Thứ ba, 24.05.2022 GMT+7

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH TỐT HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KIẾN TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2022

Thực hiện sự phân công của Ban Giám hiệu nhà trường, khoa Lý luận cơ sở tiếp nhận và hướng dẫn 03 sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền kiến tập tại khoa từ ngày 25/4 đến ngày 20/5/2022. Khoa đã hướng dẫn cho các sinh viên kiến tập đảm bảo đúng yêu cầu và quy chế, đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ trong đợt kiến tập.

     Lãnh đạo khoa đã quán triệt cho các sinh viên về mục đích, yêu cầu của đợt kiến tập, nhằm củng cố và nâng cao thế giới quan khoa học và phương pháp luận duy vật biện chứng. Củng cố kiến thức được học trong chương trình đào tạo; rèn luyện các kỹ năng, phát huy năng lực giảng dạy, nâng cao lòng yêu nghề để có thể trở thành giảng viên lý luận chính trị; nắm vững chức năng, nhiệm vụ, nâng cao ý thức học tập và rèn luyện, bồi dưỡng tinh thần say mê nghề nghiệp đối với chuyên ngành được đào tạo.

     Khoa đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sinh viên trong thời gian kiến tập: Sinh viên kiến tập được bố trí như một thành viên của khoa, tham gia tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, các hoạt động chuyên môn, các hoạt động khác của khoa và nhà trường. Các sinh viên xây dựng, thực hiện kế hoạch kiến tập, nắm bắt thông tin,tham gia dự giờ để học tập kinh nghiệm, viết nhật ký, viết báo cáo kiến tập. Khoa phân công các giảng viên có chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm hướng dẫn sinh viên. Các giảng viên đều tận tình, trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên trong thực hiện nhiệm vụ. Các sinh viên luôn cố gắng, nỗ lực trong các hoạt động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ. Cuối đợt kiến tập, các sinh viên đã hoàn thiện nhật ký, báo cáo kiến tập. Khoa đã nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ của từng sinh viên, chỉ rõ những ưu điểm và những hạn chế cần khắc phục. Kết quả 03/03 sinh viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ kiến tập. Kết quả kiến tập là cơ sở, tiêu chí quan trọng cho mỗi sinh viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ học tập, đồng thời đã đem đến cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực tiễn cần thiết để phát huy năng lực công tác của sinh viên sau khi ra trường.


 

 

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=khoa-ly-luan-co-so-hoan-thanh-tot-huong-dan-sinh-vien-kien-tap-cua-hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-nam-2022
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com