Thứ hai, 28.02.2022 GMT+7

CHI HỘI LUẬT GIA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM 2021 TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH BỆNH COVID -19

Năm 2021, mặc dù trong điều kiện còn khó khăn về thời gian và kinh phí hoạt động, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường; song Chi hội luật gia Trường Chính trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội Chi hội và nhiệm vụ chính trị của cơ quan để tổ chức triển khai toàn diện các nội dung hoạt động theo hướng dẫn của Hội Luật gia tỉnh. Chi hội đã tổ chức thực hiện kế hoạch nghiêm túc, đúng quy chế, hoàn thành mọi hoạt động được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và Hội cấp trên giao. Cùng với nhiệm vụ giảng dạy được Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường phân công theo Kế hoạch, Chi hội Luật gia đó thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giảng viên, viên chức và học viên nhà trường. Nội dung, hình thức tuyên truyền được vận dụng phù hợp, linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Cụ thể:

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các luật gia tiếp tục gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nội dung tuyên truyền về văn bản pháp luật mới, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với các bài giảng ở tất cả các chương trình như: trung cấp lý luận chính trị - hành chính và các lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính; Bồi dưỡng cấp ủy cơ sở; Bồi dưỡng các chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Bồi dưỡng cán Bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; bồi dưỡng cán bộ Hội Chữ thập đỏ...

Các luật gia cũng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ báo cáo viên tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Hòa giải, Luật Khiếu nại tố cáo tại xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn với hơn 150 lượt người tham gia; hướng dẫn về kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho Câu lạc bộ Hội Nông dân với pháp luật ở xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba với hơn 200 lượt người tham gia; viết bài nội san, bài đăng website nhà trường; nhiều hội viên là thành viên tham gia các Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021, thành viên đề tài khoa học cấp tỉnh; tham gia viết Tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Phú Thọ”.

Tham gia tích cực vào các hoạt động tuyên truyền bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền quyền, nghĩa vụ bầu cử, nguyên tắc bầu cử, vai trò ý nghĩa của cuộc bầu cử đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường với 68 lượt người tham gia. 100% hội viên đều có nhận thức đúng đắn, ý thức trách nhiệm tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là ý thức tự giác gương mẫu tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, cam kết không vi phạm phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, Chi hội Luật gia Trường Chính trị đã giúp lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch, các báo cáo về công tác phổ biến pháp luật và thường xuyên tư vấn hướng dẫn giải thích pháp luật cho học viên khi họ có yêu cầu như: tư vấn những tồn tại liên quan đến vấn đề hộ tịch, hộ khẩu; việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; việc thực hiện chế độ, chính sách; tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, tranh chấp thừa kế, tranh chấp hôn nhân… góp phần không nhỏ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các đối tượng.

Các hội viên tích cực thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và học tập triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW…, và các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, hướng dẫn của Tỉnh ủy cũng như quy định về kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, quy chế làm việc và nội quy cơ quan được các hội viên Chi hội thực hiện nghiêm túc, tích cực. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động của Chi hội Luật gia trong năm 2021 vẫn còn tồn tại, hạn chế như: số lượng hoạt động tuyên truyền qua các bài giảng ít hơn do số lớp giảm, có thời điểm nhiều lớp tạm nghỉ để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, hình thức tuyên truyền còn chưa đa dạng phong phú do dịch bệnh bùng phát.

Bước sang năm thứ 3 của nhiệm kỳ 2019 - 2024, Chi hội tiếp tục bám sát với chỉ đạo của Trung ương hội, Tỉnh hội và chủ trương, kế hoạch công tác, nhiệm vụ chính trị của nhà trường, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Chi hội vững mạnh về tư tưởng, tổ chức. Tiếp tục tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chuyên đề, trọng tâm hướng vào các văn bản pháp luật mới với hình thức linh hoạt, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh. Tăng cường các hoạt động chuyên sâu, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn. Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến văn bản mới của Hội đồng phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật của tỉnh, của Hội Luật gia tỉnh. Kết hợp lồng ghép một cách linh hoạt các hoạt động nghề nghiệp của Chi hội với công tác chuyên môn của nhà trường, để vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ vừa thể hiện được tính chất, vai trò của tổ chức hội và hội viên Chi hội Luật gia. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao nhận thức của hội viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, năng lực và kinh nghiệm của hội viên; tạo môi trường để hội viên được đề xuất các sáng kiến, giải pháp và phát huy khả năng, trí tuệ của mình; để hội viên được rèn luyện, phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích lũy kiến thức thực tiễn, từ đó phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Các hội viên của Chi hội gương mẫu thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Trường Chính trị; Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn uy tín của luật gia và thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vi sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận chính trị.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=chi-hoi-luat-gia-truong-chinh-tri-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-nam-2021-trong-dieu-kien-dich-benh-covid-19
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com