Thứ tư, 15.06.2022 GMT+7

VẬN DỤNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích về tinh thần trách nhiệm và không có tinh thần trách nhiệm: “Tinh thần trách nhiệm là gì? Là khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy là không có tinh thần trách nhiệm”.

     Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về cao tinh thần trách nhiệm, đảng viên, giảng viên Chi bộ khoa Lý luận cơ sở - Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của nhà trường. Đây là một trong những nội dung trọng tâm, quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nói chung và khoa Lý luận cơ sở nói riêng trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể:

     Về nhiệm vụ chuyên môn, mỗi giảng viên của chi bộ, khoa luôn ý thức chủ động, tích cực nghiên cứu tài liệu, thu thập, trau dồi các kiến thức thực tiễn, rèn luyện năng lực chuyên môn giảng dạy thông qua việc nghiên cứu nghị quyết, văn kiện, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; học tập tiếp thu tri thức thông qua đồng chí, đồng nghiệp, học viên. Trên cơ sở có được những tri thức mới, giảng viên của chi bộ khoa đã vận dụng vào soạn bài, giảng bài, làm phong phú thêm nội dung bài giảng. Trong quá trình giảng, các giảng viên của chi bộ, khoa luôn gắn lý luận với thực tiễn, lấy những ví dụ thực tiễn sinh động để làm sâu sắc bài giảng của mình. Do vậy, mỗi tiết giảng, bài giảng của giảng viên trong khoa được đồng nghiệp và học viên ghi nhận, đánh giá cao về chất lượng.

     Trong thực hiện các nhiệm vụ khác về chuyên môn, các giảng viên trong khoa đều nêu cao tình thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không ngại khó, không ngại khổ, như: chấp hành tốt phân công giảng dạy của lãnh đạo khoa, lãnh đạo trường, phối hợp công việc với các khoa chuyên môn, các phòng chức năng đảm bảo tiến độ công việc nhanh, kịp thời, khoa học. Trong công việc chấm thi, hỏi thi vấn đáp và các công việc khác luôn đảm bảo công bằng, khách quan, đúng quy chế, không thiên tư, thiên vị. 

     Trong nghiên cứu khoa học, phát huy tinh thần trách nhiệm, hằng năm chi bộ, khoa đăng ký thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở. Mỗi thành viên trong nhóm đề tài đã phát huy năng lực, khả năng nghiên cứu độc lập, trách nhiệm của bản thân với sản phẩm của đề tài, được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt kết quả tốt. Trong những năm qua, chi bộ khoa đã thực hiện nhiều đề tài có tính thực tiễn cao như: Đề tài “Vận dụng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy môn Đường lối, chính sách của Đảng về các lĩnh vực của đời sống xã hội trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị”; Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng các giờ thảo luận trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ”; Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất quy định cụ thể xây dựng văn hóa trường đảng tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ giai đoạn hiện nay”… Ngoài ra, các đảng viên, giảng viên còn tham gia viết bài đăng trang website và Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” của nhà trường; tham gia viết bài đăng Trang Fanpage “Việt Nam thịnh vượng” của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,tham gia cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức...

     Về thực hiện các nhiệm vụ khác, các giảng viên, đảng viên trong chi bộ khoa tham gia một cách tích cực các hoạt động chung của khoa, của trường nhân các ngày lễ lớn với tinh thần trách nhiệm cao, như tham gia văn nghệ, thể thao chào mừng ngày thành lập Đảng 03/2, ngày thành lập trường 19/11 và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, đặc biệt tham gia thi đấu thể thao do Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức mừng Đảng, mừng Xuân hằng năm nhiệt tình và trách nhiệm.

     Về công tác xây dựng Đảng, mỗi đảng viên, giảng viên của chi bộ, khoa chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị và khu dân cư; thực hiện tốt 19 điều đảng viên không được làm, duy trì nền nếp tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí đầy đủ; nắm bắt tư tưởng của đảng viên và giải quyết những vấn đề nảy sinh kịp thời tạosự đoàn kết thống nhất cao trong chi bộ, khoa.

     Đặc biệt, với vai trò là lãnh đạo chi bộ, chi ủy chi bộ luôn chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chỉ đạo, điều hành công việc của chi bộ. Các công việc thuộc chức trách, nhiệm vụ tập thể chi bộ đều được bàn bạc dân chủ, thống nhất, đoàn kết trên cơ sở quy định của Điều lệ Đảng; tự phê bình và phê bình nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm và sự nêu gương của cá nhân từng đồng chí chi ủy viên và vai trò trách nhiệm của đồng chí Bí thư chi bộ. Hằng tháng kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, từng đồng chí chi ủy viên đối với lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc được Đảng ủy giao; từ đó có biện pháp chỉ đạo sâu sát hơn, hiệu quả hơn đối với những công việc của chi bộ. Các đồng chí lãnh đạo khoa, chi bộ luôn là những tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, về chuyên môn nghiệp vụ, xứng đáng để cho các đảng viên, giảng viên trong chi bộ, khoa noi theo.

     Kết quả đạt được: Chi bộ khoa Lý luận cơ sở đều hoàn thành tốt và hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể khoa nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2020. Các đảng viên, giảng viên được đào tạo cơ bản, có trình độ năng lực giảng dạy tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tâm huyết và tích cực tham gia các hoạt động chung của nhà trường, của Đảng bộ Khối, được Ban Giám hiệu ghi nhận và đánh giá cao.

     Tuy nhiên, thưc hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên, giảng viên chi bộ, khoa còn một số hạn chế, như: một số đảng viên, giảng viên thực hiện nhiệm vụ có lúc hiệu quả chưa cao, tiến độ còn chậm; tham mưu đề xuất chưa kịp thời; năng lực làm việc chưa phát huy cao độ; công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ có lúc chưa sâu sát, kịp thời.

     Để học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm đạt hiệu quả cao hơn, trong thời gian tới, chi bộ khoa Lý luận cơ sở cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

     Thứ nhất: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho tất cả đảng viên, giảng viên chi bộ, khoa về sự cần thiết học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.

     Thứ hai: Xác định trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     Thứ ba: Tích cực học tập nâng cao trình độ, phấn đấu trong thời gian tới, chi bộ có thêm giảng viên đăng ký học nghiên cứu sinh để bổ sung lực lượng giảng viên có chất lượng cao cho nhà trường.

     Thứ tư: Nhận diện và có lập trường vững vàng đối với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các lực lượng phản động chống phá Đảng, Nhà nước với tinh thần kiên quyết, triệt để, không khoan nhượng.

     Thứ năm: Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của chi bộ khoa, phát huy tinh thần trách cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

     Tóm lại, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm không chỉ thể hiện trong nghị quyết, bằng lời hứa mà là trong những việc làm rất cụ thể, thiết thực, hằng ngày thuộc mọi lĩnh vực, mọi công việc, của mọi người. Trong giai đoạn hiện nay, nêu cao tinh thần trách nhiệm ngày càng cần thiết và có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng, vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức và hành động với tinh thần trách nhiệm của mình, vượt qua những khó khăn thử thách, cùng với Đảng, Chính phủ thắng hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=van-dung-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-ve-neu-cao-tinh-than-trach-nhiem-trong-thuc-hien-nhiem-vu-cua-dang-vien-chi-bo-khoa-ly-luan-co-so
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com