Thứ năm, 23.06.2022 GMT+7

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX VÀO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


     1. Nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX về lĩnh vực khoa học, công nghệ

     Đánh giá tình hình 05 năm giai đoạn 2015 - 2020, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX đã khẳng định tỉnh Phú Thọ đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đứng tốp đầu về trình độ phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đạt được mục tiêu tổng quát của Nghị quyết đề ra.

     Bên cạnh những thành tựu quan trọng của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, lĩnh vực khoa học công nghệ đã đạt được kết quả tích cực, Đại hội đã nêu rõ: hoạt động khoa học, công nghệ được triển khai đồng bộ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý các nhiệm vụ khoa học, công nghệ; từng bước huy động được các nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia. Quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, bảo hộ sở hữu tí tuệ; tập trung bám sát các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; công nghệ thông tin được áp dụng rộng rãi trong tất cả các ngành, lĩnh vực, góp phần chuyển dịch cơ cấu, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của địa phương.

     Với tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh. Một trong 08 nhiệm vụ cụ thể được Đại hội chỉ rõ:

     “4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; ứng dụng khoa học và công nghệ; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ; phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, nâng cao chất lượng thông tin và văn học nghệ thuật

     4.1. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực phục vụ cho các ngành ưu tiên của tỉnh, ứng dụng các thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy...”

     4.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực. Khuyến khích, hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn tỉnh nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tăng cường liên kết với doanh nghiệp để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao trong sản xuất. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hỗ trợ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động mọi nguồn lực cho phát triển khoa học, công nghệ... phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao.

     4.4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin truyền thông, báo chí, xuất bản; ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại; đặc biệt là thông tin trên mạng xã hội; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật; tiếp tục củng cố, đổi mới hoạt động của hội văn học nghệ thuật.”

     2. Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX vào thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

     Phòng QLĐT & NCKH là một trong 05 đơn vị khoa, phòng của Trường Chính trị tỉnh. Hiện nay, phòng có15 cán bộ, giảng viên. Nhiệm vụ trọng tâm của phòng là tham mưu giúp Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học hằng năm của nhà trường. Nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học cụ thể:

     Tham mưu xây dựng và ban hành, triển khai Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học, kiểm tra, thanh tra giáo dục; kế hoạch nghiên cứu thực tế hằng năm của trường theo quy định; Tham mưu, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của các khoa, phòng trong trường, kế hoạch đi thực tế cơ sở của giảng viên; Tham mưu xây dựng và ban hành, triển khai hoạt động thao giảng cấp khoa, thi giảng viên dạy giỏi cấp trường hằng năm tạo tiền đề cho việc tuyển chọn và bồi dưỡng giảng viên giỏi để tham dự hội thi giảng viên dạy giỏi cấp toàn quốc do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minhtổ chức; Tham mưu giúp Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện kế hoạch xuất bản Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”; kế hoạch hội thảo, tọa đàm; Phụ trách Trang Website và định hướng viết bài trên Trang Website cho nhà trường hằng tháng; điểm thông tin thời sự hằng tháng.

     Với các nhiệm vụ quan trọng như vậy, trong những năm qua tập thể phòng đã tham mưu giúp Ban Giám hiệu nhà trường đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hoàn thành các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn hoạt độngquản lý, giảng dạy, học tậpcủa nhà trường một cách tích cực, hiệu quả. Cụ thể :

     Phòng thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện những quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; những biện pháp, giải pháp hữu hiệu trong công tác lãnh đạo hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường nhằm nâng cao số lượng, chất lượng các đề tài. Ban hành kịp thời kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học hằng năm; chủ động tham mưu triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; tham mưu thành lập Hội đồng sáng kiến và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến; tham mưu ban hành Kế hoạch xuất bản Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”; Các cán bộ, giảng viên thực hiện tốt việc tham mưu, xây dựng kế hoạch, tổ chức thao giảng, dự giờ cấp khoa, cấp trường; tham mưu công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng (Thanh tra tại các lớp, thanh tra bài thi, hướng dẫn, viết khóa luận tốt nghiệp), nghiên cứu khoa học (Thanh tra hồ sơ các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở); tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động đi thực tế hằng năm của giảng viên; Lãnh đạo đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, tham mưu duyệt bài đăng Trang Website đáp ứng được nhu cầu thông tin, giảng dạy và học tập của cán bộ giảng viên; Công tác điểm tin thời sự hằng tháng được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, góp phần thực hiện tốt hoạt động sinh hoạt tư tưởng của Đảng bộ nhà trường.

