Thứ năm, 18.05.2023 GMT+7

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại Kỳ họp thứ tư, ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có 06 chương, 91 điều quy định về nội dung, phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

         Ngày 08/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 1625/KH-UBND về “Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”, nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan trong việc triển khai thi hành “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thi hành, thực hiện “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”. Kế hoạch yêu cầu nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai thi hành Luật; xác định lộ trình cụ thể để đảm bảo từ ngày 01/7/2023 “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở” và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật được thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

         Kế hoạch số 1625/KH-UBND xác định các nội dung cụ thể, đó là:

         (1). Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung của “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở” (Luật), bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật; Tổ chức tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức tập huấn chuyên đề về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật.

         (2). Xây dựng văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở” và xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở: Ủy ban nhân dân các cấp trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên phạm vi địa bàn quản lý, thời gian thực hiện năm 2024; Các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, thời gian hoàn thành quý 4 năm 2023.

         (3). Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm thi hành thống nhất, đồng bộ “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”, thời gian hoàn thành: tháng 10 năm 2023.

          Trường Chính trị tỉnh có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Trường Chính trị tỉnh luôn thực hiện tốt Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị và Quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ban hành kèm theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Đồng thời, trong mọi hoạt động, nhà trường luôn quan tâm thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, các đơn vị khoa, phòng; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, viên chức, người lao động trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị; những việc phải công khai để cán bộ, viên chức, người lao động được biết; những việc cán bộ, viên chức, người lao động tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan quyết định; những việc cán bộ, viên chức, người lao động giám sát, kiểm tra…, theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”.

         Thực hiện Kế hoạch số 1625/KH-UBND, ngày 08/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về “Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”, Trường Chính trị tỉnh xác định trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Kế hoạch, bao gồm:

         Quán triệt, phổ biến tới toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, học viên nhà trường về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật. Quán triệt để các khoa chuyên môn, trước nhất là khoa Nhà nước và pháp luật, Chi hội Luật gia nhà trường, các giảng viên, báo cáo viên tích cực, chủ động và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, tuyên truyền nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 nói riêng, gắn với hoạt động chuyên môn giảng dạy - học tập của nhà trường; Tổ chức hội thảo, giới thiệu, sinh hoạt chuyên môn với chủ đề cập nhật các nội dung của Luật vào các chuyên đề, bài giảng thuộc các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường; Viết bài tuyên truyền về Luật trên trang thông tin điện tử, Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” của nhà trường; viết bài tuyên truyền gửi đăng tin trên các báo địa phương, trung ương, bản tin thông tin của Vụ các trường Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ….

         Triển khai xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ ở Trường Chính trị tỉnh, hoàn thành trong quý 4 năm 2023 theo Kế hoạch, yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh (giao phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu dự thảo). Định hướng nội dung xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường, bao gồm: (1) Công khai thông tin trong hoạt động của nhà trường, những việc người đứng đầu cơ quan phải công khai, hình thức công khai, trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công khai; (2) Những nội dung cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động bàn và quyết định; hình thức cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động bàn và quyết định; tổ chức Hội nghị cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động nhà trường; trách nhiệm trong việc tổ chức để cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động bàn, quyết định và thực hiện quyết định của tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động; (3) Những nội dung cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động tham gia ý kiến trước khi người đứng đầu cơ quan quyết định; hình thức cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động tham gia ý kiến; trách nhiệm trong việc tổ chức để cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động tham gia ý kiến; (4) Nội dung cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động kiểm tra, giám sát; hình thức cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động kiểm tra, giám sát; xử lý kết quả kiểm tra, giám sát của cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động; trách nhiệm trong việc bảo đảm để cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động thực hiện kiểm tra, giám sát; (5) Cụ thể hóa quy định về Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường; kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; trách nhiệm trong việc bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở Trường Chính trị tỉnh. Việc xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ ở Trường Chính trị tỉnh phải căn cứ vào quy định của Luật, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của ngành Nội vụ, bám sát chức năng, nhiệm vụ của nhà trường và Quy chế đào tạo trung cấp lý luận chính trị, Quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

         Định kỳ hằng năm, thực hiện trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quy chế thực hiện dân chủ ở Trường Chính trị tỉnh với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định, gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế và kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể, cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động nhà trường trong việc thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.  

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=thuc-hien-ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-thuc-hien-dan-chu-o-co-so
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com