Thứ ba, 22.11.2022 GMT+7

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG LÀ NHÂN TỐ HÀNG ĐẦU QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” gồm 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên tầm cao lý luận về những vấn đề căn cốt của CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Trong đó, tư tưởng về sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là tư tưởng xuyên suốt trong cuốn sách. Điều này thể hiện trong tất cả các bài viết, biểu đạt trực tiếp nhất ở bài “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta” được Tổng Bí thư phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào ngày 09/12/2021.

     Đề cập công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bài viết tập trung làm rõ 03 vấn đề: Thứ nhất, vì sao Hội nghị Trung ương 4 tiếp tục bàn về việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng? Thứ hai, những tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 là gì? Thứ ba, chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng? Với cách tiếp cận trên, bài viết lý giải các vấn đề một cách ngắn gọn, súc tích, toàn diện, ở cả góc độ lý luận và thực tiễn.

     “Vì sao Hội nghị Trung ương 4 tiếp tục bàn về việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng?”, Tổng Bí thư khẳng định: “Công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp nước ta”. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Minh chứng cho điều này, bài viết chỉ rõ: Từ khi bước vào công cuộc đổi mới năm 1986, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, các Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đều bàn và ban hành những nghị quyết, kết luận, quy định hết sức quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lần sau sâu sắc, toàn diện và cụ thể, rõ ràng hơn so với lần trước. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng cũng còn những hạn chế, khuyết điểm. Nguyên nhân có nhiều, nhưng chủ yếu là do khâu tổ chức thực hiện chưa tốt, liên quan đến vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu.

     Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường. Ở trong nước, dù đạt những thành tựu rất quan trọng, rất đáng tự hào, nhưng đất nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế, yếu kém. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn tiếp tục điên cuồng chống phá bằng những âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc, tinh vi, nguy hiểm, xảo quyệt. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII đã đề ra, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ; nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

     Những tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 là gì? Bài viết đã đưa ra 04 điểm đáng chú ý như sau:

     Một là, sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi; chủ động tiến công mạnh mẽ hơn về tư tưởng chỉ đạo. Theo đó, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã mở rộng, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và các cấp uỷ, tổ chức đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan thực thi pháp luật, những đối tượng có chức, có quyền, những nơi có nhiều đặc quyền, đặc lợi, kể cả các cơ quan có chức năng phòng, chống tham những, tiêu cực. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi còn phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái và những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, bổ sung, làm rõ hơn hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, “tiêu cực”; xác định các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến hiện tượng này.

     Hai là, mục tiêu được xác định lần này cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     Ba là, bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới. Bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII bổ sung, nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

     Bốn là, bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Đảng ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Hệ thống pháp luật của Nhà nước đang từng bước được hoàn thiện, nhất là pháp luật về cán bộ, công chức, thi đua, khen thưởng. Các thiết chế thực hiện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng được mở rộng toàn diện và đồng bộ hơn.

     Phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bài viết đã nhấn mạnh 06 vấn đề:

     Thứ nhất, phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của kết luận và quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

     Thứ hai, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện.

     Thứ ba, phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, đồng thời có trọng tâm trọng điểm.

     Thứ tư, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm.

     Thứ năm, phải đặt việc thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, XIII trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ… Quán triệt, xử lý thật tốt mối quan hệ hữu cơ, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau giữa phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

     Thứ sáu, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc khó, phức tạp, nhưng không thể không làm, phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ; làm thường xuyên, liên tục; làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hằng ngày.

     Như vậy, bài “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” đúc kết nhiều vấn đề về công tác xây dựng Đảng; chứa đựng các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, cần được quán triệt sâu sắc, triển khai hành động thống nhất, hiệu quả.

