Thứ ba, 20.09.2022 GMT+7

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Trường Chính trị và khoa Nhà nước và pháp luật, ngày 19/9/2022, khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức Hội hội thảo: Đánh giá nội dung chương 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2022: Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Bộ bài tập tình huống phục vụ học tập môn “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý” trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ do thạc sỹ Trần Thu Thuỷ làm chủ nhiệm. Chủ trì hội thảo là đồng chí Nguyễn Việt Hoà - Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật. Thành viên tham dự Hội thảo là toàn thể Lãnh đạo và giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Hội thảo được tiến hành với mục đích hoàn thiện nội dung chương 2. Bộ bài tập tình huống kỹ năng lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

     Sau khi nghe quán triệt nguyên tắc, cách thức tiến hành, hội thảo đi sâu phân tích nội dung từng tình huống, đặc biệt quan tâm đến tính khoa học và tính pháp lý trong cách giải quyết vấn đề cũng như các kiến thức cốt lõi cần cung cấp để giải quyết tình huống đảm bảo tính pháp lý, tính khoa học và tính thực tiễn; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của mỗi thành viên nghiên cứu đề tài khoa học trong việc hoàn thiện nội dung chương 2 đề tài.

     Hội thảo đánh giá nội dung đề tài là một trong những hoạt động chuyên môn có vai trò quan trọng, tạo tiền đề cho việc biên soạn Bộ Bài tập tình huống kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhằm phục vụ giảng dạy một môn học trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị tại trường - môn Kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Trên cơ sở đó, hội thảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học gắn với giảng dạy của khoa chuyên môn. Kết thúc hội thảo, các thành viên thống nhất nhận thức về nội dung, tiến độ thời gian và phương pháp thực hiện nhiệm vụ đã được đề ra.

     Kết thúc hội nghị, các đảng viên, giảng viên sẽ tiếp tục hoàn thiện các nội dung, kế hoạch giảng dạy chi tiết của các chuyên đề trong chương trình.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=khoa-nha-nuoc-va-phap-luat-to-chuc-hoi-thao-danh-gia-noi-dung-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-co-so-nam-2022
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com