Thứ hai, 22.11.2021 GMT+7

Giới thiệu sách mới: TOÀN ĐẢNG TOÀN DÂN CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TA NGÀY CÀNG PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

Đất nước ta trải qua 35 năm đổi mới – một chặng đường lịch sử đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Những thành tựu đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng góp phần đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ khóa XII – năm bản lề có ý nghĩa quyết định thắng lợi của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đất nước ta đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới để phát triển nhanh và bền vững. Tình hình thế giới với xu hướng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là chủ đạo; nhiều nước bước vào giai đoạn kinh tế tri thức, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức khó lường, nhất là chủ nghĩa khủng bố cực đoan, biến đổi khí hậu.

Bước sang năm 2019 – năm có vị trí quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nhiệm vụ đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra.

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ và hiểu sâu sắc hơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, Nhà nước, trong đó có vai trò rất quan trọng của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật xuất bản cuốn sách “Toàn Đảng, toàn dân, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” năm 2021. Cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ tháng 01/2018 đến tháng 5/2019; là cuốn sách tiếp cuốn Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua xuất bản năm 2018.

Nội dung cuốn sách được chia thành bốn phần:

 Phần thứ nhất: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 Phần thứ hai: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt. 

Phần thứ ba: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Phần thứ tư: Chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.

Trân trọng giới thiệu tới cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường !

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=gioi-thieu-sach-moi-toan-dang-toan-dan-chung-suc-dong-long-xay-dung-dat-nuoc-ta-ngay-cang-phon-vinh-hanh-phuc
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com