     Với những kết quả đạt được, có thể thấy hoạt động nghiên cứu khoa học của phòng QLĐT & NCKH nói riêng, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nói chung đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nề nếp của cán bộ, giảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

     Bám sát tinh thần Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Văn kiện Đại hội Đại biểu tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhằm ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, với tinh thần chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong công tác nghiên cứu khoa học, trong những năm tới phòng QLĐT & NCKH cần tiếp tục vận dụng Nghị quyết Đại hội để tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường làm tốt hoạt động nghiên cứu khoa học ở các nội dung sau:

     Thứ nhất: Phòng tiếp tục tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường trên tất cả các các mặt. Công tác nghiên cứu khoa học dần hướng tới việc nghiên cứu tình hình nhiệm vụ chính trị của nhà trường và tỉnh, tạo tiền đề nghiên cứu khoa học vào tổng kết thực tiễn của các tỉnh. Khuyến khích, hỗ trợ đội ngũ cán bộ, giảng viên tích cực nghiên cứu khoa học và ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn; tăng cường tổ chức cho cán bộ giảng viên đi nghiên cứu thực tế, tham quan các mô hình công nghệ cao trong và ngoài tỉnh để học hỏi, nghiên cứu, ứng dụng trong giảng dạy và tuyên truyền. Chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; dành nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học.

     Thứ hai: Tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường cần tập trung phát triển và nâng cao chất lượng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, nhất là đội ngũ giảng viên giữ vai trò quan trọng trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Khuyến khích cán bộ, giảng viên ứng dụng các thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.

     Thứ ba: Giúp Ban Giám hiệu tăng cường công tác quản lý Trang Website, kiểm duyệt kỹ nội dung các bài viết trước khi đăng nhằm đảm bảo tính Đảng, tính khoa học và tính giáo dục; đặc biệt là nắm bắt thông tin trên mạng xã hội để có ứng xử, điều chỉnh phù hợp trong quản lý giảng dạy;tham gia mạnh mẽ vào cuộc đấu tranh chống lại những biểu hiện sai trái, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục tư duy sáng tạo để đổi mới hoạt động Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” nhằm tuyên truyền đảm bảo phù hợp, hiệu quả, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhà trường.

     Thứ tư: Tham mưu cho Ban Giám hiệu tập trung xây dựng các chương trình, lựa chọn chuyên đề, biên soạn tài liệu cho các lớp bồi dưỡng bảo đảm chất lượng, cập nhật kịp thời những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh; chú trọng cử các giảng viên tham gia các lớp tập huấn chương trình, giáo trình Trung cấp lý luận chính trị mới cho giảng viên.

     Thứ năm: Tham mưu cho Ban Giám hiệu kiến nghị với UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên nhà trường tham gia sâu rộng vào việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu để liên kết với các cơ quan, tổ chức trong việc nhận triển khai các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao.

     Năm 2022 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vì vậy việc cập nhật những nội dung mới, cốt lõi của Đại hội XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh là ưu tiên số một của cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh. Hoạt động nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của nhà trường, hoạt động này đang được đổi mới theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xu thế hội nhập và phát triển. Trong thời gian tới, hoạt động nghiên cứu khoa học được tiếp tục quan tâm đẩy mạnh, sẽ góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng; giúp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Với một đội ngũ cán bộ lãnh đạo,quản lý và giảng viên có trách nhiệm, yêu nghề, với một bề dày truyền thống lịch sử tự hào 65 năm, tin tưởng rằng các hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường sẽ ngày càng khởi sắc, thiết thực và hiệu quả.

     * Tài liệu tham khảo:

     Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy Phú Thọ, tháng 11 năm 2020.

 

 

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=phong-quan-ly-dao-tao-va-nghien-cuu-khoa-hoc-van-dung-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh-phu-tho-lan-thu-xix-vao-thuc-hien-nhiem-vu-nghien-cuu-khoa-hoc
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com