Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  18
Hôm nay :  316
Hôm qua :  1151
Lượt truy cập : 2160496
ĐIỂM MỚI TRONG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
9 10 245

ĐIỂM MỚI TRONG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thứ hai, 01.11.2021 08:02

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Hiệu trưởng
Báo cáo chính trị và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại Đại hội XIII đã xác định mười nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản về xây dựng Đảng trong 5 năm 2021 – 2025, đó là: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây đựng Đảng về đạo đức; đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ chức; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Trong mỗi nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trên có những điểm mới được bổ sung và nhấn mạnh trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng:

1. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị: “Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; Văn kiện bổ sung điểm mới “Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.180). Đại hội XIII cũng đã bổ sung, nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp về: Nâng cao bản lĩnh và năng lực dự báo tình hình, về tổ chức thực hiện nghị quyết và về thực hành dân chủ trong công tác xây dựng Đảng. Yêu cầu Đảng phải nâng cao năng lực dự báo và chất lượng công tác hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại; “Kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa, triển khai đúng đắn, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khắc phục những yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện”; “Thực hành dân chủ trong Đảng gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.181). 

2. Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả. Bổ sung, nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp mới về nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: “Nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác; xử lý đúng dắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội. Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.181). Chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, sớm kết luận những vấn đề lý luận đã chín, đã rõ để phát triển, hoàn thiện đường lối, chủ trương xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, “Tổng kết thực tiễn 40 năm đổi mới để bổ sung, phát triển lý luận của Đảng” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2021, t.2, tr.235). Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

3. Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức: Nêu cao tinh thần tự giác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. “Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào cách mạng” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.183). Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi tiền tài, vật chất, danh vọng. Hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng theo tinh thần “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; “Cổ vũ, biểu dương các gương sáng về đạo đức, tạo ảnh hưởng sâu rộng trong Đảng và xã hội” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.184).

4. Đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ chức, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị: “Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức của hệ thống chính trị. Tổng kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị, khắc phục sự chồng chéo và những bất hợp lý trong tổ chức của Đảng và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.185). Việc hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị cần phù hợp tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu hiện nay. Việc tinh giản biên chế trong tổ chức bộ máy cần gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Đại hội XIII nhấn mạnh “Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.185). 

5. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác các loại hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với tiến trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị”, “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng trong việc giáo dục, quản lý, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sinh hoạt của chi bộ” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.186). Nâng cao chất lượng, tính tiên phong, gương mẫu và phẩm chất đạo đức của đội ngũ đảng viên. Đảm bảo thực chất trong đánh giá, xếp loại đảng viên; phát hiện, bồi dưỡng, phát huy vai trò của những đảng viên ưu tú, có triển vọng, chuẩn bị nguồn cán bộ chủ chốt các cấp.

6. Tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.187). Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; xử lý nghiêm minh, đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ có vi phạm. Kiên quyết phòng, chống các biểu hiện bè phái, “lợi ích nhóm” và lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng để xuyên tạc sự thật, kích động, gây rối, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ.

7. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng: “Đổi mới phương pháp, quy trình, kỹ năng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đảm bảo khách quan, dân chủ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, thận trọng, chặt chẽ, khả thi, trong đó tập trung vào cơ chế, biện pháp chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên”, “Triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.189). Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát, thanh tra, kiểm toán nhà nước và điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật; giám sát của Đảng với giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng phí nguồn lực, không hiệu quả trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát.

8. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng: “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận; có cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.189). Phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tổ chức có hiệu quả, thực chất việc nhân dân tham gia giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên “Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.192). 

9. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.193). Đại hội XIII xác định các giải pháp để “không muốn tham nhũng”, “không thể tham nhũng”, “không dám tham nhũng”, “không cần tham nhũng”; theo đó phải kiên trì giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết, văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng, xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Từng bước mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí.

10. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Tiếp tục cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng ở tất cả các cấp bằng quy chế, quy định, quy trình cụ thể và công khai để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, giám sát việc thực hiện. “Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện phân cấp, phân quyền, chống tha hóa quyền lực, có cơ chế để các địa phương phát huy quyền chủ động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thống nhất của Trung ương” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.193). Đổi mới phương pháp, tác phong, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở; xây dựng và thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, bám sát thực tiễn, cầu thị, học hỏi, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh sẽ giúp cho Đảng có được niềm tin, mối quan hệ mật thiết với nhân dân, khơi dậy được tiềm năng sáng tạo, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy được các nguồn lực, sức mạnh và quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, nhà nước, hệ thống chính trị; đáp ứng ngày càng tốt hơn sự kỳ vọng của nhân dân và xứng đáng với niềm tin của nhân dân đã dành cho Đảng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NHỮNG NHÂN TỐ CÓ Ý NGHĨA QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 10 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
HỘI NGHỊ THÔNG QUA DỰ THẢO QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VÀ BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VIỆT TRÌ TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 9 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GÓP PHẦN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HIỆU QUẢ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
TÌM HIỂU VỀ LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
QUAN ĐIỂM VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX
QUAN ĐIỂM VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP QUỐC GIA ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐIỂM MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN VỀ VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất