Thứ tư, 15.03.2023 GMT+7

CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1 NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch công tác quý 1 năm 2023 của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh; Kế hoạch số 01-KH/SHCĐ ngày 10/3/2023 sinh hoạt chuyên đề quý 1 năm 2023 của Chi bộ khoa Lý luận cơ sở, Chi bộ khoa Lý luận cơ sở đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề vào chiều ngày 15/3/2023 tại Văn phòng khoa với chủ đề: Chi bộ khoa Lý luận cơ sở nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết số 29-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào giảng dạy Chương trình Trung cấp lý luận chính trị”.

     Dự buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ khoa Lý luận cơ sở có đồng chí Hoàng Tiến Điệp - ĐUV, Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể đảng viên của chi bộ.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề quý 1/2023 của khoa Lý luận cơ sở

     Đồng chí Bí thư Chi bộ nêu rõ mục đích, yêu cầu, thông qua và quán triệt các nội dung của buổi sinh hoạt chuyên đề; đồng thời, định hướng nội dung trọng tâm để các đảng viên tham luận và đóng góp ý kiến. Đảng viên chi bộ thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, khoa học, nhiệt tình trong chuẩn bị tham luận và trao đổi ý kiến thảo luận.

     Các tham luận của đảng viên đều tập trung nêu rõ nội dung và gợi ý cách vận dụng Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” vào giảng dạy các phần học: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học và Kiến thức bổ trợ trong Chương trình Trung cấp Lý luận chính trị. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng nhấn mạnh những nội dung nhất thiết phải cập nhật, bổ sung trong quá trình giảng dạy để bài giảng đảm bảo tính thời sự và theo đúng quan điểm chỉ đạo mới nhất tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay.

     Buổi sinh hoạt chuyên đề đã diễn ra nghiêm túc, dân chủ, hiệu quả đảm bảo mục tiêu, yêu cầu và mang ý nghĩa thiết thực cả về hoạt động nghiên cứu tuyên truyền nghị quyết của Đảng và cả về hoạt động chuyên môn. Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề này, mỗi đảng viên của chi bộ một lần nữa được nghiên cứu, tìm hiểu thêm về Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đồng thời cũng được trao đổi, học hỏi lẫn nhau về cách tiếp cận, khai thác và đưa những nội dung trong Nghị quyết của Đảng vào bài giảng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của giảng viên giảng dạy lý luận chính trị.  

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=chi-bo-khoa-ly-luan-co-so-to-chuc-sinh-hoat-chuyen-de-quy-1-nam-2023
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com