     Đối với khoa Xây dựng Đảng của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, việc nghiên cứu, cập nhật các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào bài giảng là công việc mang tính thường xuyên, được đội ngũ giảng viên thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, hiệu quả. Với tác phẩm của Tổng Bí thư, nhận thức đây là một tài liệu quan trọng, Lãnh đạo khoa đã sớm trang bị tài liệu, đồng thời yêu cầu các giảng viên chủ động nghiên cứu, vận dụng vào giảng dạy, nhất là học phần Xây dựng Đảng vì có nhiều nội dung liên quan trực tiếp. Để chuyển tải được nội dung, tinh thần bài “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” vào giảng dạy học phần Xây dựng Đảng, giảng viên cần nắm vững và thực hiện tốt một số vấn đề sau:

     Thứ nhất, việc nghiên cứu, vận dụng nội dung bài viết cần được thực hiện đồng thời với nghiên cứu nội dung Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng Đảng và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

     Trong bài viết của Tổng Bí thư, các vấn đề được đề cập ở tầm khái quát, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều khía cạnh của công tác xây dựng Đảng. Điều đó đòi hỏi giảng viên phải vừa nắm vững nội dung bài viết, vừa nắm vững Kết luận 21, Quy định 37; đảm bảo những vấn đề mang tính khái quát được làm rõ bằng những nội dung cụ thể, chi tiết. Sự vững vàng, sâu sắc trong nắm bắt các quan điểm, chủ trương, nhiệm  vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng sẽ là tiền đề giúp giảng viên vận dụng đúng đắn, hiệu quả bài viết của Tổng Bí thư vào giảng dạy.

     Thứ hai, chú trọng chuyển tải tinh thần bài viết cùng những tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác xây dựng Đảng vào các bài giảng.

     Trong giảng dạy học phần Xây dựng Đảng nói riêng và các học phần khác nói chung, giảng viên khoa Xây dựng Đảng cần lan tỏa thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư về quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tinh thần đấu tranh không khoan nhượng trước các biểu hiện suy thoái, tiêu cực, phải xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Đặt trong sự kết nối đó, bài “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta” thể hiện sự nhất quán cho tinh thần, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác xây dựng Đảng. Tổng Bí thư đã chỉ rõ, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó, rất phức tạp nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ, “Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là: Tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại. Có những việc không thể chỉ làm một lần là xong. Ngược lại, phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ; làm thường xuyên, liên tục, làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hàng ngày”.

     Giảng viên khoa Xây dựng Đảng cần phân tích và làm rõ cho học viên về nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở đóng vai trò quan trọng. Như đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ ra, một trong những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng chủ yếu là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu chưa quyết tâm và có biện pháp chỉ đạo đủ mạnh, còn thụ động, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; có biểu hiện thờ ơ, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân.

     Rõ ràng, nhận thức, tinh thần, thái độ là những nhân tố chủ quan tác động to lớn đến chất lượng công tác xây dựng Đảng; sự vững mạnh của toàn Đảng phụ thuộc vào sự vững mạnh của từng tổ chức đảng. Trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, không ai được đứng ngoài cuộc, “coi như mình vô can”. Vì vậy, khi giảng dạy học phần Xây dựng Đảng, giảng viên cần chú ý chuyển tải tinh thần và tư tưởng chỉ đạo trên nhằm tác động vào tư tưởng, tình cảm của người học; giúp người học từ chuyển biến nhận thức đi đến quyết tâm hành động, vận dụng sáng tạo các kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng từng chi bộ, đảng bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh.

     Thứ ba, tập trung chuyển tải hiệu quả 04 điểm mới, 06 vấn đề của bài viết.

     04 điểm mới, 06 vấn đề được Tổng Bí thư nhấn mạnh thể hiện những khía cạnh cốt lõi về nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng; tập trung vào đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ. Các nội dung đều có thể lựa chọn để chuyển tải ở các bài khác nhau, từ những bài mang tính khái quát về Đảng Cộng sản, tổ chức cơ sở đảng đến những bài cụ thể về các mặt của công tác xây dựng Đảng, nhưng trước hết, cần vận dụng tốt vào bài “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”, bài “Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng” và bài “Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng”.

