Thứ sáu, 17.05.2024 GMT+7

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người “là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”(1). Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người chiến sĩ Cộng sản quốc tế mẫu mực, Danh nhân văn hoá thế giới. Mặc dù đã đi xa nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm, nhận thức, tư tưởng chỉ đạo rất cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay. Đó là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại.

Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng, là những phẩm chất cao quý của một người cách mạng. Đó là: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Cần: Là cần cù, chăm chỉ, tận tụy, hết lòng hết sức vì công việc chung, vì nước, vì dân. Kiệm: Là tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí, nhất là đối với của công. Liêm: Là thanh liêm, giữ liêm sỉ, danh dự, trong sạch, trong sáng. Chính: Là chính trực, ngay thẳng, khẳng khái, không quỵ luỵ, cúi luồn, giữ sĩ khí của một người quân tử, chính khách. Chí công vô tư: Là làm việc vì sự nghiệp chung, đặt lợi ích công lên trên hết, trước hết; không tư lợi, vụ lợi, không vì lợi ích riêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng. 

Phong cách Hồ Chí Minh là lối sống, tác phong khiêm tốn, giản dị, cầu thị, gần dân, trọng dân, tin dân, học dân, làm việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân; là đầy tớ của dân chứ không phải "làm quan nhân dân", không được lên mặt "làm quan cách mạng". Theo Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, ra sức tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ, trở thành những con người có văn hoá, có liêm sỉ, "tận trung với Đảng, tận hiếu với Dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Trong Điếu văn vĩnh biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh (9/1969), chúng ta đã thề: "Suốt đời học tập đạo đức tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch. Noi gương Người, toàn thể nhân dân ta, thanh niên ta nguyện ra sức trau dồi mình thành những con người mới, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội mới, mang lá cờ bách chiến, bách thắng của Hồ Chủ tịch tới đích cuối cùng”.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Cùng với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta”. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam, quyết tâm phấn đấu xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hiện nay, Đảng ta đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với mục đích làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội.

Nhận thức rõ  tầm quan trọng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng ủy - Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã quán triệt, triển khai nghiêm túc việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các chuyên đề học theo Bác của từng năm; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên...đã đạt hiệu quả cao, quan trọng, khá toàn diện, thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của nhà trường  (Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác nghiên cứu khoa học; trong xây dựng đội ngũ; hoạt động của các tổ chức đoàn thể…) với nhiều cách làm mới, sáng tạo. Đồng thời, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, sớm đưa Trường Chính trị đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư “Về Trường Chính trị chuẩn”.

Những kết quả của Đảng bộ, nhà trường trong quá trình học và làm theo Bác giai  đoạn 2021- 2023: 100% cán bộ, đảng viên, viên chức đều hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đảng bộ nhà trường, hằng năm đều đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- 01 tập thể đơn vị phòng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen

- Hằng năm, đều có các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; có từ 4 - 6 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 02 tập thể đạt danh hiệu  tập thể lao động xuất sắc; 100% cán bộ, đảng viên nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Trên tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, giảng viên nhân viên và học viên. Từ đó, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong thời gian tới, Đảng bộ nhà trường cần tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, Đảng ủy - Ban Giám hiệu tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường về nội dung, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những giá trị to lớn trong tư tưởng của Người; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường được Tỉnh ủy - UBND tỉnh và cấp ủy cấp trên giao cho.

Hai là, Trong thời gian tới, Đảng ủy - Ban Giám hiệu tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 các khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và các văn bản của cấp ủy cấp trên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, nhà trường.

Ba là, các cấp ủy trong Đảng bộ nhà trường cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đất Tổ đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn hiện nay”

Bốn là, Đảng bộ tiếp tục  nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ðảng, đây được xác định là khâu mấu chốt để thực hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên; chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Năm là, Mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường, phải tự giác , thường xuyên, liên tục học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các nội dung học tập theo Bác phải được đưa vào sinh hoạt chi bộ, trở thành nền nếp. Thường xuyên trao đổi, thảo luận, tự phê bình, phê bình, đóng góp ý kiến xây dựng cho cán bộ lãnh đạo, tổ chức đảng. Mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên phấn đấu tự tu dưỡng, rèn luyện theo những chuẩn mực đạo đức được xây dựng ở địa phương, cơ quan, đơn vị, trong từng tổ chức đảng.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu, hy sinh không ngừng vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2024), mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ và mỗi người dân Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, nhân lên những điều tốt đẹp để cả dân tộc ta là “một rừng hoa đẹp”, xây dựng và phát triển đất nước, lan tỏa và góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.

ThS Nguyễn Thị Thúy Hồng

                                                    Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng

       Tài liệu tham khảo

1) Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/dien-van-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-tai-le-ky-niem-130-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-458617/

(2) Báo cáo đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên từ năm 2021-2023 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ

(3) Quyết định số 560/QĐ-TTg , ngày 24/5/2023 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen cho các tổ chức,

cá nhân có thành tích từ 2018-2022

(4) Quyết định số 509/QĐ-UBND, ngày 8/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân có thành tích

(5) Quyết định số 365/QĐ-UBND, ngày 15/2/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ  về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích

(6) Quyết định số 474/QĐ-UBND, ngày 9/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ  về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=dang-bo-truong-chinh-tri-tinh-phu-tho-tiep-tuc-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com