Thứ tư, 17.11.2021 GMT+7

CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH TỐT KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2021

Thực hiện kế hoạch công tác quý IV năm 2021 và sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ đối với các chi bộ, 7h30 giờ 00 ngày 17 tháng 11 năm 2021, tại Văn phòng Khoa, Chi bộ khoa Lý luận cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2021, với chủ đề: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy hai phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin của khoa Lý luận cơ sở”.

Chi bộ phân công các đảng viên nghiên cứu tham luận theo các nội dung sau: 

- Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy bài 12, bài 13 môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin.

- Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy bài 14, bài 15 môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin.

- Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy bài 16, bài 17 môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin

  Đến dự và chỉ đạo Hội nghị sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Hoàng Tiến Điệp - ĐUV, Phó Hiệu trưởng, phụ trách chi bộ, khoa. Tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề còn có toàn thể các đảng viên của chi bộ. 

 Tại buổi sinh hoạt chuyên đề các đảng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong chuẩn bị tham luận và tham gia ý kiến. Các bản tham luận đều đầu tư công phu, sát vấn đề nghiên cứu, đưa ra những định hướng khoa học trong việc nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào các bài giảng phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin, chương trình Trung cấp lý luận chính trị. Tập trung vào các vấn đề về sản xuất hàng hóa và quy luật giá trị trong sản xuất hàng hóa; về sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa; về độc quyền tư bản chủ nghĩa; về đặc điểm, các nhiệm vụ kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội...

Các ý kiến phát biểu khẳng định sự nghiêm túc, trách nhiệm của các đồng chí được phân công tham luận; khẳng định sự cần thiết của việc vận dụng Văn kiện XIII vào nghiên cứu, giảng dạy. Các ý kiến nhất trí cao với nội dung các tham luận, đồng thời bổ sung ý kiến khẳng định rõ hơn ở một số nội dung nghiên cứu. 

 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=chi-bo-khoa-ly-luan-co-so-hoan-thanh-tot-ke-hoach-sinh-hoat-chuyen-de-quy-iv-nam-2021
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com