     Cụ thể, trong bài: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”, khi phân tích các nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, giảng viên cần nhấn mạnh tới 03 điểm mới đã được bài viết đề cập, đó là nội dung, phạm vi công tác xây dựng Đảng sâu rộng hơn; mục tiêu cao hơn; các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn. Phần thực trạng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giảng viên bổ sung hạn chế và nguyên nhân hạn chế liên quan đến nhận thức, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.

     Bài “Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng”, về nhiệm vụ của đảng viên, giảng viên bổ sung, làm rõ nhiệm vụ chấp hành Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm; tập trung phân tích những điểm mới của quy định, gắn với các dẫn chứng cụ thể, giúp học viên thấy được tính phù hợp, chặt chẽ của quy định, từ đó nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành.

     Trong phần đánh giá hạn chế, khuyết điểm đội ngũ đảng viên, giảng viên cần nêu rõ những biểu hiện suy thoái mới được bổ sung; nhấn mạnh những suy thoái nguy hiểm đã được chỉ ra, đó là “sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường XHCN, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin…”. Đồng thời, bổ sung nguyên nhân dẫn đến tình suy thoái, nhất là nguyên nhân chủ quan, “bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện… quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân”.

     Phần giải pháp nâng cao chất lượng công tác đảng viên của tổ chức đảng, giảng viên nhấn mạnh tới sự cần thiết phải phát huy vai trò của các thể chế, thiết chế, trước hết là các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát đối với đảng viên.

     Đối với bài “Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng”, giảng viên có thể khai thác được nhiều nội dung của bài viết. Xác định công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ta đã tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên tinh thần ấy, bài viết đề cập đến những vấn đề cốt lõi của công tác cán bộ hiện nay, như vấn đề kiểm soát quyền lực, thực hiện thí điểm một số chủ trương, công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bảo vệ cán bộ. Đối với bản thân cán bộ, Tổng Bí thư yêu cầu “… dù ở vị trí nào cũng phải luôn luôn ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, làm “đúng vai, thuộc bài”, thật sự có chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Trong thực hiện tự phê bình và phê bình “cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp , đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước”.

     Với các nội dung trên, trong quá trình giảng dạy, giảng viên cần bổ sung nhằm làm rõ các nội dung của công tác cán bộ, vai trò công tác cán bộ và các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức cơ sở đảng.

     Thứ tư, đối với học viên: thực hiện đúng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”; phải ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bởi vì danh dự và uy tín của Đảng không thể tách rời danh dự, uy tín của mỗi đảng viên đểĐảng thực sự trở thành nơi hội tụ của tinh hoa văn hóa, trí tuệ của dân tộc, của nhân dân, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, từ đó nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng và giữ được niềm tin tuyệt đối của nhân dân đã và đang dành cho Đảng ta.

     Có thể khẳng định, bài “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi” là một bài viết quan trọng, vừa chứa đựng những tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đối công tác xây dựng Đảng, vừa thể hiện tinh thần tiến công mạnh mẽ, quyết tâm xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh toàn diện, có đủ năng lực, trí tuệ, bản lĩnh để xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

     Đối với những người làm công tác giảng dạy lý luận chính trị nói chung, giảng viên khoa Xây dựng Đảng - Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nói riêng, cần nghiên cứu bài viết thật thấu đáo; tìm ra cách thức để chuyển tải nội dung bài viết vào bài giảng một cách nhuần nhuyễn, hiệu quả. Làm tốt được điều đó, là mỗi giảng viên đã góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng - bước khởi đầu để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng thời gian tới.

     Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong hơn 09 thập kỷ qua, kể từ ngày thành lập Đảng, đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước phồn vinh, hùng cường.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=su-lanh-dao-cua-dang-la-nhan-to-hang-dau-quyet-dinh-moi-thang-loi-cua-cach-mang-viet-nam-trong-tac-pham-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com