tỉnh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để nhìn nhận và có trách nhiệm, ý thức trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để mỗi cán bộ, đảng viên dù công tác ở cương vị nào cũng cần nâng cao cảnh giác với các thế lực thù địch và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với việc bảo đảm “giữ vững bên trong”. Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

5. Tuyên truyền ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10: Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là ngày Chuyển đổi số quốc gia. Việc tổ chức ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia; thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cũng như người dân và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân, bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số quốc gia. Năm 2022 là năm đầu tiên ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung vào phát động các sáng kiến, giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số… mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4; nâng cao ý thức của người dân, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Tuyên truyền trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, người dân, địa bàn dân cư cùng nhau hành động, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ, ý thức phòng bệnh, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe của cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch: Khẩu trang, khử khuẩn, vaccine, thuốc, điều trị, công nghệ và các biện pháp theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền tại Trung ương và địa phương.

6. Tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 11 năm 2022: Kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2022); Kỷ niệm 202 năm ngày sinh Ph.Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2022); Kỷ niệm 76 năm ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/1946 - 09/11/2022); Kỷ niệm ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc và 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022); Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2022); Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022); Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản (17/11/1952 - 17/11/2022); Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), gắn với tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ (1957 - 2022).

Căn cứ nội dung định hướng trong tháng 11 năm 2022: Các chi bộ, khoa, phòng, cán bộ, đảng viên, giảng viên, tuyên truyền viên Trường Chính trị tỉnh cần thực hiện tốt quy chế hoạt động chuyên môn, thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhiệm vụ giảng dạy - học tập. Đồng thời chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay. 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY PHÚ THỌ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW “VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT...''
CẢI THIỆN MẠNH MẼ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH - KHÂU ĐỘT PHÁ XÂY DỰNG PHÚ THỌ TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN HÀNG ĐẦU VÙNG TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
CẬP NHẬT NỘI DUNG MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI VÀO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CẦN VẬN DỤNG VÀO BÀI GIẢNG “ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI” TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG QUÝ 1 NĂM 2022
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất