Thứ sáu, 21.01.2022 GMT+7

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG ĐOÀN KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

Xây dựng đoàn kết nội bộ là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác tổ chức, đây là nhiệm vụ then chốt hàng đầu đặt nền móng vững chắc cho mọi thành công. Bởi “đoàn kết là sức mạnh vô địch” và điều đó đã trở thành chân lý, là truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Có đoàn kết ắt sẽ thành công; đoàn kết là sức mạnh, là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo Người, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, không phải là việc một, hai người có thể làm được. Do đó, cần đoàn kết toàn dân tộc, có nghĩa là phải tập hợp được tất cả mọi người Việt Nam vào một khối trong cuộc đấu tranh chung. Hồ Chí Minh khẳng định, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc phải kế thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, tinh thần cộng đồng của dân tộc Việt Nam, phải có lòng khoan dung, độ lượng, tin vào nhân dân, tin vào con người.

Hồ Chí Minh chỉ rõ, đoàn kết làm nên sức mạnh và là cội nguồn của mọi thành công: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi”; “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,/Thành công, thành công, đại thành công”; tăng cường đoàn kết toàn dân tộc là một nhiệm vụ cơ bản, nhất quán, lâu dài, sống còn của cách mạng.

Đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là phương pháp tổ chức, tập hợp lực lượng, mà cao hơn là một bộ phận hữu cơ, một tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng. 

Theo Người, Đoàn kết, thống nhất mục tiêu, ý chí và hành động có vai trò, ý nghĩa quyết định đến sự thành công của mọi tổ chức, cộng đồng và quốc gia - dân tộc. Chân lý này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết như sau: Muốn thắng lợi thì mỗi người phải dựa vào lực lượng của số đông người, tức là của tập thể, của xã hội. Riêng lẻ từng cá nhân thì nhất định không thắng nổi tự nhiên, không sống còn được. Để sống còn, loài người lại phải sản xuất mới có ăn, có mặc. Sản xuất cũng phải dựa vào lực lượng của tập thể, của xã hội. Chỉ riêng lẻ cá nhân cũng không sản xuất được. Thời đại chúng ta là thời đại văn minh, thời đại cách mạng, mọi việc càng phải dựa vào của tập thể, của xã hội; cá nhân càng không thể đứng riêng lẻ mà càng phải hòa mình trong tập thể, trong xã hội”. 

Từ nhận thức sâu sắc lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, tầm quan trọng của đoàn kết thống nhất, trong thời gian qua, đặc biệt năm 2021, cán bộ, đảng viên khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên đã “tự tu, tự rèn” xây dựng tác phong, lối sống trong sạch, lành mạnh, tương thân, tương ái, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Quán triệt và thực hiện tốt quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, về ý chí và hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên đã đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương. Không có tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”; kèn cựa địa vị, nói xấu lẫn nhau, dân chủ hình thức, lợi dụng dân chủ để "kéo bè, kéo cánh", để làm rối loạn kỷ cương gây mất đoàn kết. Đây là cơ sở quan trọng nhất để xây dựng đoàn kết thống nhất trong tập thể khoa.

Năm 2021, là một năm rất khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 diễn biễn cực kỳ phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế- xã hội cả nước nói chung và việc thực hiện nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nói riêng. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của Đảng ủy- Ban Giám hiệu nhà trường, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, tập thể khoa Xây dựng Đảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy, Ban Giám hiệu giao. Cụ thể: Căn cứ kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ của trường, Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo Khoa phân công giảng viên thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn, chất lượng các bài soạn giảng của giảng viên luôn đảm bảo tốt về nội dung, đổi mới phương pháp; đặc biệt quan tâm bồi dưỡng giảng viên và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời phản ánh các thông tin để giảng viên rút kinh nghiệm. Do đó, chất lượng bài giảng của giảng viên được nâng lên. Năm 2021, 01 giảng viên của khoa tham gia Hội thi Giảng viên giỏi toàn quốc đạt loại Xuất sắc, được Ban Giám khảo và các trường chính trị các tỉnh đánh giá cao; 01 giảng viên đạt giải nhì Tuyên truyền viên giỏi do Đảng bộ nhà trường tổ chức. Trong nghiên cứu khoa học, Khoa chủ trì nghiên cứu đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu, biên soạn Tập bài giảng Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Phú Thọ”. Đề tài được nghiệm thu đạt loại Xuất sắc, đã được Học viện Chính trị Quốc gia thẩm định và ra quyết định xuất bản thành Tập bài giảng trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị; nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở Vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy phần học “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ”. Đề tài đã nghiệm thu đạt loại Xuất sắc; tham gia chủ trì sáng kiến khoa học đã nghiệm thu đạt loại B. Ngoài ra, các giảng viên của khoa đã tích cực tham gia thao giảng, dự giờ, viết bài đăng bản tin, Tạp chí, đăng trang website, nhiều bài được đánh giá cao…. Tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và cấp trên tổ chức. Với những kết quả đã đạt được năm 2021: Chi bộ được xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vu; Tập thể Khoa đạt danh hiệu Xuất sắc, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và 01 giảng viên của khoa; Tổ công đoàn khoa đạt tổ công đoàn xuất sắc. 

       Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm tổng kết đánh giá mục tiêu, nhiêm vụ chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022; năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025; năm triển khai thực hiện nội dung xây dựng Trường Chính trị chuẩn. Bên cạnh đó, dự báo tình hình quốc tế, trong nước tiếp tục có những yếu tố bất lợi; đặc biệt là đại dịch Covid-19 có thể còn diễn biến phức tạp, khó lường … Để  tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường nói chung và khoa Xây dựng Đảng nói riêng, cấp ủy chi bộ và tập thể khoa cần thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

Một là, đẩy mạnh nghiên cứu, học tập Lý luận chính trị, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm, Điều lệ của Đảng. Đây là cơ sở tạo sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức, từ đó thống nhất về hành động của mỗi đảng viên, tổ chức đảng. 

Hai là, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Dân chủ là một điều kiện quan trọng để có đường lối, nghị quyết đúng. Tập trung bảo đảm thống nhất về ý chí và hành động, bảo đảm cho kỷ luật Đảng được chấp hành triệt để.

Ba là, xây dựng tình đồng chí thương yêu lẫn nhau trong cấp ủy, chi bộ. Tình thương yêu, tôn trọng nhau, tôn vinh những thành công, những mặt tích cực của người khác là chìa khóa để phát huy dân chủ rộng rãi, nguyên tắc tập trung dân chủ được đề cao, kỷ cương, kỷ luật được thực hiện tốt nhất.

Bốn là, thường xuyên thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong mỗi cấp ủy và từng đảng viên chi bộ. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, càng phải gương mẫu tự phê bình và phê bình. 

Năm là, kiên quyết chống lại những biểu hiện quan liêu, độc đoán, chuyên quyền ở cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng. 

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực, cố gắng phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, vấn đề giữ gìn đoàn kết thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Chỉ có tinh thần đoàn kết thống nhất, mới tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.   

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=khoa-xay-dung-dang-doan-ket-thuc-hien-nhiem-vu-nam-2021
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com