Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  2186
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036753
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY PHÚ THỌ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW “VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT...''
9 10 676

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY PHÚ THỌ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW “VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT...''

Thứ ba, 25.10.2022 08:18

ThS. Đỗ Quỳnh Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” là một trong những Nghị quyết quan trọng.

     Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đề ra mục tiêu tổng quát: Hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và 2030, 06 nhóm giải pháp:

      1. Thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

      2. Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

      3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai.

     4. Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

      5. Tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất.

      6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quản lý và sử dụng đất.

     Trên cơ sở những nguyên tắc nền tảng về đất đai như chế độ sở hữu toàn dân, vai trò đại diện sở hữu toàn dân và quản lý của Nhà nước, Nghị quyết số 18-NQ/TW có một số chủ trương mới, điển hình như: Bỏ khung giá đất, xây dựng cơ chế và phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; áp dụng mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng hoặc bỏ hoang đất. Những điểm mới của Nghị quyết hướng đến mục tiêu hoàn thiện, nâng cao hiệu quả các quy định quản lý nhà nước, phát huy các yếu tố động lực thị trường trong điều chỉnh các hành vi và quan hệ các chủ thể liên quan đến đất đai. 

     Có thể khẳng định, Nghị quyết ra đời là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết là cơ sở để ban hành các chính sách giúp giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất, khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí, bảo đảm hài hoà lợi ích của nhân dân, của nhà đầu tư và lợi ích của quốc gia, Nhà nước. Giải quyết tốt mối quan hệ đó trong quản lý và sử dụng đất sẽ giúp giảm thiểu được lãng phí, tiêu cực, tranh chấp có liên quan đến đất đai, từ đó đất đai sẽ được sử dụng hiệu quả và bền vững, tạo động lực đưa nước ta phát triển.

     Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 31/8/2022 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Chương trình đề cập rõ quan điểm chỉ đạo của tỉnh Phú Thọ là:

     - Đất đai là tư liệu sản xuất thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, thực hiện quyền sở hữu thông qua việc quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng và quy định thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất... Quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm dúng quy định, quy trình, lợi ích chung, công khai, minh bạch, hiệu quả và bền vững.

     - Xây dựng và ban hành các quy định, chính sách đất đai theo thẩm quyền, phù hợp điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh; thực hiện phân cấp, phaan quyền trách nhiệm quản lý phù hợp quy định pháp luật... Kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng tham nhũng, tiêu cực, đầu cơ, sử dụng đất lãng phí, không đưa đất vào sử dụng.

     - Nâng cao vai trò, trách nhiệm năng lực cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân và các tranh chấp liên quan đến đất đai.

     - Kiện toàn bộ máy quản lý đất đai và dịch vụ công về đất đai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quarn lý nhà nước về đât đai; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bảo dảm phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

     - Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong việc xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh.

     Chương trình hành động của Tỉnh ủy Phú Thọ đã đề ra mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và06 nhóm giải pháp phù hợp với nước ta, đồng thời gắn với tỉnh Phú Thọ, đó là: Thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất; Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quản lý và sử dụng đất.

     Chương trình hành động của Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phổ biến, tuyên truyền, triển khai nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW và chương trình hành động của Tỉnh ủy để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CẢI THIỆN MẠNH MẼ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH - KHÂU ĐỘT PHÁ XÂY DỰNG PHÚ THỌ TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN HÀNG ĐẦU VÙNG TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
CẬP NHẬT NỘI DUNG MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI VÀO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CẦN VẬN DỤNG VÀO BÀI GIẢNG “ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI” TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG QUÝ 1 NĂM 2022
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
VẬN DỤNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC “XÂY DỰNG ĐẢNG” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất